Insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck

Många av de insatser som används när unga utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck är individinriktade, men det har även förekommit familjebaserat arbete. Det är okänt vilket av dessa arbetssätt som är gynnsammast för de utsatta. Många individuella interventioner kan leda till att individen måste bryta helt med sin familj medan familjeinterventioner kan innebära ökad risk för individen. SBU:s upplysningstjänst har försökt visa vad forskningen säger om dessa typer av interventioner.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vad säger forskningen om familjebaserade interventioner jämfört med individuella interventioner vid hedersrelaterat våld och förtryck?

Frågeställare: Sociala resursförvaltningen i Göteborgs stad.

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

SBU:s upplysningstjänst har identifierat två systematiska översikter som utvärderar interventioner vid hedersrelaterat våld och förtryck. Författarna drog slutsatsen att det saknas forskning på både individ- och familjebaserade insatser för den här gruppen.

SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom vi inte har bedömt översikternas kvalitet eller vägt samman resultaten. Här redovisar vi därför endast de enskilda författarnas slutsatser.

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Strukturerad litteratursökning som besvarar fråga från vården eller socialtjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig. Kvalitetsgranskning av primärstudier görs inte.

Publicerad: 2019-01-22
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Rapportnr: ut201902
Diarienr: SBU 2018/545
https://www.sbu.se/ut201902

Litteratursökning

Projektgrupp

Detta svar är sammanställt av Alexandra Snellman och Maja Kärrman Fredriksson vid SBU.

Artikel från SBU:s tidning Vetenskap & Praxis

Ont om studier av insatser vid hedersrelaterat våld och förtryck

Sidan publicerad