Behandling av kroniskt trötthetssyndrom (CFS/ME) med rituximab

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Kroniskt trötthetssyndrom (CFS) eller myalgisk encefalomyelit (ME) är en neurologisk sjukdom. CFS/ME karaktäriseras främst av en långdragen trötthet och utmattningskänsla som inte går att vila bort.

Sjukdomsorsaken är fortfarande okänd, men den debuterar oftast efter en infektion och/eller i samband med stress. I dagsläget finns det ingen specifikt botande behandling, utan behandling inriktar sig  främst på symtomlindring.

Rituximab är godkänt i Sverige för behandling av non-Hodgkinlymfom, kronisk lymfatisk leukemi och reumatoid artrit.

Fluge och medförfattare (se under identifierad litteratur) observerade en drastisk förbättring av CFS-symtom hos en patient diagnostiserad med kroniskt trötthetssyndrom under och efter kemoterapi med rituximab för Hodgkins lymfom och beslöt då att undersöka om även andra CFS-patienter kunde uppnå förbättring.

Fråga till SBU:s Upplysningstjänst

Finns det någon vetenskaplig litteratur som undersökt behandling av patienter med kroniskt trötthetssyndrom med rituximab (anti-CD20)?

Sammanfattning av Upplysningstjänstens svar

Upplysningstjänstens litteratursökning har genererat totalt 414 unika träffar. Vi har läst alla abstrakt men inte funnit några HTA-rapporter (Health Technology Assessment) eller systematiska översikter som specifikt utvärderat behandling av CFS med rituximab. Däremot har vi identifierat en RCT (Randomized Clinical Trial/randomiserade kliniska prövningar) av intresse för frågeställningen. Vi har även sökt efter pågående studier i flertalet register över kliniska prövningar och identifierat två pågående studier som utvärderar behandling av CFS med rituximab.

Vi har även funnit en systematisk översikt, sex RCT:er samt fem pågående studier där effekten av rituximab utvärderats för behandling av trötthet i samband med reumatoid artrit eller Sjögrens syndrom.

Observera att vi varken har bedömt kvaliteten på studierna eller läst alla artiklarna i sin helhet. Det är sannolikt att flera av studierna kan ha lägre kvalitet än vad SBU kräver i sina utvärderingar.

Detta är SBU:s Upplysningstjänsts svar på en avgränsad medicinsk fråga. Observera att det kan ha tillkommit nya studier efter litteratursökningsdatum: 2012-05-28

Identifierad litteratur

Randomiserade kontrollerade studier

Fluge O, Bruland O, Risa K et al. Benefit from B-lymphocyte depletion using the anti-CD20 antibody rituximab in chronic fatigue syndrome. A double-blind and placebo-controlled study. PLoS One 2011; 6: e26358.

Pågående studier

Haukeland University Hospital. B-cell Depletion Using the Monoclonal Anti-CD20 Antibody Rituximab in Very Severe Chronic Fatigue Syndrome. In: ClinicalTrials.gov [Internet]. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US). 2000- [cited 2012 Feb 24]. Available from: http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01156922  NLM Identifier: NCT01156922.

Haukeland University Hospital. B-cell Depletion Using the Monoclonal Anti-CD20 Antibody Rituximab in Chronic Fatigue Syndrome. In: ClinicalTrials.gov [Internet]. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US). 2000- [cited 2012 Feb 24]. Available from: http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01156909  NLM Identifier: NCT01156909.


Frågeställare

Läkare, Uppsala läns landsting

Datum

2012-06-15

Programchef

Jan Liliemark

Projektledare

Sally Saad

Övriga medarbetare

Jessica Dagerhamn, dagerhamn@sbu.se

Granskare

Carl-Gerhard Gottfries, professor emeritus

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Systematisk litteratursökning som besvarar fråga från vården eller socialtjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig. Systematisk kvalitetsgranskning görs inte.

Publicerad: 2012-10-19
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
https://www.sbu.se/rituximab

Publikationer inom samma område

Litteratursökning

Litteratursökning tom 2012-05-28

Databaser
The Cochrane Library, PubMed, Embase, PsycInfo, ClinicalTrials.gov, EU Clinical Trials Register, WHO ICTRP, Current Controlled Trials

Söktermer

The Cochrane Library, CENTRAL, CRD Databases (120528)

(Fatigue OR "Infectious Mononucleosis Like Syndrome" OR "Royal Free Disease" OR Myalgic OR Encephalomyelitis" OR "Fatigue Syndrome, Chronic"[Mesh]) AND ("rituximab" OR "anti-CD20 antibody" OR "anti-CD20 monoclonal antibody")

 

PubMed (120528)

("Fatigue"[Text Word] OR "Infectious Mononucleosis Like Syndrome"[Text Word] OR "Royal Free Disease"[Text Word] OR "Myalgic"[Text Word] OR "Encephalomyelitis"[Text Word] OR "Fatigue Syndrome, Chronic"[Mesh]) AND ("rituximab" [Supplementary Concept] OR "rituximab"[Text Word] OR "anti-CD20 antibody"[Text Word] OR "anti-CD20 monoclonal antibody"[Text Word])

Avgränsningar: Systematiska översikter och randomiserade kontrollerade studier

 

Embase (120528)

('chronic fatigue syndrome'/exp OR "Fatigue":ti,ab OR "Infectious Mononucleosis Like Syndrome":ti,ab OR "Royal Free Disease":ti,ab OR "Myalgic":ti,ab OR "Encephalomyelitis":ti,ab) AND ("rituximab":ti,ab OR 'rituximab'/exp OR "anti-CD20 antibody":ti,ab OR "anti-CD20 monoclonal antibody":ti,ab)

Avgränsningar: Systematiska översikter och randomiserade kontrollerade studier

 

PsycInfo (120528)

(DE "Chronic Fatigue Syndrome" OR TX ("Fatigue" OR "Infectious Mononucleosis Like Syndrome" OR "Royal Free Disease" OR "Myalgic" OR "Encephalomyelitis")) AND (TX ("rituximab" OR "anti-CD20 antibody" OR "anti-CD20 monoclonal antibody"))

Avgränsningar: Systematiska översikter och randomiserade kontrollerade studier

 

ClinicalTrials.gov, EU Clinical Trials Register, WHO ICTRP, Current Controlled Trials (120528)

(fatigue OR Encephalomyelitis OR Myalgic OR "Infectious Mononucleosis Like Syndrome" OR "Royal Free Disease") AND ("rituximab" OR "anti-CD20 antibody" OR "anti-CD20 monoclonal antibody")

 

Sidan publicerad