Vad påverkar viljan att stanna kvar eller att sluta på arbetet för personer inom socialtjänsten?

De senaste åren har det publicerats rapporter om att de som arbetar inom socialtjänsten upplever att arbetssituationen är pressande, framför allt för de som arbetar med barn och unga [1–3]. Detta leder enligt rapporterna till stor personalomsättning. Redan utsatta familjer drabbas därmed av bristande kontinuitet i bemötande och en oerfaren personalstyrka.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Finns det forskning om hur man kan skapa en arbetsmiljö som är hållbar och attraktiv för personal inom socialtjänsten?

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

SBU:s upplysningstjänst har identifierat tre systematiska översikter som utvärderar faktorer som påverkar om socialtjänstpersonal stannar kvar eller slutar på sin arbetsplats [4–6]. Två andra systematiska översikter har identifierats som utvärderar insatser för att öka förutsättningarna för att socialtjänstpersonalen ska stanna kvar i arbetet [7,8]. Samtliga fem översikter bygger på studier från i huvudsak USA.

SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom vi inte har bedömt de enskilda studiernas kvalitet eller vägt samman resultaten. Här redovisas endast de enskilda författarnas slutsatser.

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Strukturerad litteratursökning som besvarar fråga från vården eller socialtjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig. Kvalitetsgranskning av primärstudier görs inte.

Publicerad: 2018-08-27
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Rapportnr: ut201825
https://www.sbu.se/ut201825

Litteratursökning

Projektgrupp

Detta svar är sammanställt Lina Leander och Agneta Brolund vid SBU.

Sidan publicerad