Tema Barn & Ungdom

Filmer

Möte mellan forskning och praktik

Hur kan socialtjänsten använda sig av våra resultat i praktiken? Med Stockholms stad som exempel vill vi visa på hur ett sådant arbete kan se ut.

Unga och brott

En film utifrån två rapporter som handlar om unga som begår brott

Föräldrastödsprogram vid utagerande beteende hos barn

Filmat av Allmänna barnhuset och visat på Barnrättsdagarna, hösten 2020.

Rapporter från SBU

Videoåterkoppling för att stärka föräldrars lyhördhet
Publicerad 2021 | SBU Kommenterar

Prioriterade behov av kunskap och utveckling inom BUP heldygnsvård
Publicerad 2021 Prioritering av vetenskapliga kunskapsluckor

Insatser i öppenvård för att förebygga ungdomars återfall i brott
Publicerad 2020 | SBU Utvärderar

Stöd till unga som ska flytta från placering i social dygnsvård
Publicerad 2020 | SBU Bereder

Risk- och behovsbedömning av ungdomar avseende återfall i våld och annan kriminalitet
Publicerad 2019 | SBU Utvärderar

Föräldrastödsprogram vid utagerande beteende hos barn: effekter och verksamma komponenter
Publicerad 2019 | SBU Kommenterar

Psykologiska och psykosociala insatser för att förebygga posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) hos barn och unga
Publicerad 2019 | SBU Kommenterar

Psykologisk, psykosocial och farmakologisk behandling vid posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) hos barn och unga
Publicerad 2019 | SBU Kommenterar

Stöd till ensamkommande barn och unga – effekter, erfarenheter och upplevelser
Publicerad 2018 | SBU Bereder

Screening för 24 medfödda sjukdomar hos nyfödda barn
Publicerad 2018 | SBU Bereder

EEG som stöd för diagnosen total hjärninfarkt hos barn yngre än två år
Publicerad 2018 | SBU Bereder

Organisatoriska modeller för att barn och unga i familjehem eller på institution ska få hälso- och sjukvård och tandvård
Publicerad 2018 | SBU Utvärderar

Behandlingsfamiljer för ungdomar med allvarliga beteendeproblem – Treatment Foster Care Oregon
Publicerad 2018 SBU Utvärderar

Öppenvårdsinsatser för familjer där barn utsätts för våld och försummelse
Publicerad 2018 | SBU Utvärderar

Insatser för bättre psykisk och fysisk hälsa hos familjehemsplacerade barn
Publicerad 2017 | SBU Utvärderar

Placering i släktinghem respektive vanliga familjehem – Vad gynnar barnen?
Publicerad 2016 | SBU Kommenterar

Tidigare publicerade rapporter inom området "Barn och Unga"

Svar från vår upplysningstjänst

Fler svar inom området barn och unga  

Broschyr om utsatta barn och unga 

De insatser som används för att identifiera, stödja och hjälpa utsatta barn och unga måste vara så säkra som möjligt och ge bästa möjliga resultat. En ny SBU-broschyr beskriver kortfattat och lättillgängligt vad forskning om insatserna sammantaget har visat. Med hjälp av frågor och svar beskriver broschyren vad som kommit fram i forskningen, på sex olika områden där SBU har publicerat rapporter om insatserna. Broschyren riktar sig till personer som arbetar med utsatta barn och unga eller som har ansvar för de insatser som samhället erbjuder. Ladda ner broschyren här