Viss kunskap finns om syrgas i tryckkammare

Efter frågor från vården har SBU undersökt vilka studier som finns av övertrycksbehandling med syrgas vid vissa strålskador och vid diabetessår på fötter.

Så kallad hyperbar syrgasbehandling innebär att patienten andas ren syrgas i en tryckkammare. Varje behandling tar 90 minuter och upprepas vid 30–40 tillfällen. Behandlingen antas öka mängden syre i blodet, stimulera nybildning av blodkärl och därmed förbättra läkning av vävnadsskada.

Ett sammanhang där metoden har testats är vävnadsdöd (nekros) i skelettet efter strålbehandling av cancer. SBU har identifierat fyra systematiska översikter på området. Översiktsförfattarna drog slutsatsen att metoden troligen kan öka chansen till läkning och minska risken för sårruptur. SBU har dock inte granskat översikternas kvalitet och har inte tagit ställning i sakfrågan.

Strålbehandling kan också orsaka inflammation i ändtarmen, proktit. SBU har funnit tio systematiska översikter och en vetenskaplig utvärdering i ämnet. Författarna till de tre senaste systematiska översikterna bedömde att metoden verkar förbättra läkningen. Utvärderingen gjorde samma bedömning med reservationen att underlaget var av låg kvalitet.

Svårläkta diabetessår på ben eller fötter är ett annat tillstånd där metoden ibland har prövats som tillägg. I en systematisk översikt från 2015 drogs slutsatsen att behandlingen förbättrar läkningen upp till sex veckor (dock inte på längre sikt) samt verkar minska risken för amputation över fotleden. Den senaste randomiserade studien fann dock att metoden varken minskar risken för amputation eller förbättrar läkningen. Inte heller här har SBU granskat underlaget.

Läs svaren från SBU:s upplysningstjänst på
www.sbu.se/sv/publikationer/hyperbar-syrgasbehandling/

Vetenskap & Praxis SBU:s tidning refererar och sprider resultaten från SBU-rapporterna, berättar om pågående projekt vid myndigheten, informerar om utvärderings­projekt vid syster­organisationer samt väcker intresse för vetenskaplig utvärdering och kritisk granskning av sjukvårdens och socialtjänstens metoder och insatser.

Publicerad: 2017-06-21
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
https://www.sbu.se/vop201702_09
Sidan publicerad