Risker med vattenförlossning på förlossningsavdelning

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Vattenbad under förlossningsstadiet har i studier visat sig kunna ha en lindrande effekt på förlossningssmärtor. Dock är födsel i vatten fortfarande ett omdiskuterat ämne och det är osäkert vilka risker vattenförlossning innebär för barn och moder.

Fråga till SBU:s Upplysningstjänst

Vilken litteratur finns kring riskerna för barn och moder med vattenförlossning på förlossningsavdelning?

Sammanfattning av Upplysningstjänstens svar

Upplysningstjänsten har identifierat två systematiska översikter som utvärderat riskerna med vattenförlossning på förlossningsavdelning.

Vi har även identifierat 12 studier som publicerats efter översikternas
senaste sökdatum eller som inte täckts in av de systematiska översikterna.

Författarna till översiktsrapporterna skriver att evidensen fortfarande är begränsad. I den ena översikten dras slutsatsen att oro kring vattenförlossning inte stöds av tillgängliga studier. I den andra avråder författarna från vattenförlossning tills mer data finns tillgängliga.

Sammantaget skilde sig de identifierade studierna med avseende på kvalitet, studiedesign, patientantal och utfallsmått.

SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom de enskilda studiernas
kvalitet inte bedömts och resultaten inte vägts samman.

Detta är SBU:s Upplysningstjänsts svar på en avgränsad medicinsk fråga. Observera att det kan ha tillkommit nya studier efter litteratursökningsdatum: 2014-05-22.

Identifierad litteratur

Identifierade systematiska översikter

Simpson KR. Underwater birth. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs 2013;42:588-94.

Young K, Kruske S. How valid are the common concerns raised against water birth? A focused review of the literature. Women Birth 2013;26:105-9.


Frågeställare

Barnmorska, Stockholm

Datum

2015-03-19

Programchef

Jan Liliemark

Projektledare

Sally Saad, sally.saad@sbu.se

Övriga medarbetare

Jessica Dagerhamn

Madelene Lusth Sjöberg

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Strukturerad litteratursökning som besvarar fråga från vården eller socialtjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig. Kvalitetsgranskning av primärstudier görs inte.

Publicerad: 2015-03-19
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
https://www.sbu.se/vattenforlossning
Sidan publicerad