Total parenteral nutrition (TPN) i vården av cancerpatienter

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

I vissa fall behöver personer som genomgår cancerbehandling extra näringstillskott för att möta deras näringsbehov. Total parenteral nutrition innebär att en speciell blandning av glukos, protein, fett, vitaminer och mineraler ges via blodbanan. Parenteral nutrition kan ges som komplement till näringstillförsel genom munnen, medan total parenteral nutrition (TPN) ersätter patientens totala behov av energi- och näringsämnen.

Fråga till SBU:s Upplysningstjänst

Vilket stöd finns för användning av total parenteral nutrition (TPN) hos cancerpatienter?

Sammanfattning av Upplysningstjänstens svar

Upplysningstjänsten har identifierat en randomiserad kontrollerad studie (RCT), där författarna undersöker användningen av TPN i palliativ vård av cancerpatienter. Vi har också identifierat fyra systematiska översikter som tar upp parenteral nutrition som en tilläggsbehandling vid cancersjukdom, samt hos mycket sjuka människor där även andra sjukdomstillstånd ingår.

Sammantaget drar författarna till översiktsrapporterna slutsatsen att det inte finns någon större nytta med parenteral nutrition eller TPN hos de flesta cancerpatienter, det kan dock ge en bättre livskvalitet till en del patienter i slutskedet av sjukdomen. Dessutom finns det studier som tyder på att det inte är lämpligt att ge parenteral nutrition till patienter som genomgår behandling med cellhämmande läkemedel och/eller strålningsbehandling. I RCT:n  antyds dock att TPN har en positiv inverkan på livskvalitet hos patienter med långtgående kakexi (utmärgling/höggradig utmärgling) även om det är svårt att dra slutsatser pga brister i studiedesign/genomförande.

Evidensen inom detta område är dock mycket begränsad, då man i de systematiska översikterna inte kunde använda många av studierna i sina meta-analyser på grund av stora olikheter mellan studierna och i RCT:n uteslöts ett antal patienter som inte behandlats enligt studieprotokollet.

Detta är SBU:s Upplysningstjänsts svar på en avgränsad medicinsk fråga. Observera att det kan ha tillkommit nya studier efter litteratursökningsdatum: 2012-12-07.

Identifierad litteratur

Identifierade studier

Lundholm K, Daneryd P, Bosaeus I, Körner U, Lindholm E. Palliative nutritional intervention in addition to cyclooxygenase and erythopoietin treatment for patients with malignant disease: effects on survival, metabolism and function. Cancer 2004; 100:1967-77.

Identifierade systematiska översikter, cancerpatienter

Jones L, Watling RM, Wilkins S, Pizer B. nutritional support in children and young people with cancer undergoing chemotherapy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 7. Art. No.: CD003298. DOI: 10.1002/14651858.CD003298.pub2.

Koretz L, Lipman TO, Klein S. AGA technical review on parenteral nutrition. Gastroenterology 2001; 121:970-1001.

Identifierade systematiska översikter, svårt sjuka patienter

Braunschweig CL, Levy P, Sheean PM, Wang X. Enteral compared with parenteral nutrition: a meta-analysis. Am J Clin Nutr 2001; 74:534-42.

Heyland DK, MacDonald S, Keefe L, Drover JW. Total parenteral nutrition in the critically ill patient. JAMA 1998; 280:2013-19. 


Frågeställare

Onkolog/överläkare, Uppsala

Datum

2013-01-22

Programchef

Jan Liliemark

Projektledare

Elisabeth Hedström

Övriga medarbetare

Jessica Dagerhamn

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Strukturerad litteratursökning som besvarar fråga från vården eller socialtjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig. Kvalitetsgranskning av primärstudier görs inte.

Publicerad: 2013-02-05
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
https://www.sbu.se/tpn

Litteratursökning

Litteratursökning t o m 2012-12-07

Databaser
The Cochrane Library, PubMed, Embase, Cinahl

Söktermer

Cochrane 29 November 2012

Total parenteral nutrition

 

Search terms

Items found

Population: Cancerpatienter

1.     

MeSH descriptor: [Neoplasms] this term only

4076

2.     

Cancer:ti,ab,kw or Neoplasm*:ti,ab,kw or tumor*:ti,ab,kw or tumour*:ti,ab,kw (Word variations have been searched)

66162

3.     

1 OR 2

66162

Intervention: TPN

4.     

MeSH descriptor: [Parenteral Nutrition, Total] explode all trees

754

5.     

"total":ti,ab,kw and "parenteral":ti,ab,kw and "nutrition":ti,ab,kw (Word variations have been searched)

1421

6.     

"hyperalimentation":ti,ab,kw and "parenteral":ti,ab,kw (Word variations have been searched)

52

7.     

"hyperalimentation":ti,ab,kw and "intravenous":ti,ab,kw (Word variations have been searched)

33

8.     

"feeding":ti,ab,kw and "parenteral":ti,ab,kw (Word variations have been searched)

711

9.     

"nutrition":ti,ab,kw and "parenteral":ti,ab,kw (Word variations have been searched)

3003

10.  

"intravenous":ti,ab,kw and "feeding":ti,ab,kw (Word variations have been searched)

534

11.  

4 OR 5 OR 6 OR 7 OR 8 OR 9 OR 10

3451

Final

3 AND 11

 

Filters activated: Systematic Reviews and Economic Evaluations

468

 

7

 

The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts

MeSH descriptor = Term from the Medline controlled vocabulary, including terms found below this term in
the MeSH hierarchy; ti,ab,kw
= Title, abstract or keyword; “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase

PubMed via NLM 4 December  2012

Total parenteral nutrition

 

Search terms

Items found

Population: Cancerpatienter

1.     

"Neoplasms"[Mesh]

2382851

2.     

((((neoplasm*[Title/Abstract]) OR cancer[Title/Abstract]) OR tumor[Title/Abstract]) OR tumors[Title/Abstract]) OR tumour*[Title/Abstract]

1698070

3.     

1 OR 2

2782031

Intervention: TPN

4.     

"Parenteral Nutrition, Total"[Majr]

6462

5.     

((total[Title/Abstract]) AND parenteral[Title/Abstract]) AND nutrition[Title/Abstract]

8253

6.     

(Hyperalimentation[Title/Abstract]) AND parenteral[Title/Abstract]

483

7.     

(Hyperalimentation[Title/Abstract]) AND intravenous[Title/Abstract]

669

8.     

(feeding*[Title/Abstract]) AND parenteral[Title/Abstract]

3889

9.     

(nutrition[Title/Abstract]) AND parenteral[Title/Abstract]

16003

10.  

(intravenous[Title/Abstract]) AND feeding*[Title/Abstract]

2539

11.  

4 OR 5 OR 6 OR 7 OR 8 OR 9 OR 10

21884

Final

3 AND 11

 

Filters activated: Systematic Reviews

2791

 

54

The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts

MeSH descriptor = Term from the Medline controlled vocabulary, including terms found below this term in
the MeSH hierarchy; ti,ab,kw = Title, abstract or keyword; “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase.

 

Embase 4 December 2012

Total parenteral nutrition

 

Search terms

Items found

Population: Cancerpatienter

12.  

'neoplasm'/exp AND [embase]/lim

2316025

13.  

neoplasm*:ab,ti OR cancer:ab,ti OR tumor*:ab,ti OR tumour*:ab,ti AND [embase]/lim

1654837

14.  

1 OR 2

2592165

Intervention: TPN

15.  

'total parenteral nutrition'/exp/mj AND [embase]/lim

3536

16.  

total:ab,ti AND parenteral:ab,ti AND nutrition:ab,ti AND [embase]/lim

8619

17.  

total:ab,ti AND parenteral:ab,ti AND feeding*:ab,ti AND [embase]/lim

1456

18.  

parenteral:ab,ti AND hyperalimentation:ab,ti AND [embase]/lim

473

19.  

intravenous:ab,ti AND hyperalimentation:ab,ti AND [embase]/lim

657

20.  

parenteral:ab,ti AND feeding*:ab,ti AND [embase]/lim

3640

21.  

parenteral:ab,ti AND nutrition:ab,ti AND [embase]/lim

17142

22.  

intravenous:ab,ti AND feeding*:ab,ti AND [embase]/lim

2471

23.  

4 OR 5 OR 6 OR 7 OR 8 OR 9 OR 10 OR 11

21410

Final

3 AND 12

 

Filters activated: systematic reviews

2829

 

22

The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts

ti,ab = Title, abstract

Cinahl 7 December 2012

Total parenteral nutrition

 

Search terms

Items found

Population

24.  

(MH "Neoplasms+")

158670

25.  

TI neoplasm* OR TI cancer OR TI tumor OR TI tumors OR TI tumour*

84434

26.  

AB neoplasm* OR AB cancer OR AB tumor OR AB tumors OR AB tumour*

73523

27.  

1 OR 2 OR 3

189375

Intervention

28.  

(MH "Nutrition") OR (MH "Parenteral Nutrition Solutions") OR (MH "Nutrition Policy") OR (MH "Nutrition Services") OR (MH "Nutritional Status") OR (MH "Nutritional Support") OR (MH "Nutrition Therapy (Iowa NIC)") OR (MH "Nutritional Monitoring (Iowa NIC)") OR (MH "Parenteral Nutrition") OR (MH "Total Parenteral Nutrition") OR (MH "Total Parenteral Nutrition Administration (Iowa NIC)") OR (MH "Nutritional Status: Nutrient Intake (Iowa NOC)") OR (MH "Nutritional Status: Food & Fluid Intake (Iowa NOC)") OR (MH "Nutritional Status (Iowa NOC)") OR (MH "Nutrition Support (Iowa NIC) (Non-Cinahl)") OR (MH "Nutrition Management (Iowa NIC)") OR (MH "Nutrition (Omaha)") OR (MH "Nutrition (Iowa NOC) (Non-Cinahl)")

22015

29.  

TI total AND TI parenteral AND TI nutrition

350

30.  

AB total AND AB parenteral AND AB nutrition

750

31.  

TI hyperalimenation AND TI parenteral

0

32.  

AB hyperalimenation AND AB parenteral

0

33.  

TI hyperalimenation AND TI intravenous

0

34.  

AB hyperalimenation AND AB intravenous

0

35.  

TI feeding AND TI parenteral

33

36.  

AB feeding AND AB parenteral

369

37.  

AB nutrition AND AB parenteral

1857

38.  

TI nutrition AND TI parenteral

1360

39.  

TI feeding AND TI intravenous

17

40.  

AB feeding AND AB intravenous

131

41.  

5 OR 6 OR 7 OR 8 OR 9 OR 10 OR 11 OR 12 OR 13 OR 14 OR 15

 

Final

3 AND 11

 

Filters activated:  Clinical Trial, Meta Analysis, Practice Guidelines, Randomized Controlled Trial, Systematic Review

 

 

 

121

The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts

MH = Term from the “Cinahl Headings” thesaurus; TI = Title; AB = Abstract; “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase.

Sidan publicerad