Risker med vattenförlossning på förlossningsavdelning

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Vattenbad under förlossningsstadiet har i studier visat sig kunna ha en lindrande effekt på förlossningssmärtor. Dock är födsel i vatten fortfarande ett omdiskuterat ämne och det är osäkert vilka risker vattenförlossning innebär för barn och moder.

Fråga till SBU:s Upplysningstjänst

Vilken litteratur finns kring riskerna för barn och moder med vattenförlossning på förlossningsavdelning?

Sammanfattning av Upplysningstjänstens svar

Upplysningstjänsten har identifierat två systematiska översikter som utvärderat riskerna med vattenförlossning på förlossningsavdelning.

Vi har även identifierat 12 studier som publicerats efter översikternas
senaste sökdatum eller som inte täckts in av de systematiska översikterna.

Författarna till översiktsrapporterna skriver att evidensen fortfarande är begränsad. I den ena översikten dras slutsatsen att oro kring vattenförlossning inte stöds av tillgängliga studier. I den andra avråder författarna från vattenförlossning tills mer data finns tillgängliga.

Sammantaget skilde sig de identifierade studierna med avseende på kvalitet, studiedesign, patientantal och utfallsmått.

SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom de enskilda studiernas
kvalitet inte bedömts och resultaten inte vägts samman.

Detta är SBU:s Upplysningstjänsts svar på en avgränsad medicinsk fråga. Observera att det kan ha tillkommit nya studier efter litteratursökningsdatum: 2014-05-22.

Identifierad litteratur

Identifierade systematiska översikter

Simpson KR. Underwater birth. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs 2013;42:588-94.

Young K, Kruske S. How valid are the common concerns raised against water birth? A focused review of the literature. Women Birth 2013;26:105-9.


Frågeställare

Barnmorska, Stockholm

Datum

2015-03-19

Programchef

Jan Liliemark

Projektledare

Sally Saad, sally.saad@sbu.se

Övriga medarbetare

Jessica Dagerhamn

Madelene Lusth Sjöberg

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Systematisk litteratursökning som besvarar fråga från vården eller socialtjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig. Systematisk kvalitetsgranskning görs inte.

Publicerad: 2015-03-19
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
https://www.sbu.se/vattenforlossning

Publikationer inom samma område

Litteratursökning

Cochrane (CDSR, HTA, CENTRAL, DARE, EED)  via Wiley 22 maj 2014

Childbirth under water

 

Search terms

Items found

Population: Childbirth

1.   

birth:ti,ab,kw OR delivery:ti,ab,kw OR births:ti,ab,kw OR "Natural Childbirth"[Mesh]

24752

Intervention: Underwater

2.   

water:ti,ab,kw OR underwater:ti,ab,kw OR pool:ti,ab,kw OR tub:ti,ab,kw

18525

Final

1 AND 2

675

The search result, usually found at the end of the documentation,
forms the list of abstracts

[Mesh]= Term from the Medline controlled vocabulary, including
terms found below this term in the MeSH hierarchy

ti,ab,kw = Title, abstract or keyword  

“ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase 

CDSR = Cochrane Database of Systematic Review

HTA = Health Technology Assessments

CENTRAL = Cochrane Central Register of Controlled Trials, “trials”

DARE = Database Abstracts of Reviews of Effects, “other reviews”

EED = Economic Evaluations

Centre for Reviews and Dissemination (HTA, DARE, EED) 22 maj 2014

Childbirth under water

 

Search terms

Items found

Population: Childbirth

1.     

birth OR delivery OR births OR "Natural Childbirth"[Mesh]

635

Intervention: Underwater

2.     

water OR underwater OR pool OR tub

97

Final

1 AND 2

4

The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts

[Mesh]= Term from the Medline controlled vocabulary, including
terms found below this term in the MeSH hierarchy    

“ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase

DARE = Database Abstracts of Reviews of Effects, “other reviews”

EED = Economic Evaluations

HTA = Health Technology Assessments

PubMed via NLM 22 maj 2014

Childbirth under water

 

Search terms

Items found

Population: Childbirth

1.     

birth[tiab] OR births[tiab] OR delivery[tiab] OR "Natural Childbirth"[Mesh]

464278

Intervention: Underwater

2.     

underwater[tiab] OR pool[tiab] OR tub[tiab]

73689

Combined sets

3.    43

"water birth"[tiab] OR "waterbirth"[tiab] OR "water births"[tiab] OR "waterbirths"[tiab] OR "water delivery"[tiab]

322

4.    4

1 AND 2

1611

Final

3 OR 4

1822

 The search result, usually found at the end of the documentation,
forms the list of abstracts[Mesh] = Term from the Medline controlled
vocabulary, including terms
found below this term in the MeSH hierarchy

[TIAB] = Title or abstract

* = Truncation“ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase

Embase via Embase.com 22 maj 2014

Childbirth under water

 

Search terms

Items found

Population: Childbirth

1.     

birth:ti,ab OR delivery:ti,ab OR births:ti,ab OR 'natural childbirth'/exp

563498

Intervention: Underwater

2.     

underwater:ti,ab OR pool:ti,ab OR tub:ti,ab

84764

Combined sets

3.    43

"water birth":ti,ab OR "waterbirth":ti,ab OR "water births":ti,ab OR "waterbirths":ti,ab OR "water delivery":ti,ab

396

4.    4

1 AND 2

2015

Final

3 OR 4

Limits activated: Embase only

1897

 

 The search result, usually found at the end of the documentation,
forms the list of abstracts

/exp= Includes terms found below this term in the EMTREE hierarchy

:ab,ti = Abstract or title

* = Truncation“ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase

Cinahl via EBSCO 22 maj 2014

Childbirth under water

 

Search terms

Items found

Population: Childbirth

1.     

TI (birth OR delivery OR births) OR AB (birth OR delivery OR births))

67854

Intervention: Underwater

2.     

TI (water OR underwater OR pool OR tub) OR AB (water OR underwater OR pool OR tub))

17145

Final

1 AND 2

703

The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts

TI = Title

AB = Abstract

MH = Term from the “Cinahl Headings” thesaurus

* = Truncation

“ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase

Sidan publicerad