SBU:s upplysningstjänst – Vetenskapliga svar på vårdens och socialtjänstens frågor

En resurs för beslutsfattare inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Tjänst för vem?

Upplysningstjänsten är främst till för beslutsfattare – personer i ledande befattning, verksamhetschefer, sektionschefer och områdesansvariga – och deras rådgivare och utredare.

Varför?

Syftet är att ge kunskapsunderlag för strategiska beslut, till exempel om en ny metod eller behandling ska införas, eller någon äldre fasas ut. Som regel svarar vi inom tre månader, men vi försöker också tillmötesgå frågeställarens behov av snabbt svar om frågan är mer akut, angelägen eller av stort allmänintresse.

Hur?

Det är enkelt att ställa frågor via vår webbplats. Tjänsten är kostnadsfri. Efter att du ställt din fråga kommer SBU:s upplysningstjänst att kontakta dig. Vi är till för dig och vill anpassa svaret efter dina behov.

Vad händer sen?

SBU kontaktar dig. Om din fråga går att besvara med våra arbetsmetoder, får du ett svar som redovisar sökstrategi, urval av studier (med referenslista) och sammanfattning av resultaten. Ibland svarar vi enbart med referenser.

Hur utformas svaren?

Svaren utformas av SBU:s kansli, vid behov med stöd av ämnessakkunnig. Vi följer i stort SBU:s gängse metod för urval av litteratur, men kvalitetsgranskningen är begränsad. Eftersom vi är snabba, är svaren inte evidensgraderade eller bedömda av SBU:s råd eller nämnd. Du kan få olika typer av svar. Oftast redovisas sökstrategi, urval av studier och en sammanfattning av resultaten. Ibland svarar vi enbart med referenser eller hjälper till med en sökstrategi.

Vilka typer av frågor besvarar SBU:s upplysningstjänst?

Vi svarar på alla typer av frågor som rör vården och socialtjänstens verksamhetsgrenar äldreomsorg, funktionshinder samt individ- och familjeomsorg utom rent juridiska frågor. Det kan vara frågor om tandvård, läkemedel, omvårdnad, sjukgymnastik, psykiatrisk vård, vård av missbrukare, förebyggande av missbruk eller våldsproblem, vaccinationer, diagnostik, rutiner kring operationer, läkemedelshantering, alternativmedicin med mera. Till exempel kan vi undersöka om det finns vetenskapligt stöd för att en viss terapi är verksam mot en specifik sjukdom eller problemsituation, eller om det finns eventuella risker som är förknippade med en specifik behandling. Besök gärna vår webbplats där tidigare svar har publicerats.

Det är viktigt att frågan är fokuserad. SBU:s utredare och frågeställaren hjälps åt att formulera en tydlig frågeställning.

Tidigare svar 

Sidan uppdaterad