Tema: Socialtjänst

På uppdrag av regeringen utvärderar SBU verksamheter som bedrivs med stöd av socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Utvärderingarna tillämpar ett samhälleligt, ekonomiskt och etiskt perspektiv samt där så är lämpligt ett medicinskt perspektiv. I de fall SBU identifierar att det saknas vetenskaplig kunskap samarbetar SBU med bland annat forskningsrådet Forte för att tydliggöra forskningsbehoven.

Effektiva insatser inom socialtjänstområdet

Här listar vi metoder och insatser som det finns vetenskapligt stöd för. I rapporterna redovisas hur starkt vetenskapligt stödet är. Urvalet består av rapporter som är publicerade 2015 och framåt. Sammanställningen uppdateras kontinuerligt. Läs mer på denna sida

Möte mellan forskning och praktik

Hur kan socialtjänsten använda sig av våra resultat i praktiken? Med Stockholms stad som exempel vill vi visa på hur ett sådant arbete kan se ut.

 

Individanpassat stöd till arbete fördubblar möjligheten till jobb

Individanpassat stöd till arbete, IPS, är en metod som fördubblar möjligheten för personer med funktionsnedsättning att få ett arbete. Ändå är det få som får tillgång till IPS. Varför är det så? Och vad är det som gör att IPS fungerar så bra? Det försöker vi svara på i en ny film. (Tid: 06:06 min)

STA-nätverket

STA (Social Technology Assessment) samverkar för att verka för kunskapsspridning och utveckling av utvärderingsmetoder.

Läs mer om STA-nätverket

Metodutbildningar

Är du intresserad av evidens och systematiska översikter? SBU erbjuder metodutbildningar, 1 eller 2 dagar, i att göra systematiska översikter och att göra litteratursökningar till systematiska översikter.

Läs mer om metodutbildningar och utbildningstillfällen

Vetenskapliga underlag

Till bland annat Socialstyrelsen och myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd.

Publicerat

Vetenskapliga kunskapsluckor