Tema: Sår

Följande kunskapsunderlag om svårläkta sår, diabetesfotsår och sårläkning finns från SBU.

Osäkert om Dermacyns effekt

Dermacyn kan ha god effekt på sårläkningen, enligt en litteratursökning som SBU:s Upplysningstjänst gjort för att svara på en specifik klinisk fråga. Det fanns inga studier om bensår men däremot fyra kontrollerade kliniska studier där man undersökt läkningstiden för infekterade diabetesfotsår som behandlats med Dermacyn jämfört med povionjodid eller koksaltlösning. Studierna har metodologiska svagheter, t ex var två av dem mycket små. Läs mer

Tillförlitliga studier saknas om silverförband

Silver har antimikrobiell effekt och kan därför påverka infekterade sår. Silverförband har ifrågasatts eftersom tungmetallen kan medföra risker för människors hälsa, djur och natur. Andra möjliga risker är att bakterier utvecklar resistens mot silver och att det kan vara kopplat till antibiotikaresistens. SBU:s genomgång av den forskning som finns visar att det saknas tillförlitliga studier som kan avgöra effekten av silverförband vid kroniska sår. Läs mer

Varierande resultat om ljusvågor och sårläkning 

Upplysningstjänsten har undersökt om ljusvågsterapi av så kallad Biolight-typ påskyndar läkningen av svårläkta ben- och trycksår hos äldre, eller av diabetesfotsår. Tre randomiserade kontrollerade studier finns om effekten av pulserande monokromatiskt ljus på sårläkning. Studierna är små och visar varierande resultat. Läs mer

Vakuumassisterad sårbehandling hjälper specifika grupper

Det finns ett visst vetenskapligt stöd för att vakuumassisterad sårbehandling kan påskynda läkningen hos vissa svårläkta sår. Hos patienter som fått inflammation i brösthålan efter sternotomi (kirurgisk klyvning av bröstbenet) kan metoden minska dödligheten. Viss nytta ses även hos patienter med öppet benbrott, vissa typer av hudtransplantation eller amputation i samband med diabetes och kallbrand. För många andra patientgrupper går det dock inte att avgöra om metoden har bättre effekt än sedvanlig sårbehandling. Läs mer

Svårläkta sår hos äldre

SBU utvärderar effekter av behandlingsmetoder för aktiv sårläkning och undersöker bevisläget för olika åtgärder som ska förhindra svårläkta sår hos äldre. SBU granskar också hur sårvårdens organisation (specialist­mottagningar, sårcentra m m) påverkar läkning och recidiv. Projektet ingår i ett regeringsuppdrag om de mest sjuka äldre. Läs mer


Du som är verksam i vården kan också ställa din fråga direkt till SBU:s Upplysningstjänst eller tipsa om metoder som verkar ha oklar effekt till vår databas över vetenskapliga kunskapsluckor.

Kontaktperson: Jessica Dagerhamn, jessica.dagerhamn@sbu.se