SBU utvärderar socialtjänst och området funktionstillstånd/-hinder

Läs mer om våra pågående projekt, rapporter och kommande konferenser inom socialtjänstområdet och området funktionstillstånd/-hinder.

Årligen får 800 ­000 personer någon form av insats inom någon av socialtjänstens verksamhetsgrenar äldreomsorg, funktionshinder samt individ- och familjeomsorg.

När det gäller området funktionstillstånd/-hinder omfattar det, förutom social välfärd, områden som arbetsliv och sysselsättning, utbildning och hälsa. Inom det sociala välfärdsområdet återfinns ett flertal olika lagområden såsom Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Socialtjänstlag (2001:453) (SoL) och Socialförsäkringsbalk (2010:110). Aktörer finns på både kommunal, regional och statlig nivå. Gemensamt för insatser inom området är att med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning.

Socialtjänst

Rapporter inom socialtjänstområdet

Pågående projekt inom socialtjänstområdet

Vetenskapliga kunskapsluckor inom socialtjänstområdet

Funktionstillstånd/-hinder

Rapporter inom området funktionstillstånd/-hinder

Pågående projekt inom området funktionstillstånd/-hinder


Prenumerera på vårt RSS-flöde så får du alltid det senaste vi har inom socialtjänstområdet

http://www.sbu.se/socialservicefeed

Konferenser där SBU medverkar i programmet och som utställare

Socionomdagarna, Stockholmsmässan, 21–22 november 2018

Programmet för 2018 är under bearbetning men SBU medverkar både i programmet och som utställare.

Film om SBU och Socialtjänsten

Film om rapporten familjehemsplacerade barn

Spelar det någon roll vilken metod vi använder? – Film

Film från föreläsning med Knut Sundell, Docent i psykologi och sakkunnig på Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU).

Andra organisationer

Systematiska översikter från Campbell Collaboration 

 

Webbutbildning om evidensbaserad praktik

Implementeringsstöd

 

Sök i Socialstyrelens metodguide för socialt arbete

 

Att göra effektutvärderingar (red. Knut Sundell)

Varje år berörs hundratusentals personer av psykosociala och pedagogiska interventioner. Endast undantagsvis har dessa interventioner utvärderats. Denna bok behandlar effektutvärderingar. Ämnen som behandlas är bland annat forskningsetik, studiedesign, mätinstrument, urval och rekrytering av undersökningspersoner, datainsamling, ekonomiska analyser, dataanalys och tolkning samt rapportskrivning. Boken är ett resultat av ett samarbete mellan Socialstyrelsen och Aterdssenteret i Oslo. Eftersom den ger vägledning om hur sociala interventioner kan utvärderas för ökad tilltro har SBU valt att göra den tillgänglig på vår hemsida. 

Till boken

Sidan uppdaterad