Effekter av abonnemangstandvård (frisktandvård) på patientens tandhälsa och ekonomi

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Abonnemangstandvård innebär att patienten ingår ett avtal med sin vårdgivare om att få tandvård till ett fast pris under tre år. Premien för avtalet bestäms utifrån tandhälsan. Innan patienten tecknar avtalet utförs en grundlig undersökning hos tandläkare eller tandhygienist. Därefter placeras patienten i en specifik riskklass med en premie som avspeglar tandhälsan och risken att drabbas av sjukdomar och skador i munhålan. Folktandvårdens gemensamma riktlinjer för abonnemangstandvården fastslår att det ska finnas tio olika riskklasser.

Frågor till SBU:s Upplysningstjänst

Finns det något vetenskapligt stöd för att tandhälsan förbättras med ”Frisktandvård”?

Finns några hälsoekonomiska analyser som visar att ”Frisktandvård” är ekonomiskt fördelaktigt för patienten?

Sammanfattning av Upplysningstjänstens svar

Upplysningstjänsten har inte kunnat identifiera några HTA-rapporter, systematiska litteraturöversikter eller randomiserade kliniska studier som kan besvara den första frågan. Vi har heller inte kunnat finna några hälsoekonomiska studier eller analyser som kan besvara den andra frågan.

Däremot har vi funnit en systematisk översikt vars syfte var att undersöka hur två olika ersättningssystem för tandläkare påverkade skolbarns tandhälsa. Man kunde inte dra några slutsatser, eftersom de två ingående studierna bedömdes ha hög risk för bias. Vi har valt att ändå beskriva översikten i korthet, eftersom den kan vara av visst intresse.

SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom de enskilda studiernas kvalitet inte bedömts och resultaten inte vägts samman. Här redovisas därför endast de enskilda författarnas slutsatser.

Detta är SBU:s Upplysningstjänsts svar på en avgränsad medicinsk fråga. Observera att det kan ha tillkommit nya studier efter litteratursökningsdatum: 2014-12-16.

Identifierad litteratur

Systematisk översikt

Brocklehurst P, Price J, Glenny A-M, Tickle M, Birch S, et al. (2013). The effect of different methods of remuneration on the behaviour of primary care dentists. Cochrane Database of Systematic Reviews: John Wiley & Sons, Ltd. 


Frågeställare

Professor/övertandläkare, Malmö

Datum

2015-02-12

Programchef

Jan Liliemark

Projektledare

Ingegerd Mejàre

Övriga medarbetare

Jessica Dagerhamn

Sally Saad

Madelene Lusth Sjöberg

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Systematisk litteratursökning som besvarar fråga från vården eller socialtjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig. Systematisk kvalitetsgranskning görs inte.

Publicerad: 2015-02-12
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
https://www.sbu.se/frisktandvard

Litteratursökning

Litteratursökning tom 2015-02-12

Söktermer
Cochrane (CDSR, HTA, CENTRAL, DARE, EED via Wiley,
PubMed via NLM, Embase via embase, CINAHL via EBSCO,
Dentistry & Oral Sciences Source via EBSCO

Cochrane (CDSR, HTA, CENTRAL, DARE, EED)  via Wiley 2 december 2014

Frisktandvårdsavtal

 

Search terms

Items found

Population: Tandvård

1.                

("Dental Care"[Mesh] OR "Preventive Dentistry"[Mesh] OR "Tooth Diseases/prevention and control"[Mesh] OR "Dental Restoration, Permanent"[Mesh] OR "Periodontal Diseases/prevention and control"[Mesh] OR "Public Health Dentistry"[Mesh] OR "Oral Health"[Mesh] OR "public dental health service" OR "public dental health services" OR "dental care" OR "oral health" OR ("oral" AND "quality of life"))

12918

Intervention: Avtal

2.                

("Fee-for-Service Plans"[Mesh] OR "Capitation Fee"[Mesh] OR "contract care" OR "fee for service" OR "fee per item" OR "capitation" OR capitated OR "annual fee" OR ("patient" AND ("payment system" OR "financial system"))

452

Final

1 AND 2

30

The search result, usually found at the end of the documentation,
forms the list of abstracts

[Mesh]= Term from the Medline controlled vocabulary, including terms
found below this term in the MeSH hierarchy

ti,ab,kw = Title, abstract or keyword  

“ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase

 

CDSR = Cochrane Database of Systematic Review

HTA = Health Technology Assessments

CENTRAL = Cochrane Central Register of Controlled Trials, “trials”

DARE = Database Abstracts of Reviews of Effects, “other reviews”

EED = Economic Evaluations  

 

PubMed via NLM 2 december 2014

Frisktandvårdsavtal

 

Search terms

Items found

Population: Tandvård

1.                  

("Dental Care"[Mesh] OR "Preventive Dentistry"[Mesh] OR "Tooth Diseases/prevention and control"[Mesh] OR "Dental Restoration, Permanent"[Mesh] OR "Periodontal Diseases/prevention and control"[Mesh] OR "Public Health Dentistry"[Mesh] OR "Oral Health"[Mesh] OR "public dental health service"[Title/Abstract] OR "public dental health services"[Title/Abstract] OR "dental care"[Title/Abstract] OR "oral health"[Title/Abstract] OR ("oral related"[Title/Abstract] AND "quality of life"[Title/Abstract]))

127853

Intervention: Avtal

2.                

("Fee-for-Service Plans"[Mesh] OR "Capitation Fee"[Mesh] OR "contract care"[Title/Abstract] OR "fee for service"[Title/Abstract] OR "fee per item"[Title/Abstract] OR "capitation"[Title/Abstract] OR "capitated"[Title/Abstract] OR "annual fee"[Title/Abstract]  OR ("patient"[Title/Abstract] AND ("payment system"[Title/Abstract] OR "financial system"[Title/Abstract])))

12326

Final

1 AND 2

266

The search result, usually found at the end of the documentation,
forms the list of abstracts

[Mesh] = Term from the Medline controlled vocabulary, including terms
found below this term in the MeSH hierarchy

[Title/Abstract] = Title or abstract

* = Truncation

“ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase 

 

Embase via Embase.com 2 december 2014

Frisktandvårdsavtal

 

Search terms

Items found

Population: Tandvård

1.     

('dental procedure'/mj OR 'preventive dentistry'/exp OR 'tooth disease'/exp OR 'periodontal disease'/exp OR "public dental health service":ti,ab OR "public dental health services":ti,ab OR "dental care":ti,ab OR "oral health":ti,ab OR ("oral":ti,ab AND "quality of life":ti,ab))

245452

Intervention: Avtal

2.                

('medical fee'/exp OR 'capitation fee'/exp OR "contract care":ti,ab OR "fee for service":ti,ab OR "fee per item":ti,ab OR capitation:ti,ab OR capitated:ti,ab OR "annual fee":ti,ab OR (patient:ti,ab AND ("payment system":ti,ab OR "financial system":ti,ab)))

19471

Final

1 AND 2

289

The search result, usually found at the end of the documentation,
forms the list of abstracts

/exp= Includes terms found below this term in the EMTREE hierarchy

ti,ab = Abstract or title

* = Truncation

“ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase 

 

Cinahl via EBSCO 2 december 2014

Frisktandvårdsavtal

 

Search terms

Items found

Population: Tandvård

1.      

((MH "Dental Health Services+") OR (MH "Dental Care")  OR (MH "Preventive Dentistry+") OR (MH "Tooth Diseases/PC") OR (MH "Dental Restoration, Permanent") OR (MH "Periodontal Diseases/PC") OR (MH "Public Health Dentistry") OR (MH "Oral Health") OR TI ("public dental health service" OR "public dental health services" OR "dental care" OR "oral health" OR ("oral" AND "quality of life")) OR AB ("public dental health service" OR "public dental health services" OR "dental care" OR "oral health" OR ("oral" AND "quality of life")))

18580

Intervention: Avtal

2.                

((MH "Fee for Service Plans") OR TI ("contract care" OR "fee for service" OR "fee per item" OR "capitation" OR "capitated" OR "annual fee" OR "dental care insurance" OR ("patient" AND ("payment system" OR "financial system"))) OR AB ("contract care" OR "fee for service" OR "fee per item" OR "capitation" OR "capitated" OR "annual fee" OR ("patient" AND ("payment system" OR "financial system"))))

2556

Final

1 AND 2

36

The search result, usually found at the end of the documentation,
forms the list of abstracts

TI = Title

AB = Abstract

MH = Term from the “Cinahl Headings” thesaurus

* = Truncation

“ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase 

 

Dentistry & Oral Sciences Source via EBSCO 16 december 2014

Frisktandvårdsavtal

 

Search terms

Items found

Population: Tandvård

1.      

(DE "DENTAL care" OR DE "COMMUNITY dental services" OR DE "DENTAL hygiene" OR DE "TEETH -- Care & hygiene" OR DE "PREVENTIVE dentistry" OR DE "DENTAL caries -- Prevention" OR DE "DENTAL health education" OR DE "DENTAL prophylaxis" OR DE "ORTHODONTICS, Preventive" OR DE "PERIODONTAL disease -- Prevention" OR DE "DENTAL public health" OR TI ("public dental health service" OR "public dental health services" OR "dental care" OR "oral health" OR ("oral" AND "quality of life")) OR AB ("public dental health service" OR "public dental health services" OR "dental care" OR "oral health" OR ("oral" AND "quality of life")))

31429

Intervention: Avtal

2.                

DE "FEE for service (Medical fees)" OR DE "CAPITATION fees (Medical care)" OR DE "GLOBAL capitation (Medical care)" OR TI ("contract care" OR "fee for service" OR "fee per item" OR "capitation" OR "capitated" OR "annual fee" OR "dental care insurance" OR ("patient" AND ("payment system" OR "financial system"))) OR AB ("contract care" OR "fee for service" OR "fee per item" OR "capitation" OR "capitated" OR "annual fee" OR ("patient" AND ("payment system" OR "financial system")))

110

Final

1 AND 2

62

The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts

TI = Title

AB = Abstract

DE = Term from the Dentistry & Oral Sciences Source thesaurus

* = Truncation

“ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase

Sidan publicerad