Tema barn & ungdom

SBU utvärderar metoder och insatser inom vården, socialtjänsten och funktionshinderområdet. På den här sidan har vi samlat våra rapporter, filmer och broschyrer som rör barn och unga.

Våra senaste rapporter

Signs of Safety - En modell för utredning och uppföljning av barns trygghet och säkerhet
Publicerad 2022  | SBU Kommentarer

Standardiserade bedömningsmetoder i utredningar av barn och unga inom socialtjänsten
Publicerad 2022 | SBU Bereder

Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn
Publicerad 2021 | SBU Utvärderar

Program för att förebygga suicid och suicidförsök hos barn
Publicerad 2021 | SBU Utvärderar

Videoåterkoppling för att stärka föräldrars lyhördhet
Publicerad 2021 | SBU Kommenterar

Prioriterade behov av kunskap och utveckling inom BUP heldygnsvård
Publicerad 2021 | Prioritering av vetenskapliga kunskapsluckor

Insatser i öppenvård för att förebygga ungdomars återfall i brott
Publicerad 2020 | SBU Utvärderar

Stöd till unga som ska flytta från placering i social dygnsvård
Publicerad 2020 | SBU Bereder

Risk- och behovsbedömning av ungdomar avseende återfall i våld och annan kriminalitet
Publicerad 2019 | SBU Utvärderar

Föräldrastödsprogram vid utagerande beteende hos barn: effekter och verksamma komponenter
Publicerad 2019 | SBU Kommenterar

Psykologiska och psykosociala insatser för att förebygga posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) hos barn och unga
Publicerad 2019 | SBU Kommenterar

Psykologisk, psykosocial och farmakologisk behandling vid posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) hos barn och unga
Publicerad 2019 | SBU Kommenterar

Stöd till ensamkommande barn och unga – effekter, erfarenheter och upplevelser
Publicerad 2018 | SBU Bereder

Screening för 24 medfödda sjukdomar hos nyfödda barn
Publicerad 2018 | SBU Bereder

EEG som stöd för diagnosen total hjärninfarkt hos barn yngre än två år
Publicerad 2018 | SBU Bereder

Organisatoriska modeller för att barn och unga i familjehem eller på institution ska få hälso- och sjukvård och tandvård
Publicerad 2018 | SBU Utvärderar

Behandlingsfamiljer för ungdomar med allvarliga beteendeproblem – Treatment Foster Care Oregon
Publicerad 2018 | SBU Utvärderar

Öppenvårdsinsatser för familjer där barn utsätts för våld och försummelse
Publicerad 2018 | SBU Utvärderar

Insatser för bättre psykisk och fysisk hälsa hos familjehemsplacerade barn
Publicerad 2017 | SBU Utvärderar

Placering i släktinghem respektive vanliga familjehem – Vad gynnar barnen?
Publicerad 2016 | SBU Kommenterar

Tidigare publicerade rapporter inom området barn och unga

Pågående projekt

Alla pågående projekt på SBU

Svar från vår upplysningstjänst

Aggression Replacement Training (ART) för ungdomar med självskadeproblematik

Bekymringssamtal

Dansintervention eller dansterapi för unga eller unga vuxna med lättare psykisk ohälsa

Strukturerad övergång från barn- till vuxendiabetesvård för unga med typ 1-diabetes

Fler svar på frågor inom området barn och unga

Filmer

Möte mellan forskning och praktik

Hur kan socialtjänsten använda sig av våra resultat i praktiken? Med Stockholms stad som exempel vill vi visa på hur ett sådant arbete kan se ut.

Unga och brott

I filmen berättar vi om resultaten från två rapporter om unga som begår brott.

Föräldrastödsprogram vid utagerande beteende hos barn

Vi sammanfattar resultaten från en rapport om föräldrastödsprogram. Filmat av Allmänna barnhuset och visat på Barnrättsdagarna, hösten 2020.

Broschyr om utsatta barn och unga

De insatser som används för att identifiera, stödja och hjälpa utsatta barn och unga måste vara så säkra som möjligt och ge bästa möjliga resultat. I vår broschyr beskriver vi kortfattat och lättillgängligt vad forskning om insatserna sammantaget har visat. Broschyren riktar sig till personer som arbetar med utsatta barn och unga eller som har ansvar för de insatser som samhället erbjuder.

Ladda ner broschyren här