Tema: Socialtjänst

Årligen får cirka 800 000 personer någon form av insats inom någon av socialtjänstens verksamhetsgrenar äldreomsorg, funktionshinder samt individ- och familjeomsorg.

På uppdrag av regeringen utvärderar SBU verksamheter som bedrivs med stöd av socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Utvärderingarna tillämpar ett samhälleligt, ekonomiskt och etiskt perspektiv samt där så är lämpligt ett medicinskt perspektiv. I de fall SBU identifierar att det saknas vetenskaplig kunskap samarbetar SBU med bland annat forskningsrådet Forte för att tydliggöra forskningsbehoven.

STA-nätverket

STA (Social Technology Assessment) samverkar för att verka för kunskapsspridning och utveckling av utvärderingsmetoder.

Läs mer om STA-nätverket

Metodutbildningar

Är du intresserad av evidens och systematiska översikter? SBU erbjuder metodutbildningar, 1 eller 2 dagar, i att göra systematiska översikter och att göra litteratursökningar till systematiska översikter.

Läs mer om metodutbildningar och utbildningstillfällen

Vetenskapliga underlag

Till bland annat Socialstyrelsen och myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd.

Publicerat

Vetenskapliga kunskapsluckor