Tema Barn & Ungdom

Utsatta barn och unga – broschyr om sex SBU-publikationer

Framsidan på broschyren Utsatta barn och ungaDe insatser som används för att identifiera, stödja och hjälpa utsatta barn och unga måste vara så säkra som möjligt och ge bästa möjliga resultat. En ny SBU-broschyr beskriver kortfattat och lättillgängligt vad forskning om insatserna sammantaget har visat. Med hjälp av frågor och svar beskriver broschyren vad som kommit fram i forskningen, på sex olika områden där SBU har publicerat rapporter om insatserna. Broschyren riktar sig till personer som arbetar med utsatta barn och unga eller som har ansvar för de insatser som samhället erbjuder. Ladda ner broschyren här

Film om föräldrastödsprogram vid utagerande beteende hos barn

Filmat av Allmänna barnhuset och visat på Barnrättsdagarna, hösten 2020.

Rapporter från SBU

Risk- och behovsbedömning av ungdomar avseende återfall i våld och annan kriminalitet
Publicerad 2019 | SBU Utvärderar

Föräldrastödsprogram vid utagerande beteende hos barn: effekter och verksamma komponenter
Publicerad 2019 | SBU Kommenterar

Psykologiska och psykosociala insatser för att förebygga posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) hos barn och unga
Publicerad 2019 | SBU Kommenterar

Psykologisk, psykosocial och farmakologisk behandling vid posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) hos barn och unga
Publicerad 2019 | SBU Kommenterar

Stöd till ensamkommande barn och unga – effekter, erfarenheter och upplevelser
Publicerad 2018 | SBU Bereder

Screening för 24 medfödda sjukdomar hos nyfödda barn
Publicerad 2018 | SBU Bereder

Stamcellstransplantation som behandling vid autism i barndomen
Publicerad 2018 | SBU:s upplysningstjänst

EEG som stöd för diagnosen total hjärninfarkt hos barn yngre än två år
Publicerad 2018 | SBU Bereder

Organisatoriska modeller för att barn och unga i familjehem eller på institution ska få hälso- och sjukvård och tandvård
Publicerad 2018 | SBU Utvärderar

Behandlingsfamiljer för ungdomar med allvarliga beteendeproblem – Treatment Foster Care Oregon
Publicerad 2018 SBU Utvärderar

Öppenvårdsinsatser för familjer där barn utsätts för våld och försummelse
Publicerad 2018 | SBU Utvärderar

Insatser för bättre psykisk och fysisk hälsa hos familjehemsplacerade barn
Publicerad 2017 | SBU Utvärderar

Placering i släktinghem respektive vanliga familjehem – Vad gynnar barnen?
Publicerad 2016 | SBU Kommenterar

Skakvåld – Triadens roll vid medicinsk utredning av misstänkt skakvåld
Publicerad 2016 | SBU Utvärderar

Program för ungdomar med antisocial problematik inom institutionsvård
Publicerad 2016 | SBU Utvärderar

Behandling av luftvägsinfektioner hos barn med läkemedel och andra preparat – en kartläggning av systematiska översikter
Publicerad 2016 | SBU Kartlägger

Behandling av hetsätningsstörning
Publicerad 2016 | SBU Utvärderar

Att förebygga missbruk av alkohol, droger och spel hos barn och unga
Publicerad 2016 | SBU Utvärderar

Behandling med surfaktant vid mekoniumaspiration (MAS) hos nyfödda barn
Publicerad 2016 | SBU Kommenterar

Skolbaserade program för att förebygga självskadebeteende inklusive suicidförsök
Publicerad 2015 | SBU Utvärderar

Erfarenheter och upplevelser av bemötande och hjälp bland personer med självskadebeteende
Publicerad 2015 | SBU Utvärderar

Bettskena för barn och ungdomar med symtom relaterade till käkfunktionsstörningar
Publicerad 2015 | SBU Utvärderar

Behandling av mineraliseringsstörningar i emalj och dentin – en systematisk kartläggning av restaureringsmaterial för barn- och ungdomstandvården
Publicerad 2015 | SBU Utvärderar

Från SBU:s upplysningstjänst

Alla upplysningstjänstsvar inom området barn och ungdom