Rh-bestämning av foster under pågående graviditet

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Rhesus (Rh)-systemets mest betydelsefulla faktor kallas Rh-faktorn. Baserat på om den finns eller saknas på de röda blodkropparna klassas personer som Rh-positiva eller Rh-negativa. Om en Rh-negativ kvinna är gravid med ett Rh-positivt foster kan kvinnans immunsystem börjar bilda antikroppar mot Rh-faktorn, så kallad immunisering. Dessa antikroppar kan ge en upphov till en skadlig effekt på fostret. Ny teknik gör det möjligt att testa Rh-status på fostret från ett blodprov taget på den gravida kvinnan.

Fråga till SBU:s Upplysningstjänst

När i graviditeten är den diagnostiska träffsäkerheten för bestämning av Rh-status hos fostret, genom prov på moderns blod, störst?

Finns det hälsoekonomiska studier som utvärderar provtagningar av gravida Rh-negativa kvinnor redan före graviditesvecka 10?

Sammanfattning Upplysningstjänstens svar

Upplysningstjänsten identifierade en metaanalys, en hälsoekonomisk studie och nio primärstudier av intresse för frågeställningen.

Två av primärstudierna och den hälsoekonomiska studien är från samma författargrupp från Sverige och baserar sig till viss del på samma data. I den hälsoekonomiska analysen jämförs tre olika scenarios;

  1. Riktad behandling med Anti-D immunoglobulin för de kvinnor där icke invasiv fosterdiagnostik visar att fostret är Rh-Positivt.
  2. Standardvård, vilket innebär screening av förekomst av antikroppar mot Rh-faktorn vid tre tillfällen under graviditeten, och behandling med Anti-D immunoglobin vid födseln.
  3. Behandling med Anti-D immunoglobulin till samtliga Rh-negativa gravida kvinnor.

Inget scenario inkluderar provtagning för bestämning av fostrets Rh-status senare i graviditeten.

Sammantaget skiljer sig slutsatserna som författarna drar mellan metaanalysen och de identifierade primärstudierna åt gällande frågan när i graviditeten den diagnostiska träffsäkerheter för Rh-bestämning är störst.

SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom de enskilda studiernas kvalitet inte bedömts och resultaten inte vägts samman. Här redovisas därför endast de enskilda författarnas slutsatser.

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Systematisk litteratursökning som besvarar fråga från vården eller socialtjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig. Systematisk kvalitetsgranskning görs inte.

Publicerad: 2016-05-11
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
https://www.sbu.se/ut201609

Litteratursökning

Projektgrupp

Detta svar är sammanställt av Christel Hellberg, Pia Johansson, Jessica Dagerhamn, Jan Liliemark och Jenny Stenman.

Sidan publicerad