SBU:s ordförklaringar

Förklaringar av termer för utvärdering av medicinska och sociala metoder

Läsanvisning: Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats. Denna ordlista är främst inriktad på termer som används i samband med kliniska prövningar och andra former av utvärdering av medicinska och sociala metoder. Vissa av orden används även i andra sammanhang och kan då ha annan betydelse eller valör. Ord som föregås av » finns som uppslagsord på annat ställe i ordlistan.

Text: Docent Jörgen Malmquist (termer inom medicin, klinisk forskning)
Redaktör: Ragnar Levi
Copyright: Jörgen Malmquist och SBU, 2004 (termer inom medicin, klinisk forskning)

Listan är kompletterad 2016 med vissa termer för socialtjänsten (hämtade ur Socialstyrelsens termbank, februari 2016).

Vi har vår ordlista i Rikstermbanken SBU:s ordlista finns i Rikstermbanken

A

absolut riskreduktion
ett sätt att ange skillnader mellan grupper i resultat vid en klinisk prövning. Se »riskreduktion.
accuracy
exakthet, riktighet hos en klinisk mätmetod (till exempel blodanalys): låg accuracy innebär hög systematisk avvikelse (det vill säga avvikelse i viss riktning) från sanna värden. Jfr »precision.
alfa-värde
den maximala risken att få falskt positiva resultat (se » typ I-fel) vid upprepade statistiska tester
allokering
tilldelning; vid klinisk prövning betecknar allokering en process där varje ny deltagare placeras i en av de grupper som prövningen omfattar. Allokeringen bör ske slumpvis »randomisering, random allocation).
alternativhypotes
en frågeställning som avviker från en nollhypotes. Se »hypotes.
anhörig
person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna. Se även »närstående.
anmälan om missförhållanden gällande barn
anmälan till socialnämnd om att socialnämnden kan behöva ingripa till ett barns skydd.
assistansanvändare
brukare som har personlig assistans enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade samt personlig assistans som utförs med assistansersättning som regleras i 51 kap. socialförsäkringsbalken (2010:110).
association
allmän benämning på samband mellan två företeelser, till exempel att en viss riskfaktor förefaller vara förknippad med ökad risk för viss sjukdom. Jfr »korrelation och »regression.
avslag
slutligt beslut om att helt eller delvis avslå en ansökan om bistånd eller begäran om LSS-insats.
avslagsbeslut
slutligt beslut om att helt eller delvis avslå en ansökan om bistånd eller begäran om LSS-insats.

B

baslinjedata
egenskaper hos deltagare i vetenskaplig undersökning, fastställda vid undersökningens början. Exempel: ålder, kön, kroppsvikt, blodtryck, blodanalysvärden, tidigare eller aktuella sjukdomar.
bayesiansk analys
metoder att systematiskt kombinera ny kunskap med tidigare kunskap för att erhålla bästa möjliga sannolikhetsbedömningar. Vid diagnostik används »likelihood-kvot för att med hjälp av utfallet av ett diagnostiskt test omräkna före-sannolikhet för riktigheten av en viss diagnos till efter-sannolikhet.
bedömningsbias
ascertainment bias, evaluation bias, resultatfel som kan uppstå när en undersökare som bedömer behandlingseffekt med mjuka kriterier (patientens muntliga symtombeskrivning, observation av funktionsstörning, till exempel gångsvårigheter) känner till vilken behandling patienten fått. Undersökaren kan då tendera att göra förmånligare bedömningar hos de patienter som fått den behandling han tror vara den bästa. Denna typ av fel är ett viktigt skäl för blindning.
begäran om lss-insats
begäran till ansvarig nämnd om insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.
betalningsvilja
willingness to pay, kan tolkas som det ”pris” man kan acceptera att betala för en effekt eller åtgärd. I hälsoekonomiska analyser används ordet i flera olika sammanhang. Ett vanligt är den monetära värderingen, det vill säga värderingen i pengar, av effekter i kostnadsintäktsanalyser. En annan är den kostnad, oftast per QALY, då samhället/beslutsfattare anser att en åtgärd är kostnadseffektiv. Ibland menas vad patienterna själva är villiga att betala för en viss åtgärd, till exempel vaccinering. > »kostnadsintäktsanalys, »kostnadseffektivitet.
beta-värde
den maximala risken att få falskt negativa resultat (se »typ II-fel) vid upprepade statistiska tester
beviljad insats
insats som den enskilde är berättigad till enligt beslut av socialnämnden eller annan kommunal nämnd.
bevisvärde
uttryck som anger den skattade vetenskapliga kvaliteten hos en enskild studie och dess förmåga att besvara en viss fråga på ett tillförlitligt sätt. I SBU:s rapporter anges bevisvärdet hos en studie som högt, medelhögt eller lågt. Bevisvärdet hos studierna ligger till grund för bedömningen av det vetenskapliga underlagets sammantagna »evidensstyrka.
bias
Se »systematiskt fel.
bifall
slutligt beslut om att helt eller delvis bevilja en ansökan om bistånd eller begäran om LSS-insats.
bifallsbeslut
slutligt beslut om att helt eller delvis bevilja en ansökan om bistånd eller begäran om LSS-insats.
bistånd
(inom socialtjänsten) individuellt behovsprövad insats som beslutas med stöd av socialtjänstlagen, SoL. Kan gälla ekonomiskt bistånd (tidigare benämnt socialbidrag) i form av försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd som inte gäller försörjning (till exempel för vård och behandling av personer med missbruk, boende i olika former för barn och unga, personer med funktionsnedsättning samt äldre, kontaktperson, hemtjänst eller dagverksamhet).
biståndsbeslut
slutligt beslut om att helt eller delvis bifalla eller avslå en ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen.
biverkan
biverkning, adverse drug reaction, oönskad effekt av läkemedel (ibland av annan medicinsk behandling, till exempel strålbehandling). Biverkan kan vara ett uttryck för att personen har hög känslighet för läkemedlets farmakologiska verkningar, kan vara orsakad av allergisk överkänslighet med mera eller kan vara en placeboeffekt (en sådan negativ placeboeffekt kallas även noceboeffekt).
blindning
maskering, åtgärder för att hemlighålla vissa centrala omständigheter i en undersökning tills den är avslutad och resultaten ska bearbetas. Viktigaste exemplet: i en blindad klinisk behandlingsprövning är det okänt vilka deltagare som får den ena eller den andra av de prövade behandlingsformerna. En viktig upplysning är vilka av parterna som uppgifterna har hållits hemliga för – deltagare, försöksledare, prövningspersonal och/eller statistiker. Se också »enkelblind prövning, »dubbelblind prövning respektive »trippelblind prövning.
boende
(inom socialtjänsten) organisatorisk enhet som yrkesmässigt bedriver socialtjänst i form av att tillhandahålla bostäder eller platser för heldygnsvistelse på uppdrag av socialnämnd eller motsvarande, i kombination med insatser, och som har tillgång till personal med relevant kompetens för dessa insatser.
boendestöd
stöd i den dagliga livsföringen riktat till särskilda målgrupper i eget boende, en form av bistånd.
boendeutredning
(inom familjerätt:) utredning som syftar till att ge domstol underlag för beslut om barns boende då föräldrar inte är överens.
bortfall
personer (patienter eller friska försökspersoner) som har gått med på att delta i en undersökning men som lämnat denna innan den fullbordats. Beträffande orsaker se »dropout och »withdrawal. - Termen bortfall används ibland också i form av ´primärt bortfall´, de personer som är lämpliga för att delta i en undersökning men som avböjer, är bosatta för långt borta med mera.
bostad med särskild service
boende som tillhandahåller bostäder för personer med funktionsnedsättning och med behov av stöd och särskild service enligt LSS eller SoL.
bostadsanpassning
behovsprövad anpassning av en ordinär bostads fasta funktioner för att bibehålla eller öka självständighet för en person med funktionsnedsättning
brukare
(inom socialtjänst:) person som får, eller som är under utredning om att få, individuellt behovsprövade insatser från socialtjänsten.
budgetpåverkansanalys
budget impact analysis, en beskrivning av hur budgeten för en eller flera aktörer/organisationer påverkas när man inför en ny åtgärd.

C

case-control study
Se »fall-kontrollundersökning.
censurering
det faktum att vissa undersökningsdata saknas som följd av studiens konstruktion. Vanligaste exemplet: vid långtidsuppföljning av behandlade patienter för att fastställa deras överlevnadstid är data censurerade för de patienter som fortfarande är i livet när undersökningen avslutas.
coachning
stödjande samtal i form av en samtalsserie där den enskilde med stöd, uppmuntran och frågor från coachen själv ska komma fram till vad han eller hon vill förändra i sin livssituation och formulera detta i en plan.
cochrane-samarbetet
Cochrane Collaboration, internationellt nätverk av läkare, andra forskare och patienter; utför »systematiska översikter och »metaanalyser av publicerade medicinska undersökningar avseende behandlingseffekter för att få fram resultat som kan läggas till grund för »evidensbaserad sjukvård.
compliance
följsamhet, samverkan, en patients (eller frisk försökspersons) efterlevande av medicinska föreskrifter, till exempel beträffande intag av läkemedel. Termen används både vid kliniska prövningar och i det ordinära sjukvårdsarbetet.
confounding
vilseledning när data från en studie tolkas. Uppstår när ett orsakssamband som man studerar påverkas av en eller flera länkade stör-faktorer (confounders) som inte beaktats. Exempel: om man studerar sambandet alkohol-cancer genom att jämföra antalet cancerfall bland högkonsumenter respektive lågkonsumenter av alkohol är rökvanorna en confounder, eftersom det sannolikt finns fler rökare bland högkonsumenterna och eftersom rökning ökar risken för cancer. Felaktig slutsats orsakad av confounding kan undvikas genom att studien konstrueras med hänsyn till confounders (till exempel att alkoholstudien utförs enbart på icke-rökare) eller genom att den statistiska resultatbearbetningen innefattar korrektion för confounders.
crossover-prövning
Se »överkorsningsprövning.

D

daglig verksamhet
(enligt LSS) insats i form av sysselsättning för personer som har funktionsnedsättning och som är i yrkesverksam ålder, saknar förvärvsarbete och inte är under utbildning.
dagverksamhet
bistånd i form av sysselsättning, gemenskap, behandling eller rehabilitering utanför den egna bostaden.
DALY
disability-adjusted life years, funktionsjusterade levnadsår, ett mått på sjuklighet i en befolkning eller en grupp som anger förlusten av friska år. Olika sjukdomar/skador ges olika vikter beroende på svårighetsgrad (1=död, 0=full hälsa). Utifrån sjukdomen/skadans förekomst (prevalens) summeras de viktade levnadsåren för att beräkna antalet förlorade friska år. DALYs används oftast som ett mått på sjukdomsbördan (burden of disease) av en enstaka sjukdom/skada eller av den totala sjukligheten i en befolkning. Jfr »QALY.
deciler
variabelvärden som delar upp en serie rangordnade observationer i tio delar med lika många observationer i varje.
deskriptiv
beskrivande; om icke-experimentell studie som enbart avser att beskriva sakförhållanden och avstår från analys av orsak och verkan.
dropout
prövningsdeltagare som upphör att medverka i projektet, genom att till exempel sluta ta prövningsläkemedlet och inte återkomma för uppföljning vid avtalad tidpunkt. Jfr »withdrawal.
dubbelblind prövning
en klinisk prövning där varken deltagare eller prövningspersonal (läkare med flera) vet vilken av de prövade åtgärderna som en viss deltagare får.
duration
varaktighet (till exempel om sjukdom).
dödlighet
begrepp med två olika betydelser. 1. mortalitet antalet dödsfall per år bland visst antal personer (vanligen 100 000). Kan avse samtliga dödsfall i hela befolkningen i ett land, eller dödligheten för ett kön, en viss åldersgrupp eller en viss dödsorsak. 2. letalitet, case fatality rate, andelen dödsfall till följd av sjukdomen bland dem som har viss diagnos. Uttrycks vanligen som antalet döda under ett år i procent av antalet som fått diagnosen under samma år.

E

effectiveness
hur väl en medicinsk åtgärd (till exempel behandling med visst läkemedel) fungerar när den är i allmänt bruk inom sjukvården. Jfr »efficacy.
effektvariabel
en resultatvariabel som registreras, något som registreras och mäts inom ramen för en klinisk prövning. Exempel: hur stor andel i vardera gruppen som inom viss tid når normalt blodtryck i en prövning som jämför två läkemedel, eller hur stor sänkning av blodkolesterol som uppnås med olika läkemedel. En effektvariabel mätt på definierat sätt utgör ett effektmått. Mätningen kan innebära att antalet händelser räknas (till exempel antalet deltagare som insjuknar i viss sjukdom) eller att något kvantifieras (till exempel analys av något i blodprov).
efficacy
hur väl en medicinsk åtgärd (till exempel behandling med visst läkemedel) fungerar när den undersöks i en klinisk prövning. Jfr »effectiveness.
ekologisk undersökning
är en »epidemiologisk undersökning som baseras på aggregerade data, det vill säga data som summerats beträffande flera enskilda individer. Exempel: olika länders statistik över förekomst av vissa sjukdomar bedöms i relation till uppgifter om kostvanor och tobaksrökning i dessa länder.
endpoint
engelsk term som avser resultatmått som utgörs av händelser, särskilt i kliniska prövningar. Termen har också kommit i bruk i svenska texter men har blivit oprecis (och bör undvikas).
enkelblind prövning
en klinisk prövning där endast den ena av parterna är ovetande om vilken åtgärd en viss deltagare får. Vanligen är det deltagarna som är ovetande, medan prövningspersonalen (på grund av svårigheter att genomföra blindning) har kännedom.
epidemiologisk undersökning
är en »observationsundersökning, vanligen i stor skala. Kan vara utformad som en ekologisk undersökning, en tvärsnittsundersökning (till exempel en intervjuundersökning om levnadsvanor och hälsotillstånd), en kohortstudie eller en fall-kontrollundersökning.
etiologi
en sjukdoms orsak(er), till exempel HIV etiologin till aids.
event
benämning på »händelse i klinisk prövning eller kohortundersökning.
evidens
något som bedöms tyda på att ett visst förhållande gäller (av latinets evidentia ´tydlighet´). I termen »evidensbaserad sjukvård är evidens det sammanvägda resultatet av systematiskt insamlade och kvalitetsgranskade vetenskapliga observationer, vilka ska uppfylla bestämda krav på tillförlitlighet så att de sammantaget kan anses utgöra ´bästa tillgängliga bevis´ i en viss fråga. Jfr »systematisk översikt, »metaanalys, »evidensstyrka.
evidensbaserad sjukvård (medicin)
evidence-based health care (medicine), medveten och systematisk användning inom medicinskt arbete av bästa tillgängliga vetenskapliga faktaunderlag (»evidens), tillsammans med klinisk erfarenhet och patientens preferenser.
evidensstyrka
Evidensstyrkan är en bedömning av hur starkt det sammanlagda vetenskapliga underlaget är för att besvara en viss fråga på ett tillförlitligt sätt. SBU tillämpar det internationellt utarbetade evidensgraderingssystemet GRADE. För varje effektmått utgår man i den sammanlagda bedömningen från studiernas design. Därefter kan evidensstyrkan påverkas av förekomsten av försvagande eller förstärkande faktorer (påverkansfaktorer), det vill säga studiekvalitet, samstämmighet, överförbarhet, effektstorlek, precision i data, risk för publikationsbias och andra aspekter, till exempel dos–responssamband.
exklusionskriterier
omständigheter som förhindrar att en person föreslås delta i en undersökning, eller att en viss studie inte tas med i en systematisk granskning. Dessa kriterier ska vara angivna i undersökningens protokoll. Exempel: personen har, förutom den sjukdom som ska studeras, också en annan sjukdom som kan väntas störa bedömningen. Graviditet är ett exklusionskriterium i nästan alla läkemedelsprövningar. Termen används även vid »metaanalys och »systematisk översikt och avser då omständigheter som gör att resultaten från en viss studie inte kan tas med.
experiment
benämning på alla vetenskapliga undersökningar där aktiva planlagda åtgärder ingår. Termen omfattar därför biokemiska experiment, undersökningar på levande vävnadsceller i laboratoriet och undersökningar på djur. Även undersökningar som utförs på människa (till exempel läkemedelsprövningar) kan kallas experiment; detta är dock mindre vanligt i Sverige.
exposition
förhållandet att en person är, eller har varit, utsatt (exponerad) för någon miljöfaktor. Exempel: exposition för kemikalier i arbetsmiljön. Att en person tar eller tagit ett visst läkemedel kallas exposition i samband med undersökningar av biverkningar.

F

fall-kontrollundersökning
metod att »retrospektivt studera samband mellan viss »exposition och sjukdom eller missbildning. Personer som har det problem som ska studeras ("fallen") jämförs beträffande exposition med "kontroller" som saknar detta problem. För varje fall utses en eller flera kontroller. Fall och kontroller måste vara lika varandra beträffande ålder och kön, ofta även beträffande bostadsområde, yrke med mera (matchning).
falskt positiv/negativ
benämningar på felaktigt utfall av ett diagnostiskt test för viss sjukdom. Falskt positiv (´falskt larm´) betyder att testet utföll onormalt (positivt) trots att individen inte hade sjukdomen, falskt negativ (´missad diagnos´) att testet utföll normalt (negativt) trots att individen hade sjukdomen.
familjehem
(inom socialtjänsten:) enskilt hem som, på uppdrag av socialnämnden eller motsvarande, tar emot barn och ungdomar för stadigvarande vård och fostran eller vuxna för vård och omvårdnad och vars verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt.
familjehemsplacerat barn
brukare som är minderårig och som har blivit placerad i familjehem enligt »socialtjänstlagen, LVU eller LSS.
Fas I-V-prövning
prövningar av ett nytt läkemedels effekter och biverkningar i olika stadier av dess utveckling. Fas I är de första prövningarna på människa, vanligen friska försökspersoner. Förekomsten av biverkningar studeras vid olika doser, om möjligt bedöms också de önskade effekterna. Fas II innebär orienterande prövningar på patienter, framför allt för att fastställa vilka dosnivåer som ger önskad effekt och vilka biverkningar som förekommer vid dessa doser. Fas III är stora »kliniska prövningar som avser att ge de avgörande bevisen för läkemedlets effekt vid den eller de sjukdomar det är avsett för, att fastställa vilka doser som är lämpliga och att registrera vilka biverkningar som förekommer hos ett större antal personer. Om resultaten av fas I-III-prövningarna är tillfredsställande kan läkemedlet godkännas av läkemedelsmyndigheter. Fas IV (("post-marketing surveillance") är en ibland använd benämning på undersökningar som görs av läkemedel som tagits i allmänt bruk; bland annat har man här möjlighet att studera förekomsten av biverkningar som är sällsynta eller uppstår först efter lång tid.
Fel av typ I respektive II
feltolkningar vid statistisk hypotesprövning. Typ I-fel innebär att man konstaterar att en skillnad eller förändring uppstått, och därför förkastar »nollhypotesen, fastän den är riktig. Den maximala risken att göra ett typ I-fel uttrycks av »alfa-värdet(typ I-fel kallas därför ibland "alfa-fel"). Typ II-fel innebär att man accepterar nollhypotesen fastän den i själva verket är felaktig. Felet innebär alltså att en skillnad eller förändring som finns inte blir konstaterad. Risken för typ II-fel uttrycks av »beta-värdet (typ II-fel kallas därför ibland "beta-fel").
fraktiler
kvantiler, variabelvärden som delar upp ett material av rangordnade observationer i ett antal lika stora grupper. Exempelvis är kvartiler de tre värden som delar materialet i fyra grupper, och percentiler är de 99 värden som delar materialet i 100 grupper. »medianen är den fraktil som delar materialet i två lika stora grupper.
frekvens
hur ofta något inträffar eller hur många individer som tillhör viss kategori.
funktionshinder
begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i förhållande till omgivningen.
funktionsnedsättning
nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga.
funktionstillstånd
tillstånd hos en persons kroppsfunktioner och kroppsstrukturer samt förmåga till aktivitet och delaktighet.
följsamhet
Se »compliance.
förebyggande åtgärd
(inom vård och omsorg:) åtgärd för att förhindra uppkomst av eller påverka förlopp av sjukdomar, skador, fysiska, psykiska eller sociala problem.
förhandsbedömning
(enligt SoL:) bedömning av om en nämnd ska inleda en utredning eller inte.
förhandsbesked
(enligt LSS:) beslut eller bindande besked om den enskildes rätt till insatser från den kommun där den enskilde har för avsikt att bosätta sig.
förmyndare
person som utövar förmynderskap.
förmynderskap
(även förmyndarskap), förvaltning av omyndigs egendom samt befogenheter att företräda denne i andra angelägenheter än dem som rör dennes person.
försörjningsstöd
en del av det ekonomiska biståndet och avser de vanligaste och regelbundet återkommande levnadskostnaderna. Försörjningsstödet består dels av en norm för livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt dagstidning, telefon och tv-avgift, dels av skäliga kostnader för boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa. När det gäller normen beslutar regeringen varje år om en skälig nivå genom riksnormen.
föräldraskapsutredning
utredning som syftar till att fastställa vem som, förutom modern, är att anse som förälder till ett barn som tillkommit genom assisterad befruktning av modern i ett förhållande mellan två kvinnor.

G

genomförandeplan
(inom socialtjänsten:) vård- och omsorgsplan som beskriver hur en beslutad insats praktiskt ska genomföras för den enskilde.
genomsnitt
Se »medelvärde.
god man
person som är utsedd att företräda en viss person som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person utan att dennes rättshandlingsförmåga begränsas.
gruppboende
(enligt SoL:) boende som riktar sig till personer med demenssjukdomar och för personer med psykiska funktionsnedsättningar.
gruppbostad
(inom socialtjänsten:) bostad med särskild service som är avsedd för ett begränsat antal personer som har omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov. Se även gruppboende.
grå litteratur
dokument som inte har publicerats i etablerade vetenskapliga medier. Innefattar exempelvis myndighetsrapporter, vissa avhandlingar och examensarbeten.

H

habilitering
insatser som ska bidra till att en person med medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, utvecklar och bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet.
handikapp
de faktiska följderna, i en viss situation, av en »funktionsnedsättning. Vilken omfattning handikappet har beror på funktionsnedsättningens art, de krav situationen ställer och vilka hjälpmedel och vilken personlig assistans som står till buds.
hazard
risk uttryckt som antalet händelser per enhet persontid.
health technology assessment
HTA, »utvärdering av medicinska metoder.
heldygnsvistelse
(inom socialtjänsten:) vistelse även under nattetid som ges med stöd av SoL, LSS, LVU eller LVM.
Hem för vård eller boende, HVB
boende som tillhandahåller platser för heldygnsvistelse tillsammans med insatser i form av vård eller behandling.
hemtjänst
bistånd i form av service och personlig omvårdnad i den enskildes bostad eller motsvarande.
hemvård
vård och omsorg när den ges i den enskildes bostad eller motsvarande.
historiska kontroller
patienter som i efterhand används som jämförelsegrupp (kontroller) vid en senare utförd prövning. Prövningen görs då utan samtidig kontrollgrupp, och resultaten jämförs i stället med de tidigare registrerade resultaten. Historiska kontroller kan ge missvisande resultat, eftersom patientgrupperna har begränsad jämförbarhet: »randomisering har inte skett, diagnoskriterier kan ha förändrats med mera.
hjälpmedel för det dagliga livet
individuellt utprovad produkt som syftar till att bibehålla eller öka aktivitet, delaktighet eller självständighet genom att kompensera en funktionsnedsättning.
HTA
health technology assessment, »utvärdering av medicinska metoder.
huvudman
myndighet eller organisation som juridiskt och ekonomiskt har ansvaret för viss verksamhet.
HVB
boende som tillhandahåller platser för heldygnsvistelse tillsammans med insatser i form av vård eller behandling.
hypotes
antagande som kan prövas och som principiellt är möjligt att motbevisa
hälso- och sjukvårdsforskning
health services research, forskningsområde som analyserar och värderar organisation, funktion och resultat hos olika delar av hälso- och sjukvården eller hos olika hälso- och sjukvårdssystem.
hälsoekonomi
ekonomisk teori och metodik tillämpad på området hälsa. Omfattar bland annat ekonomiska analyser av hälso- och sjukvårdens metoder och resultat i relation till kostnaderna. Se »kostnadseffektivitetsanalys.
händelse
event, något som inträffar hos en deltagare i en klinisk prövning eller kohortstudie och som är av sådan art att det, enligt projektplanen, ska registreras och bedömas. En händelse kan till exempel vara en hjärtinfarkt hos en deltagare i prövning av blodfettsänkande läkemedel eller en cancerdiagnos hos en patient i en grupp som följs upp efter organtransplantation. En händelse kan också vara av gynnsam natur, som till exempel när en patient i en prövning av behandling vid ledgångsreumatism uppnår smärtfrihet. När en intervention prövas, till exempel ett läkemedel, måste alla ogynnsamma händelser (adverse events) bedömas noga för ställningstagande till om de utgör biverkan.

I

inbyggd
nested, undersökning som utförs "inuti" en större undersökning. Vanligast: en fall-kontrollundersökning som görs genom att "fall" och "kontroller" väljs ut bland personer som ingår i en kohortundersökning.
incidens
1. antalet fall av en viss sjukdom som uppträder i en befolkning under viss tid; anges till exempel som antalet diagnoser per 1 000 invånare per år. 2. antalet av en viss studerad »händelse i en klinisk prövning eller kohortundersökning, dividerat med antalet deltagare i gruppen. Graden av skillnad mellan två gruppers incidenstal kan uttryckas genom att det ena divideras med det andra till en incidenskvot.
Individuell plan enligt LSS
vård- och omsorgsplan för beslutade insatser/åtgärder som upprättats på begäran av och tagits fram i samråd med den enskilde som har beviljats insats enligt LSS (LSS står för lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade).
Individuell plan enligt SoL och hälso- och sjukvårdslagen HSL
samordnad individuell plan, vård- och omsorgsplan som beskriver insatser/åtgärder som den enskilde har behov av från både hälso- och sjukvård och socialtjänst och som tagits fram genom samordnad vård- och omsorgsplanering.
informerat samtycke
en persons samtycke till att exempelvis delta i en klinisk prövning, efter att han eller hon fått muntlig och skriftlig information om prövningens frågeställning och metoder. Av informationen ska framgå vilka obehag och risker som deltagandet i prövningen medför. Om placebo (overksam behandling) förekommer i prövningen ska detta framgå. Om prövningen i något avseende medför fördel för deltagarna, eller vissa av dem, kan detta nämnas.
inklusionskriterier
de betingelser som ska föreligga för att en person ska kunna föreslås att delta i en undersökning. Kriterierna, som ska vara angivna i projektplanen, kan gälla viss sjukdomsdiagnos, åldersgrupp med mera. Att »informerat samtycke givits är ett obligatoriskt inklusionskriterium. Deltagande i undersökningen kräver dessutom att inget av »exklusionskriterierna föreligger. – Termen inklusionskriterium används även vid »metaanalys och »systematisk översikt och avser då vilka villkor som en publicerad undersökning ska uppfylla för att dess data ska accepteras i analysen.
inkrementell
incremental, stegvis ökande. Används i hälsoekonomiska analyser för att beteckna skillnaden i kostnader och effekter mellan alternativa åtgärder.
instrument
verktyg som möjliggör, underlättar eller preciserar registrering av observationer. Alla instrument innefattar en eller flera »skalor. Huvudgrupper av instrument: 1. tekniska instrument som mäter fysikaliska eller kemiska storheter. 2. konstruktioner av typ formulär, avsedda att registrera observationer av exempelvis patienters hälsotillstånd. Hit hör diagnostiska instrument, det vill säga formulär som används för att registrera vissa anamnesuppgifter, undersökningsfynd och labdata med mera, uppgifter som vägs samman i syfte att ställa diagnos.
intention to treat-analys
resultatbearbetning (vid klinisk prövning) som tillämpar principen "avsikt att behandla", vilket innebär att resultat från alla deltagande patienter tas med, alltså bland annat resultat från patienter som inte följt föreskrifterna (till exempel slutat att ta prövningsläkemedel efter någon tid). Intention to treat-analys är önskvärd, eftersom vissa deltagares resultat annars kan uteslutas på otillräckliga eller felaktiga grunder.
interventionsstudie
en undersökning där deltagarna utsätts för en intervention, det vill säga någon åtgärd som prövas, oftast sjukdomsbehandling (läkemedel, operation med mera) eller sjukdomsförebyggande åtgärd.

J

jourhem
(inom socialtjänsten:) enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden eller motsvarande tar emot barn och ungdomar för tillfällig vård och fostran och vars verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt.

K

kategoridata
data som insamlas vid en undersökning och som anger tillhörighet till viss grupp. Exempel: man/kvinna, klassifikation av tumörvävnad i någon av flera grupper, fått hjärtinfarkt/förblivit frisk. Kategoridata som bara har två alternativ kan kallas dikotoma.
kausalsamband
orsak-verkansamband. Ett tidssamband, det vill säga att A händer före B, behöver inte betyda att A orsakar B, det vill säga att kausalsamband föreligger. Likaså gäller att en statistisk »korrelation inte bevisar kausalsamband. Ett flertal kriterier och metoder kan behöva tillämpas för att ge starkt stöd för att kausalsamband föreligger eller saknas.
klient
(inom socialtjänst:) brukare som delvis med egen medverkan får stöd eller insats vid regelbundet återkommande möten med anställda inom socialtjänsten.
klinisk
benämning på allt löpande arbete och all forskning som gäller att diagnostisera, förebygga och behandla sjukdom och som utförs i kontakt med de patienter respektive personer det gäller.
klinisk prövning
undersökning som avser att fastställa för- och nackdelar med en metod för diagnostik, profylax eller behandling. En prövning bör vara jämförande: på den ena deltagargruppen tillämpas den nya metoden, på den andra en etablerad metod, placebo eller ingen åtgärd. Den sistnämnda gruppen kallas kontrollgrupp. En jämförande klinisk prövning kallas därför kontrollerad klinisk prövning. Vanligt är att deltagargrupperna kommer till stånd genom »randomisering och att »blindning tillämpas. En klinisk prövning ska vara godkänd av en regional etikprövningsnämnd innan den får påbörjas. Om det rör sig om en »läkemedelsprövning krävs dessutom medgivande från Läkemedelsverket.
kliniska riktlinjer
clinical practice guidelines, dokument som mer eller mindre systematiskt sammanfattar kunskapsläget inom ett visst kliniskt område och ger rekommendationer (som så långt möjligt bör vara evidens baserade) för diagnostik och behandling. Kliniska riktlinjer kan vara utformade av en tillsynsmyndighet (i Sverige Socialstyrelsen och Läkemedelsverket) eller av en professionell organisation, till exempel en specialitetsförening.
kluster-randomisering
typ av »randomisering där det inte är individer utan enheter med grupper av individer som fördelas slumpmässigt, exempelvis vårdcentraler, skolklasser eller kliniker. Slutsatser om skillnader eller effekter kan bara dras på klusternivå, inte på individnivå.
kohortundersökning
studie som gäller en grupp personer som utgör en kohort, det vill säga har vissa definierade egenskaper gemensamt, exempelvis alla personer som under en viss tidsperiod behandlats för en viss tumörsjukdom. Vanligen gäller undersökningen två eller flera olika undergrupper i kohorten som ska jämföras med avseende på förloppet på lång sikt, till exempel överlevnad, uppkomsten av vissa angivna »händelser eller förändring av mätetal. En typisk kohortundersökning är en observationsstudie, det vill säga prövning av olika behandlingar ingår inte. Dock kan två grupper av patienter, som fått två olika läkemedel ordinerade för samma sjukdom, följas framåt som två kohorter. Förfarandet har nackdelen att grupperna inte tillkommit genom »randomisering, vilket bland annat kan medföra att de inte är fullt jämförbara. – Ovanstående gäller det typiska förhållandet att en kohortundersökning är prospektiv, det vill säga deltagarna följs framåt i tiden. Någon gång utförs en kohortundersökning retrospektivt. Man utnyttjar då individrelaterade data som finns registrerade i pålitliga källor sedan ett antal år tillbaka, väljer ett startår i det förflutna och går sedan framåt i tiden mot nuläget och noterar registrerade förändringar eller händelser.
komorbiditet
samsjuklighet, samtidig sjukdom, förekomst hos deltagare i en studie av annan sjukdom än den som studien gäller. Komorbiditet kan vara en nackdel, eftersom grupperna blir mindre enhetliga, men har i många fall fördelen att återspegla det verkliga förhållandet i befolkningen (till exempel att personer med högt blodtryck ofta har annan hjärt-kärlsjukdom).
konfidensintervall
typ av osäkerhetsintervall för en statistisk skattning. Konfidensintervallet förväntas vid upprepade statistiska tester innehålla det sanna värdet i en i förväg vald andel av fallen. Ofta väljs 95 %.
kontaktfamilj
familj som utses av socialnämnden med uppgift att ta emot barn för regelbunden vistelse och att finnas till hands i övrigt för barnet och dess närstående.
kontaktperson
(enligt SoL:) person som utses av socialnämnden med uppgift att hjälpa den enskilde och hans eller hennes närmaste i personliga angelägenheter. (enligt LVU:) person som utses av socialnämnden och som den unge ska hålla regelbunden kontakt med enligt vad som anges i behandlingsplanen. (enligt LSS:) person som utses av kommunen med uppgift att ge icke-professionellt stöd åt person med funktionsnedsättning.
kontrollerad undersökning
samsjuklighet, samtidig sjukdom, förekomst hos deltagare i en studie av annan sjukdom än den som studien gäller. Komorbiditet kan vara en nackdel, eftersom grupperna blir mindre enhetliga, men har i många fall fördelen att återspegla det verkliga förhållandet i befolkningen (till exempel att personer med högt blodtryck ofta har annan hjärt-kärlsjukdom)
kontrollgrupp
den deltagargrupp i en klinisk prövning som endera får overksam behandling eller en för närvarande ordinär behandling. Gruppens resultat jämförs med dem i en grupp som får en ny behandling, till exempel ett nytt läkemedel. Termen gäller också kontrollgruppen i en »fall-kontrollundersökning.
korrelation
statistiskt begrepp som anger att två variabler har en viss samvariation. Om mätetalen för den ena variabeln ökar när den andras mätetal ökar föreligger positiv korrelation, om ändringarna går åt inbördes motsatt håll negativ korrelation. En statistiskt påvisad korrelation bevisar inte att det finns något »kausalsamband mellan variablerna.
korttidsplats
bäddplats utanför det egna boendet avsedd för tillfällig vård och omsorg dygnet runt.
korttidstillsyn
(enligt LSS:) insats i form av tillsyn (fritidsverksamhet) utanför det egna hemmet för barn över 12 år med funktionsnedsättning.
korttidsvistelse
(enligt LSS:) insats i form av vistelse utanför det egna hemmet för miljöombyte och rekreation för person med funktionsnedsättning eller avlösning i omvårdnadsarbetet för anhöriga.
kostnadseffektanalys
cost-effectiveness analysis, hälsoekonomisk analys som beräknar kostnaden per uppnådd effekt för en viss åtgärd, till exempel kostnad per vunnet levnadsår. Möjliggör jämförelser mellan åtgärder. »kostnadseffektivitetsanalys.
kostnadseffektivitet
kostnaden för en viss åtgärd satt i relation till dess effekt, i jämförelse med ett specifikt alternativ. Ju lägre kostnad per effekt desto mer kostnadseffektiv är åtgärden. För att avgöra om en åtgärd är kostnadseffektiv behöver man ett tröskelvärde, som representerar den kostnad per effekt, oftast per QALY, som man är beredd att betala. »betalningsvilja.
kostnadseffektivitetsanalys
cost-effectiveness analysis, samlingsnamn för hälsoekonomiska analyser av åtgärder som redovisar resultatet i form av kostnaden per effekt. Det engelska uttrycket används även för att benämna kostnadseffektanalys. »kostnadseffektanalys , »kostnadsnyttoanalys, »kostnadsminimeringsanalys.
kostnadseffektivitetskvot
ICER, incremental cost-effectiveness ratio, resultatet av en kostnadseffektivitetsanalys. I kvoten beräknas först skillnaden i genomsnittliga kostnader mellan den utvärderade åtgärden och en alternativ åtgärd, vilket blir den inkrementella kostnaden. Denna divideras sedan med skillnaden i genomsnittlig effekt mellan de två åtgärderna, det vill säga den inkrementella effekten. Resultatet av kvoten blir den inkrementella kostnaden per effekt för den utvärderade åtgärden jämfört med ett specifikt alternativ, vilket kan tolkas som kostnaden för att uppnå ytterligare en effekt när man byter från den ena åtgärden till den andra. »inkrementell, »kostnadseffektivitetsanalys.
kostnadsintäktsanalys
cost-benefit analysis, skiljer sig från kostnadseffektivitetsanalyser genom att hälsoeffekterna värderas i pengar (betalningsvilja) och alltså räknas som en ”intäkt” som ställs i relation till kostnaden. Detta möjliggör en bedömning av åtgärdens samhällsekonomiska lönsamhet. > »betalningsvilja.
kostnadskonsekvensanalys
cost-consequences analysis, en variant på kostnadseffektivitetsanalys som presenterar åtgärders kostnader och effekter, men utan att summera dem i en kostnadseffektivitetskvot.
kostnadsminimeringsanalys
cost minimization analysis, hälsoekonomisk analys som begränsas till att jämföra kostnaderna för olika åtgärder och som utgår från att resultaten är likartade.
kostnadsnyttoanalys
cost-utility analysis, en variant av kostnadseffektivitetsanalys som i effektbedömningen väger in livskvalitetsdata, till exempel i form av kostnad per vunnet »QALY. Möjliggör jämförelser mellan åtgärder.
kvalitativ undersökning
studie som inte i första hand besvarar frågor genom siffermässiga resultat utan som tolkar händelser och utvecklar begreppsmässiga strukturer. Det vanligaste arbetssättet är omfattande intervjuer.
kvartiler
variabelvärden som delar upp en serie rangordnade mätetal i fyra lika stora grupper.
kvintiler
variabelvärden som delar upp en serie rangordnade mätetal i fem lika stora grupper.
känslighetsanalys
sensitivity analysis, metod att bedöma hur ”stabila” undersökningsresultat är. Man ändrar vissa förutsättningar och data, till exempel utesluter vissa avvikande data eller använder alternativa värden, och noterar hur detta påverkar resultatet. Ibland ändrar man många värden samtidigt för att skapa alternativa scenarier, till exempel sämsta möjliga utfall. Används främst i metaanalyser och hälsoekonomiska analyser.

L

ledningssystem
system för att fastställa grundprinciper för ledning av verksamheten och ställa upp mål samt för att uppnå dessa mål.
ledsagning
insats i form av följeslagare ute i samhället för person med funktionsnedsättning.
letalitet
Se »dödlighet.
levnadsförhållanden
den miljö som en individ lever och verkar i. Påverkas av livsvillkor. Exempel på komponenter i levnadsförhållandena är boendemiljö, arbetsmiljö, psykosocial miljö och materiell standard.
life table
Se »överlevnadsanalys.
likelihood-kvot
likelihood ratio, LR, numeriskt uttryck för värdet av en viss diagnosmetod. Vid positivt utfall (resultatet talar för sjukdom) är LR(+) = »sensitiviteten dividerad med (1 minus »specificiteten). Ju mer LR(+) överstiger 1 desto större sannolikhet för att testutfallet verkligen indikerar sjukdom. Vid negativt utfall är LR(–) = (1 minus sensitiviteten) dividerat med specificiteten. Ju mer LR(–)-värdet understiger 1 desto större sannolikhet för att testutfallet utesluter sjukdom. Diagnosmetoder med LR-värden nära 1 har föga värde.
livskvalitet
hur en person värderar sitt liv, sådan den framgår av systematiska intervjuer som följer något av flera formulär (instrument) för värdering av livskvalitet, såsom EQ-5D. Det finns även instrument framtagna för särskilda sjukdomar, till exempel AQLQ för patienter med astma. Livskvalitet är en av de effekter som bedöms i många kliniska prövningar och används ofta som effektmått i hälsoekonomiska analyser i form av QALYs. Jfr »QALY »kostnadsnyttoanalys.
livskvalitetsvikt
quality-of-life weight, uttrycker en persons livskvalitet som ett värde mellan 0 och 1. Vikterna skattas med hjälp av livskvalitetsinstrument, såsom EQ-5D. Vikterna används för att justera levnadsår till QALYs eller DALYs. »QALY, »DALY.
livsvillkor
förutsättningar (på makronivå) för människors levnadsförhållanden och som ofta ligger utanför den enskilda individens omedelbara kontroll. Exempel: socioekonomisk bakgrund och det samhällssystem individen lever i.
LSS
lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.
LVM
lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall.
LVU
lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.
läkemedelsprövning
en »klinisk prövning som systematiskt värderar effekter och biverkningar av läkemedel. Det vanligaste är att ett nytt läkemedel jämförs endera med overksam behandling (placebo) eller med ett läkemedel som är i allmänt bruk vid sjukdomen ifråga. Som vid alla kliniska prövningar ska det finnas en detaljerad prövningsplan (ofta kallad protokoll) som bland annat anger på vilka sätt effekterna ska mätas och tänkbara biverkningar bedömas. De deltagare som får placebo eller det "vanliga" läkemedlet utgör kontrollgruppen. Fördelning av deltagarna mellan grupperna ska ske genom »randomisering och studien bör göras som »dubbelblind prövning.

M

MAS
medicinskt ansvarig sjuksköterska, sjuksköterska som har ett särskilt medicinskt ansvar för hälso- och sjukvård i en kommun.
maskering
Se »blindning.
matchning
åtgärder för att åstadkomma maximal jämförbarhet i »fall-kontrollundersökning. För varje "fall" utses en eller flera "matchade kontroller"; som i flera avseenden ska ha stor likhet med "fallen". I andra jämförande undersökningar utförs i regel inte matchning; jämförbarheten gäller där mellan grupper, och den blir oftast tillfredsställande som följd av »randomisering.
medelvärde
mean, aritmetiskt medelvärde, genomsnitt, summan av samtliga observationstal dividerad med antalet observationer.
median
"mittvärde", det observationstal i en rangordnad serie som delar denna i två lika stora delar. Om serien har ett jämnt antal observationer blir medianen medelvärdet mellan de två tal som ligger i mitten. Medianen är den enklaste formen av »fraktiler.
medicinteknisk produkt
produkt som används för att påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller lindra en sjukdom, att påvisa, övervaka, behandla, lindra eller kompensera en skada eller en funktionsnedsättning, att undersöka, ändra eller ersätta anatomi eller en fysiologisk process eller att kontrollera befruktning.
metaanalys
metod att göra en samlad bedömning av ett antal jämförande undersökningar genom att statistiskt sammanföra deras resultat. Genom omfattande litteratursökning anskaffas allt publicerat material inom det valda området. Ibland försöker man också skaffa fram opublicerade data. Hela materialet granskas, och uppställda inklusions- och exklusionskriterier avgör vilka undersökningar som ska accepteras. Metaanalysen redovisar samtliga resultat i form av ett jämförande resultatmått (till exempel oddskvot) med tillhörande konfidensintervall samt, genom en statistisk sammanslagning av resultaten, ett samlat resultatmått med tillhörande konfidensintervall. Proceduren ger en överblick över tillgängliga resultat och deras samstämmighet (homogenitet). De summerade jämförelsemåtten ger en sammanfattande uppfattning om huruvida publikationerna visat att en metod är bättre än en annan metod (eller bättre än ingen åtgärd alls).
minnesbias
recall bias, felkälla vid intervjuundersökningar. Exempel: i en undersökning av samband mellan läkemedel och missbildningar intervjuar man kvinnor angående läkemedel de använt under graviditet. Kvinnor som fött barn med missbildning har övervägt tänkbara orsaker och har därför större möjlighet att komma ihåg läkemedel de tagit än vad som är fallet med övriga kvinnor. Därmed kan bias (systematiskt fel) uppstå i resultaten.
monitorering
kontrollinsatser vid klinisk läkemedelsprövning för att säkerställa bland annat att alla uppgifter om deltagarna finns noterade på prövningens journalblanketter och att alla resultat av blodanalyser med mera är korrekt registrerade.
mortalitet
Se »dödlighet.
mothypotes
Se »hypotes.
multicenterstudie
klinisk undersökning som utförs vid ett flertal centra (kliniker, sjukhus) för att man inom rimlig tid ska kunna studera tillräckligt antal patienter.

N

negativ
1. om utfall av diagnostiskt test: ett normalt resultat, som talar mot sjukdom. 2. om resultat av prövning: ingen effekt eller skillnad kunde påvisas.
nested
Se »inbyggd.
NNT
number needed to treat; antal personer som statistiskt sett behöver behandlas under en viss tidsperiod för att en person ska undgå en viss oönskad händelse (till exempel hjärtinfarkt). NNT är det inverterade värdet av den absoluta »riskreduktionen. Exempel: I en studie som pågick ett år inträffade hjärtinfarkt hos 10 procent av deltagarna i kontrollgruppen och hos 8 procent av den behandlade gruppen. Den absoluta riskreduktionen med behandling är 10 – 8 = 2 procentenheter. Det inverterade värdet är 1/0,02 = 50, d.v.s. NNT = 50 för hjärtinfarkt vid ett års behandling, enligt denna studie.
nollhypotes
antagande (se »hypotes) om att det saknas ett samband mellan de faktorer som ska studeras, eller saknas skillnad i resultat mellan de grupper som ska undersökas. Vid statistisk hypotesprövning finns även en alternativhypotes (även kallad mothypotes) som säger att samband eller skillnad finns. Många forskningsstudier utförs i hopp om att kunna påvisa ett samband eller en skillnad och därmed kunna förkasta nollhypotesen, med viss statistisk säkerhet.
numeriska data
data som gäller en variabel som kan mätas (kvantiteras) eller antalsräknas. Sådana data kan vara diskreta, det vill säga kan bara anta vissa värden, ofta heltal. Exempel: antal barn per familj, antal personer som avlider under klinisk prövning. Andra data är kontinuerliga, det vill säga kan i princip anta vilket värde som helst inom ett visst område. Exempel: data från blodprovsanalyser.
närstående
person som den enskilde anser sig ha en nära relation till.

O

observation
variabelvärde. Kan vara en uppgift om alternativ bland »kategoridata eller en siffra om det gäller »numeriska data.
observationsundersökning
studie där ingen aktiv åtgärd vidtas. Exempel: ekologisk undersökning, tvärsnittsundersökning, kohortundersökning och fall-kontrollundersökning.
odds
oddstal, antalet fall av "händelse" dividerat med antalet fall av "icke-händelse". Exempel: i en grupp personer med viss sjukdom är antalet som exponerats för viss riskfaktor dividerat med antalet som inte varit exponerade ett odds.
oddskvot
odds ratio, OR, kvoten mellan två odds. Exempel: odds exponerade/icke exponerade bland personer med viss sjukdom dividerat med motsvarande odds bland friska. Oddskvoten ger en uppfattning om hur starkt sambandet är mellan exponeringen och sjukdomen. Oddskvot kan också användas som (ungefärlig) ersättning för »riskkvot.
ombud
person som har fullmakt att föra talan för annan person eller grupp och bevaka personens eller gruppens intressen.

P

parallellgruppsprövning
klinisk prövning där två eller flera grupper, som ska jämföras med varandra, studeras samtidigt. Detta är det vanligaste förfarandet. Jfr »historiska kontroller och »överkorsningsprövning.
patogenes
skeenden i organismen som gör att en sjukdom framkallar skador och symtom. Exempel: inflammation, förträngande fettinlagring i kärlvägg.
percentiler
en form av »fraktiler. Percentilgränserna delar upp en serie rangordnade mätetal i 100 lika stora delar.
personkrets
grupp av personer som omfattas av LSS (lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade).
personlig assistans
(enligt LSS:) personligt utformat stöd som ges åt person som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med att tillgodose grundläggande behov.
placebo
behandling som avses vara biologiskt overksam och som används för jämförelse av effekter och biverkningar med dito hos aktiv behandling. Den vanligaste formen av placebo är overksamma läkemedelsberedningar (till exempel "blindtabletter"), men placeboåtgärder kan ibland användas vid prövning av kirurgi, sjukgymnastik med mera.
population
en grupp personer som har något gemensamt, till exempel alla personer i Sverige, alla personer i ett visst landsting med en viss sjukdom. En klinisk undersökning utförs i regel på ett urval ur en population, till exempel de personer med en viss diagnos som är kända vid en viss mottagning, inte bor alltför långt bort, accepterar att delta i undersökningen och uppfyller dennas inklusions- och exklusionskriterier. En sådan urvalsgrupp kan också kallas en (studie)population. – I vidare statistisk bemärkelse är en population ett antal enheter eller företeelser som undersöks, till exempel transplanterade organ, cellkulturer, besök på läkarmottagning, tillverkade produkter.
positiv
1. om utfall av diagnostiskt test: ett onormalt resultat, som talar för sjukdom. 2. om resultat av prövning: en skillnad eller effekt kunde påvisas.
power
statistisk styrka. Se »styrka.
ppps, köpkraftsjusterade valutakurser
purchasing power parity, ett sätt att omvandla valutakurser som även tar hänsyn till prisskillnader mellan länderna. Används för att jämställa prisnivån på varor och tjänster mellan olika länder, exempelvis för hälsoekonomiska analyser genomförda utanför Sverige.
precision
noggrannheten hos en klinisk mätmetod (till exempel blodanalys): låg precision innebär stora slumpmässiga avvikelser från sanna värden. Jfr »accuracy.
prediktionsvärde
sätt att siffermässigt uttrycka värdet av en diagnosmetod. Positivt prediktionsvärde anger sannolikheten för att en person som får positivt utfall (det vill säga resultatet talar för sjukdom) verkligen har sjukdomen. Siffran är kvoten mellan sant positiva och sant + falskt positiva. Negativt prediktionsvärde anger sannolikheten för att en person som får negativt utfall (det vill säga resultatet talar emot sjukdom) verkligen inte har sjukdomen. Siffran är kvoten mellan sant negativa och sant + falskt negativa.
prediktor
1. ett testresultat eller annat förhållande som anses kunna utsäga något om framtida skeenden, till exempel att individen löper ökad risk att få viss sjukdom. 2. annan benämning på den oberoende variabeln i en »regression.
prevalens
sjukdomsförekomst: antalet personer som vid en viss tidpunkt har en viss sjukdom. Uttrycks till exempel som antal sjuka per 1 000 personer eller som andel av hela landets befolkning.
prevention
förebyggande medicinsk eller samhällelig åtgärd. Primär prevention avser att helt förhindra sjukdom eller skada. Sekundär prevention innebär åtgärder som ska minska risken att sjukdom förvärras eller återkommer. Tertiär prevention omfattar rehabiliterande åtgärder avsedda att eliminera eller minska funktionsinskränkning i samband med sjukdom eller skada.
probabilistisk känslighetsanalys
probabilistic sensitivity analysis (PSA), en känslighetsanalys särskilt utvecklad för hälsoekonomiska modeller för kostnadseffektivitetsanalyser. I känslighetsanalysen körs modellen ett stort antal gånger och väljer varje gång slumpmässigt värden på modellens variabler, baserat på variablernas statistiska fördelning. Resultatet av körningarna kan presenteras som punkter i ett diagram, som ofta kallas kostnadseffektivitetsplan, eller som sannolikheten att den utvärderade åtgärden är kostnadseffektiv. »känslighetsanalys.
profylax
Se »primär prevention.
prognospåverkande faktorer
sådana faktorer bland »baslinjedata hos deltagarna i en prövning som kan förmodas påverka förloppet hos den sjukdom som studeras. Exempel: ålder och diabetes hos person som ingår i prövning av behandling vid hjärtinfarkt. Personer med starka prognospåverkande faktorer kan man välja att exkludera från prövning. Alternativt kan man hoppas på att »randomiseringen ska medföra att prognospåverkande faktorer ska bli jämnt fördelade mellan prövningens grupper.
prospektiv undersökning
studie som går framåt i tiden, det vill säga man börjar samla in data om varje deltagare vid den tidpunkt han eller hon tas in i undersökningen.
protokoll
detsamma som projektplan/prövningsplan för klinisk prövning eller annan studie.
prövning
kortform av »klinisk prövning.
publikationsbias
snedvridning av publicerade resultat av studier orsakad av att undersökare, ibland också tidskriftsredaktörer, föredrar att publicera undersökningar som givit positivt resultat, till exempel visat att en behandling har effekt. Studier som inte visat någon effekt blir till stor del okända, och bilden av behandlingens värde blir omotiverat gynnsam.
punktestimat
ett statistiskt resultatvärde, till exempel ett medelvärde eller en relativ risk, som har beräknats utifrån ett visst stickprov taget vid en viss tidpunkt. Hur precist detta värde är framgår av dess »standardavvikelse eller dess »konfidensintervall.
p-värde
sannolikheten för att man ska få det erhållna resultatet, eller ett mer extremt resultat, om »nollhypotesen är sann.

Q

QALY
quality-adjusted life years, kvalitetsjusterade levnadsår, ett mått på sjuklighet i en befolkning eller en grupp som anger den återstående livslängden i friska år. Olika sjukdomar/skador ges olika vikter beroende på svårighetsgrad (1=full hälsa, 0=död). Utifrån sjukdomen/skadans förekomst (prevalens) summeras de viktade levnadsåren för att beräkna antalet återstående friska år. QALYs används oftast som ett mått på effekten av medicinska åtgärder i hälsoekonomiska analyser. »DALY.

R

randomiserad kontrollerad undersökning
randomized controlled trial, RCT, en undersökning som är både randomiserad och jämförande (kontrollerad).
randomisering
slumpmässig fördelning av deltagarna mellan grupperna i en undersökning. Randomiseringen är förutsättningen för att man med statistiska metoder ska kunna bedöma sannolikheten för att undersökningens resultat uppkommit genom slumpens verkan. Randomiseringen har dessutom förutsättningar att fördela okända störfaktorer (confounders) lika mellan grupperna samt göra grupperna önskvärt jämförbara i sin sammansättning; slumpen kan dock åstadkomma vissa skillnader. Randomisering utförs till exempel genom att en dator genererar en slumpmässig sekvens (randomiseringskod) som avgör till vilken av undersökningens olika grupper varje ny deltagare ska föras. Randomisering ger tillsammans med »blindning skydd mot »selektionsbias.
rangordning
statistisk term för arrangerandet av en serie mätetal efter deras storlek. Se »median.
RCT
Se »randomiserad kontrollerad undersökning.
recall bias
Se »minnesbias.
registerstudie
retrospektiv (eller kombinerat retro- och prospektiv) undersökning som gör bruk av data som finns i offentlig statistik, i medicinska databaser med mera.
regression
en form av statistisk analys av samvariation där det finns en oberoende och en beroende variabel, till skillnad från vad som är fallet vid »korrelation.
regression towards the mean
tendensen hos mätvärden som ligger i ena ytterkanten av en fördelning att vid en senare mätning visa "återgång" (regression), det vill säga ligga något närmare fördelningens mittregion (mean = medelvärde). Exempel: om man mäter blodkolesterol hos ett stort antal personer och kort därefter gör om mätningen hos dem som hade de allra högsta värdena kommer många av värdena att denna gång ligga något lägre. Orsaken är framför allt att biologiska mätvärden hos en och samma person inte är konstanta utan varierar något, av kända eller okända skäl. Bland mätvärden som ligger mycket högt är sannolikheten relativt hög för att vissa värden ligger på toppen av en variationsvåg och därför kommer att gå nedåt. Fenomenet förklarar att man vid många behandlingsprövningar ser en tendens mot mer normala värden inte bara i den aktivt behandlade gruppen utan även i kontrollgruppen som fått inaktiv behandling (placebo).
relativ risk
Se»riskkvot.
relativ riskreduktion
sätt att ange skillnader mellan grupper vid en klinisk prövning. Se »riskreduktion.
resultatvariabel
något som registreras (»händelse) eller mäts (kvantitativa variabler) vid en vetenskaplig undersökning. Den definierade variabeln, tillsammans med uppgift om hur den registreras respektive mäts, utgör ett resultatmått. I undersökningar där aktiva åtgärder (interventioner), till exempel medicinsk behandling, studeras kan resultatvariabel och resultatmått benämnas effektvariabel respektive effektmått.
retrospektiv undersökning
undersökning som är ´tillbakablickande´, det vill säga utnyttjar data som är anskaffade, respektive händelser som inträffat, innan undersökningen startades. Ett typiskt exempel är »fall-kontrollundersökning, men även »kohortundersökning kan ibland utföras retrospektivt.
risk
sannolikheten för viss händelse av negativ karaktär. I en medicinsk studie är risktalet antalet personer som drabbades av händelsen dividerat med totala antalet personer i gruppen. Jfr »odds. Kvoten mellan två risktal kallas »riskkvot eller relativ risk. Skillnaden mellan två risktal kallas »riskreduktion.Termen risk kan ersättas av »incidens som har fördelen att vara neutralt, det vill säga kunna användas om både "positiva" och "negativa" händelser. Relationen mellan två incidenstal anges då som incidenskvot eller incidens-reduktion.
riskfaktor
egenskap eller förhållande som indikerar ökad risk för att en person ska få en eller flera sjukdomar. Exempel: förekomst av ärftlig sjukdom i släkten; tobaksrökning.
riskkvot
risk ratio, RR, jämförelsetal som utgör kvoten mellan risktalen (se »risk) hos två undersökta grupper. Exempel: i en behandlingsstudie har risken att få hjärtinfarkt under uppföljningstiden visat sig vara 8/100 i grupp A och 5/100 i grupp B. Riskkvoten blir 1,60. (Riskkvoten är inte identisk med »oddskvoten, men de båda kvoterna skiljer sig inte mycket om riskerna är låga. I detta exempel är oddstalen 8/92 respektive 5/95; oddskvoten blir 1,65.)
riskmarkör
något (till exempel ett blodanalysresultat) som är förknippat med ökad risk för viss sjukdom, utan att något orsakssamband är bevisat.
riskreduktion
sätt att ange en resultatskillnad mellan två grupper i en klinisk prövning av profylax eller behandling. Absolut riskreduktion, ARR, innebär differensen mellan det högre och det lägre risktalet, se »risk. Invertering av ARR ger »NNT. Relativ riskreduktion, RRR, fås genom att riskdifferensen beräknas som andel av det högre risktalet. Exempel: antalet händelser per 100 personer är 8 respektive 13, risktalen alltså 0,08 respektive 0,13. Riskdifferensen, den absoluta riskreduktionen, är 0,05. Den relativa riskreduktionen är 0,05/0,13 = 0,38.

S

samband
mångtydigt ord som kan användas dels oprecist, liksom »association, dels i definierade betydelser, som vid »korrelation och vid vissa statistiska analyser av fördelningen av kategoridata.
sampel
(svensk form av eng sample) stickprov. I en medicinsk studie innebär sampel de personer som är deltagare, och deras antal utgör samplets storlek (eng sample size).
samtycke
frivillig, särskild och otvetydig viljeyttring genom vilken en person som tillfrågats om något, efter att ha fått information, godtar det frågan gäller.
sannolikhetskvot
Se »likelihood-kvot.
sant positiv/negativ
uttryck för utfallet av diagnostisk metod. Sant positivt utfall innebär att metoden ger positivt resultat (påvisar sjukdom) hos en person som är sjuk. Andelen sådana utfall hos sjuka = »sensitivitet. Sant negativt utfall innebär att metoden ger negativt resultat hos en person som är frisk. Andelen sådana utfall hos friska = »specificitet.
score
poängtal som fås när icke-numeriska undersökningsdata omvandlas till siffror med hjälp av någon form av bedömningsskala eller när sifferdata på något sätt slås samman till ett gemensamt värde.
screening
(eng för sållning) storskalig verksamhet där en befolkning erbjuds undersökning för upptäckt av vissa icke diagnostiserade sjukdomar eller riskfaktorer för sjukdom. Exempel: massundersökning av blodfettvärden, blodtryck med mera; allmän mammografiundersökning av kvinnor i vissa åldrar.
selektionsbias
urvalsbias, resultatstörning som orsakas av att icke tillåtna urval gjorts då deltagare fördelats mellan grupperna i en studie. Den undersökare som svarar för intagningen av deltagare fördelar vissa av dessa till den grupp som han/hon tror vara mest gynnsam för vederbörande. Exempel: i en behandlingsstudie vid högt blodtryck kan undersökaren placera dem med särskilt höga blodtryck i den grupp som får den behandling han/hon tror vara mest effektiv. Förutsättningen är att han/hon känner till fördelningssekvensen genom att undersökningen inte är »blindad eller att han/hon vid en studie som planerats som blindad lyckats skaffa sig kännedom om randomiseringskoden. Selektionsbias medför att de grupper vars behandlingsresultat ska jämföras inte är jämförbara.
sensitivitet
egenskap hos diagnosmetod: andelen av sjuka som metoden identifierar korrekt (genom att utfalla positivt, det vill säga ge onormalt resultat).
sensitivitetsanalys
Se »känslighetsanalys.
signifikansnivå
en av forskaren förvald nivå av risk för att förkasta nollhypotesen trots att denna är sann. Benämns ofta alfa, α. Se »alfa-värde
sjukdomstecken
sjukdomsyttring som kan iakttas, och eventuellt mätas, av läkare vid undersökning. Exempel: hudförändringar, svullna ben, gulfärgning av huden, rodnad i svalget, oregelbunden hjärtverksamhet. Vissa sjukdomstecken kan även iakttas av den sjuke själv, liksom av anhöriga med flera. – Sjukdomstecken är objektiva, till skillnad från »symtom.
skala
konstruktion för att systematiskt och entydigt kunna registrera observationer av en företeelse som varierar. En skala karakteriseras av variationsområdet för observationerna och av den indelning som gjorts av detta område. Skalor betecknas som nominalskalor, ordinalskalor, intervallskalor eller kvot-skalor, bland annat beroende på hur mätområdet har delats in. Vilken skala som har använts i en undersökning avgör vilka metoder för statistisk bearbetning som kan användas. Nominal- och ordinalskalor med endast två alternativ (till exempel kvinna/man respektive hög/låg) kallas dikotoma eller binära. Se även »instrument.
skyddat boende
(inom socialtjänsten:) boende som tillhandahåller platser för heldygnsvistelse avsedda för personer som behöver insatser i form av skydd mot hot, våld eller andra övergrepp tillsammans med andra relevanta insatser.
socialtjänst
avser i första hand den verksamhet som regleras genom bestämmelser i SoL, LVU, LVM, LVM och LSS, samt personlig assistans som utförs med assistansersättning. Socialtjänst avser även handläggning av ärenden som rör adoptioner, faderskap, vårdnad, boende och umgänge enligt föräldrabalken. Men termen socialtjänst används i vidare bemärkelse i annan lagstiftning.
SoL
socialtjänstlagen (2001:453).
specificitet
egenskap hos diagnosmetod: andelen av friska som metoden identifierar korrekt (genom att utfalla negativt, det vill säga ge normalt resultat).
standardavvikelse
standard deviation, SD, uttryck för spridningen i de data som ligger bakom till exempel ett medelvärde.
stickprov
Se »sampel.
stratifiering
förfarande som kan användas vid urval då man vill säkra god jämförbarhet mellan grupperna. Deltagarna indelas i strata efter vissa »prognospåverkande faktorer. Exempelvis kan personer över 50 år utgöra ett stratum och de som är 50 år eller yngre ett annat stratum. Randomisering sker separat inom varje stratum. Om en undersökning har tillräckligt stort antal deltagare kan man göra en jämförande analys av resultaten dels i varje grupp, dels i varje stratum inom varje grupp. Vilka jämförelser som ska göras bör specificeras i förväg i prövningsplanen.
studie
allmän benämning på vetenskaplig undersökning. Termerna "studie" och "undersökning" används synonymt i denna ordlista. Olika former av studie/undersökning har dessutom speciella benämningar som framgår av denna ordlista.
styrka
power, statistiskt begrepp som anger den beräknade sannolikheten för att en undersökning med viss statistisk signifikansnivå ska kunna påvisa en skillnad mellan grupperna, om en sådan skillnad verkligen existerar. Styrkan anger alltså sannolikheten för att man ska kunna undgå att begå ett »fel av typ II, och styrkevärdet är 1 minus »beta-värdet. Om beta-värdet är 0,10 är alltså styrkan 0,90; man har 90 procents sannolikhet för att kunna påvisa en eventuellt befintlig skillnad. Vid planeringen av en studie görs en beräkning av vad som krävs för att önskad styrka (vanligen minst 80 procent) ska förväntas bli uppnådd. I beräkningen ingår, förutom styrkevärdet, önskad signifikansnivå, resultatens förmodade variabilitet och ett antagande om hur stor skillnaden mellan grupperna blir (eller ett val av den skillnad som är den minsta man anser relevant att påvisa). Kalkylen visar hur många deltagare studien behöver för att betingelserna ska uppfyllas. – En undersökning som genom för litet deltagarantal har för låg styrka (är underpowered) är meningslös, eftersom rimligt säkra resultat inte kan erhållas. Att föreslå personer att bli deltagare i en sådan undersökning är oetiskt.
stödboende
(inom socialtjänsten:) boende som tillhandahåller platser för heldygnsvistelse avsedda för personer som behöver insatser i form av tillsyn och stöd men inte vård eller behandling.
surrogatmått
är ett »effektmått som har ett samband med den effekt som är det egentliga slutmålet för en åtgärd och som i en klinisk prövning används som ersättare för denna. Exempel: vid prövning av ett nytt kolesterolsänkande medels förmåga att bromsa utvecklingen av åderförkalkning (ateroskleros) och därmed minska risken för hjärtinfarkt är dess kolesterol-sänkande effektivitet ett surrogatmått. Användningen av surrogatmåttet kan försvaras som ett tidigt steg i studierna av det nya läkemedlet. En definitiv bedömning av läkemedlets värde kräver emellertid att man också utför studier som är tillräckligt stora och långvariga för att den förmodade förmågan att reducera risken för hjärtinfarkt ska ha möjlighet att bli bevisad.
symtom
obehag som en person upplever som följd av sjukdom: smärta, trötthet, aptitlöshet med mera. Symtom är, till skillnad från »sjukdomstecken, subjektiva. De kan beskrivas för läkare med flera – och är av stor vikt för diagnostik och bedömning av behandlingseffekt – men de kan inte objektivt konstateras.
syndrom
symtomkomplex, grupp av symtom som (oftare än slumpmässigt) förekommer tillsammans. Ett syndrom kan vara karakteristiskt för en viss sjukdom. Vissa syndrom förekommer dock vid helt olika sjukdomar.
systematisk översikt
En översikt som avser en tydligt formulerad fråga och som använder systematiska och explicita metoder för att identifiera, välja ut och kritiskt bedöma relevanta studier samt för att samla in och analysera uppgifter från dessa. Statistiska metoder (»metaanalys) används ibland för att analysera och sammanfatta resultaten av de inkluderade studierna.
systematiskt fel
bias, ett resultatfel som uppstått genom procedurfel, effektbedömningsfel eller annat mänskligt fel under en undersökning; även fel som görs i bedömningen eller hanteringen av resultaten. Se »bedömningsbias, »minnesbias, »publikationsbias och »selektionsbias.
sållning
Se »screening.
särskilt boende för äldre
äldreboende, boende som tillhandahåller bostäder eller platser för heldygnsvistelse tillsammans med insatser i form av vård och omsorg för äldre personer med behov av särskilt stöd.

T

terapi
alla former av medicinsk behandling: läkemedelsbehandling (farmakoterapi), sjukgymnastik (fysioterapi), kirurgisk behandling, strålbehandling, psykoterapi med mera.
trippelblind prövning
en klinisk prövning där »blindning omfattar prövningspersonal, deltagare och statistiker.
trunkering
förhållandet att alla observationer över eller under en viss gräns är utelämnade, vanligen på grund av att de inte bedöms vara av intresse. Till skillnad från »censurering är det vid trunkering inte känt hur många de saknade observationerna är.
tvångsomhändertagen
brukare som får vård enligt LVU eller LVM.
tvärsnittsundersökning
cross-sectional study, undersökning av ett antal personer som utförs vid ett enda tillfälle. Exempel: personerna intervjuas om sina kost- och motionsvanor, och man mäter deras kroppsvikt, blodsocker och blodkolesterol. Övriga undersökningar är endera »prospektiva eller »retrospektiva.
typ I-fel
uppstår (vid statistisk prövning av »hypoteser) när » nollhypotesen förkastas trots att den egentligen är riktig. Leder till ett falskt positivt forskningsfynd.
typ II-fel
uppstår (vid statistisk prövning av »hypoteser) när »nollhypotesen accepteras trots att den egentligen är felaktig. Leder till ett falskt negativt forskningsfynd.

U

umgängesutredning
utredning som syftar till att ge domstol underlag för beslut om barns umgänge med förälder som barnet inte stadigvarande bor hos.
undersökning
kan i medicinska sammanhang betyda dels en läkarundersökning av en viss person i det dagliga sjukvårdsarbetet, dels en vetenskaplig undersökning, som även kan kallas studie med mera. I denna ordlista gäller konsekvent den sistnämnda betydelsen av ordet.
uppföljning
follow-up, regelbundna undersökningar under en viss tidsperiod av deltagarna i en interventions- eller kohortstudie.
urval
stickprov, sampel, sample, de enheter i en population som valts ut för en undersökning. I medicinska sammanhang är ett urval de patienter (ibland friska personer) som, från en större population, valts ut för en studie. Idealt ska urvalet vara slumpmässigt, det vill säga varje person i populationen (till exempel alla i ett geografiskt område som har en viss sjukdom) ska ha haft lika stor sannolikhet för att ingå i undersökningen. I praktiken uppfylls detta sällan, se »population.
urvalsbias
Se »selektionsbias.
utvärdering av medicinska metoder
health technology assessment, HTA, systematisk utvärdering av effekter och kostnader av olika metoder för profylax, diagnostik och behandling inom hälso- och sjukvården. Innefattar medicinska, ekonomiska, sociala och etiska aspekter. Utvärderingsrapporterna ska vara vägledande för såväl hälso- och sjukvårdens utövare som för dess politiska och administrativa ledning.

V

validitet
tillförlitligheten hos en metod, till exempel en diagnostisk procedur. I vidare mening: egenskaper hos en undersökning. Intern validitet avser tillförlitligheten hos en undersöknings resultat, medan extern validitet gäller i vilken grad undersökningens resultat har bredare giltighet, till exempel kan förmodas gälla alla personer med en viss sjukdom.
variabel
något som studeras (observeras) vid en vetenskaplig undersökning. En viktig grupp av variabler är de som utsetts till »effektvariabler.
vårdnad
juridisk rätt och skyldighet att sörja för barnets person och att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter samt att företräda barnet i sådana angelägenheter.
vårdnadshavare
förälder eller av domstol särskilt utsedd person som har att utöva vårdnaden om ett barn.
vårdnadsutredning
utredning som syftar till att ge domstol underlag för beslut om ensam eller gemensam »vårdnad om barn.

W

withdrawal
förhållandet att en person måste utgå ur en studie efter beslut av ansvarig läkare. Anledningen kan bland annat vara att personen inte uppfyller studiens inklusions- eller exklusionskriterier (uppgifter missförstods eller felnoterades då personen erbjöds delta) eller att han/hon får allvarliga biverkningar av prövningsläkemedlet. Jfr »dropout.

Ä

äldreboende
särskilt boende för äldre, boende som tillhandahåller bostäder eller platser för heldygnsvistelse tillsammans med insatser i form av vård och omsorg för äldre personer med behov av särskilt stöd.
ärende
(inom socialtjänsten:) avgränsad fråga som handläggs av en nämnd och som det ska fattas beslut i.

Ö

öppen prövning
en prövning som genomförs helt utan blindning. Förfarandet kan vara nödvändigt vid prövning av kirurgiska metoder.
öppen verksamhet
verksamhet för social samvaro och annan aktivitet som inte är individuellt behovsprövad.
överkorsningsprövning
crossover-prövning, en behandlingsprövning där varje deltagare får växla mellan de två (eller flera) behandlingar som prövas. Varje deltagare blir alltså "sin egen kontroll". Prövningstypen kan bara användas om de symtom och andra variabler som studeras har tillräcklig varaktighet och inte kan förväntas bli helt eliminerade av någon av de studerade behandlingarna.
överlevnadsanalys
survival analysis, life table analysis, statistiska metoder att analysera data som utgörs av tidsrymd till viss händelse (time to event data). Metoderna har sitt ursprung i analyser av hur länge cancerpatienter överlever efter olika behandlingsformer. De används emellertid generellt vid studier där man följer upp patienter för att registrera varje tidpunkt då en definierad händelse inträffar hos en patient. Händelsen kan till exempel vara att en viss sjukdom debuterar eller att ett visst symtom upphör. Data kan återges i så kallade överlevnadskurvor. Analysen, som ska avgöra om skillnad finns mellan de studerade grupperna, tar hänsyn till att patienterna studerats olika lång tid (eftersom det tagit viss tid att "rekrytera" det behövliga antalet deltagare) och till att det vid studiens avslutande finns patienter som inte upplevt den händelse som avses (censurering).