SBU utvärderar socialtjänst och området funktionstillstånd/-hinder

Läs mer om våra pågående projekt, rapporter och kommande konferenser inom socialtjänstområdet och området funktionstillstånd/-hinder.

Årligen får 800 ­000 personer någon form av insats inom någon av social­tjänstens verksamhets­grenar äldreomsorg, funktions­hinder samt individ- och familjeomsorg.

När det gäller området funktions­tillstånd/-hinder omfattar det, förutom social välfärd, områden som arbetsliv och syssel­sättning, utbildning och hälsa. Inom det sociala välfärds­området återfinns ett flertal olika lag­områden såsom Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktions­hindrade (LSS), Socialtjänstlag (2001:453) (SoL) och Social­försäkrings­balk (2010:110). Aktörer finns på både kommunal, regional och statlig nivå. Gemensamt för insatser inom området är att med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktions­nedsättning som utgångs­punkt uppnå jämlikhet i levnads­villkor och full delaktighet i samhället för personer med funktions­nedsättning.

Folder med aktuella publikationer inom områdena socialtjänst, funktionstillstånd och funktionshinder

Socialtjänst

Funktionstillstånd/-hinder

Prenumerera på vårt RSS-flöde så får du alltid det senaste vi har inom social­tjänst­området: http://www.sbu.se/socialservicefeed

Film – Evidens på 8 minuter

Evidens på 8 minuter handlar om SBU:s arbete med att sammanställa forskning om det sociala området. Filmen tar kortfattat upp hur man kan förstå innehåll och budskap i en systematisk översikt och vad det kan betyda i praktiken.

Film om SBU och Socialtjänsten

Film om rapporten familjehemsplacerade barn

Spelar det någon roll vilken metod vi använder? – Film

Film från föreläsning med Knut Sundell, Docent i psykologi och sakkunnig på Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU).

Andra organisationer

Systematiska översikter från Campbell Collaboration 

Kunskapsguiden:

Socialstyrelsen:

Att göra effektutvärderingar (red. Knut Sundell)

Varje år berörs hundratusentals personer av psykosociala och pedagogiska interventioner. Endast undantagsvis har dessa interventioner utvärderats. Denna bok behandlar effektutvärderingar. Ämnen som behandlas är bland annat forskningsetik, studiedesign, mätinstrument, urval och rekrytering av undersökningspersoner, datainsamling, ekonomiska analyser, dataanalys och tolkning samt rapportskrivning. Boken är ett resultat av ett samarbete mellan Socialstyrelsen och Aterdssenteret i Oslo. Eftersom den ger vägledning om hur sociala interventioner kan utvärderas för ökad tilltro har SBU valt att göra den tillgänglig på vår hemsida. Till boken

Sidan uppdaterad