SBU utvärderar socialtjänst och området funktionstillstånd/-hinder

Läs mer om våra pågående projekt, rapporter och kommande konferenser inom socialtjänstområdet och området funktionstillstånd/-hinder.

Årligen får 800 ­000 personer någon form av insats inom någon av social­tjänstens verksamhets­grenar äldreomsorg, funktions­hinder samt individ- och familjeomsorg.

När det gäller området funktions­tillstånd/-hinder omfattar det, förutom social välfärd, områden som arbetsliv och syssel­sättning, utbildning och hälsa. Inom det sociala välfärds­området återfinns ett flertal olika lag­områden såsom Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktions­hindrade (LSS), Socialtjänstlag (2001:453) (SoL) och Social­försäkrings­balk (2010:110). Aktörer finns på både kommunal, regional och statlig nivå. Gemensamt för insatser inom området är att med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktions­nedsättning som utgångs­punkt uppnå jämlikhet i levnads­villkor och full delaktighet i samhället för personer med funktions­nedsättning.

Folder med aktuella publikationer inom områdena socialtjänst, funktionstillstånd och funktionshinder

Socialtjänst

Funktionstillstånd/-hinder

Prenumerera på vårt RSS-flöde så får du alltid det senaste vi har inom social­tjänst­området: http://www.sbu.se/socialservicefeed