Tema Barn & Ungdom

Risk- och behovsbedömning av ungdomar avseende återfall i våld och annan kriminalitet
Publicerad 2019 | SBU Utvärderar

Föräldrastödsprogram vid utagerande beteende hos barn: effekter och verksamma komponenter
Publicerad 2019 | SBU Kommenterar

Psykologiska och psykosociala insatser för att förebygga posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) hos barn och unga
Publicerad 2019 | SBU Kommenterar

Psykologisk, psykosocial och farmakologisk behandling vid posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) hos barn och unga
Publicerad 2019 | SBU Kommenterar

Stöd till ensamkommande barn och unga – effekter, erfarenheter och upplevelser
Publicerad 2018 | SBU Bereder

Screening för 24 medfödda sjukdomar hos nyfödda barn
Publicerad 2018 | SBU Bereder

Stamcellstransplantation som behandling vid autism i barndomen
Publicerad 2018 | SBU:s upplysningstjänst

EEG som stöd för diagnosen total hjärninfarkt hos barn yngre än två år
Publicerad 2018 | SBU Bereder

Organisatoriska modeller för att barn och unga i familjehem eller på institution ska få hälso- och sjukvård och tandvård
Publicerad 2018 | SBU Utvärderar

Behandlingsfamiljer för ungdomar med allvarliga beteendeproblem – Treatment Foster Care Oregon
Publicerad 2018 SBU Utvärderar

Öppenvårdsinsatser för familjer där barn utsätts för våld och försummelse
Publicerad 2018 | SBU Utvärderar

Insatser för bättre psykisk och fysisk hälsa hos familjehemsplacerade barn
Publicerad 2017 | SBU Utvärderar

Placering i släktinghem respektive vanliga familjehem – Vad gynnar barnen?
Publicerad 2016 | SBU Kommenterar

Skakvåld – Triadens roll vid medicinsk utredning av misstänkt skakvåld
Publicerad 2016 | SBU Utvärderar

Program för ungdomar med antisocial problematik inom institutionsvård
Publicerad 2016 | SBU Utvärderar

Behandling av luftvägsinfektioner hos barn med läkemedel och andra preparat – en kartläggning av systematiska översikter
Publicerad 2016 | SBU Kartlägger

Behandling av hetsätningsstörning
Publicerad 2016 | SBU Utvärderar

Att förebygga missbruk av alkohol, droger och spel hos barn och unga
Publicerad 2016 | SBU Utvärderar

Behandling med surfaktant vid mekoniumaspiration (MAS) hos nyfödda barn
Publicerad 2016 | SBU Kommenterar

Skolbaserade program för att förebygga självskadebeteende inklusive suicidförsök
Publicerad 2015 | SBU Utvärderar

Erfarenheter och upplevelser av bemötande och hjälp bland personer med självskadebeteende
Publicerad 2015 | SBU Utvärderar

Bettskena för barn och ungdomar med symtom relaterade till käkfunktionsstörningar
Publicerad 2015 | SBU Utvärderar

Behandling av mineraliseringsstörningar i emalj och dentin – en systematisk kartläggning av restaureringsmaterial för barn- och ungdomstandvården
Publicerad 2015 | SBU Utvärderar

Sidan uppdaterad