Tema: Socialtjänst

På uppdrag av regeringen utvärderar SBU verksamheter som bedrivs med stöd av socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Utvärderingarna tillämpar ett samhälleligt, ekonomiskt och etiskt perspektiv samt där så är lämpligt ett medicinskt perspektiv. I de fall SBU identifierar att det saknas vetenskaplig kunskap samarbetar SBU med bland annat forskningsrådet Forte för att tydliggöra forskningsbehoven.

Effektiva insatser inom socialtjänstområdet

Här listar vi metoder och insatser som det finns vetenskapligt stöd för. I rapporterna redovisas hur starkt vetenskapligt stöd det finns för respektive insats. Urvalet består av rapporter som inte är äldre än tre år och sammanställningen uppdateras kontinuerligt. Läs mer på denna sida

Möte mellan forskning och praktik

Hur kan socialtjänsten använda sig av våra resultat i praktiken? Med Stockholms stad som exempel vill vi visa på hur ett sådant arbete kan se ut.

 

STA-nätverket

STA (Social Technology Assessment) samverkar för att verka för kunskapsspridning och utveckling av utvärderingsmetoder.

Läs mer om STA-nätverket

Metodutbildningar

Är du intresserad av evidens och systematiska översikter? SBU erbjuder metodutbildningar, 1 eller 2 dagar, i att göra systematiska översikter och att göra litteratursökningar till systematiska översikter.

Läs mer om metodutbildningar och utbildningstillfällen

Vetenskapliga underlag

Till bland annat Socialstyrelsen och myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd.

Publicerat

Vetenskapliga kunskapsluckor