Samverkande insatser som behandling för hemmasittande barn

Orsaken till långvarig skolfrånvaro, så kallat hemmasittande, är komplex och oftast är det flera faktorer som gör att barnet inte vill gå i skolan. Insatserna vid hemmasittande varierar och kan vara insatser av enskilda aktörer eller ett samarbete mellan elev, föräldrar, socialtjänsten och skolan. Gemensamt mål för dessa är att få eleven att gå i skolan igen.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Finns evidens för att team med samverkande kompetenser är verksamma som behandlingsform för hemmasittande barn?

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

Upplysningstjänsten identifierade en översikt som studerade effekten av samverkande team på hemmasittande barn. Författarna till översikten skriver att studierna pekar på att psykosociala behandlingar, både från enskilda och samverkande aktörer, påverkar skolnärvaron positivt.

SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom de enskilda studiernas kvalitet inte bedömts och resultaten inte vägts samman. Här redovisar vi därför endast de enskilda författarnas slutsatser.

Referenser

  1. Pina AA, Zerr AA, Gonzales NA, Ortiz CD. Psychosocial Interventions for School Refusal Behavior in Children and Adolescents. Child Dev Perspect 2009;3:11-20.
  2. Maynard, B R, Brendel KE, Bulanda JJ, Heyne D, Thomspon A, Pigott TD. Psychosocial interventions for school refusal with primary and secondary students: A systematic review. Campbell Systematic Reviews 2015:12.
Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Systematisk litteratursökning som besvarar fråga från vården eller socialtjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig. Systematisk kvalitetsgranskning görs inte.

Publicerad: 2017-09-19
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
https://www.sbu.se/ut201715

Litteratursökning

Projektgrupp

Detta svar är sammanställt av Charlotte Woschnagg, Irene Edebert, Agneta Brolund, Knut Sundell och Miriam Entesarian Matsson vid SBU.

Sidan publicerad