Följsamhet till livsstilsråd

Ett vanligt råd vid sjukdomar som diabetes, högt blodtryck och höga blodfetter är att förändra livsstilen. Råden kan till exempel vara att minska mängden fett, socker och salt i maten, gå ner i vikt, motionera dagligen, minska alkoholintaget och sluta röka. En viktig fråga är om det finns skillnader i följsamhet till dessa livsstilsråd beroende på om patienten samtidigt behandlas med läkemedel eller inte.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Avseende diabetes, högt blodtryck och höga blodfetter: Finns det skillnader i följsamhet till livsstilsråd beroende på om patienten behandlas med läkemedel eller inte?

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

Upplysningstjänsten har identifierat fyra studier som undersöker följsamhet till livsstilsråd beroende på om patienten samtidigt behandlas med läkemedel eller inte. I en randomiserad kontrollerad studie på patienter med höga blodfetter såg författarna ingen skillnad i följsamhet till livsstilsråd mellan patienter som fick läkemedel eller inte. I två tvärsnittsstudier (högt blodtryck respektive diabetes, högt blodtryck och högt kolesterol) skrev författarna att användande av läkemedel var associerat med icke-följsamhet till livsstilsråd och att det kan bero på en övertro till medicinering jämfört med livsstilsförändring. I en observationsstudie på patienter med högt blodtryck rapporterar författarna däremot att individer som inte medicinerades efter att de fått sin diagnos var mindre troliga att följa livsstilsråd.

Upplysningstjänsten har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom de enskilda studiernas kvalitet inte bedömts och resultaten inte vägts samman. Här redovisar vi därför endast de enskilda författarnas slutsatser.

Delar av denna frågeställning klassas även som en vetenskaplig kunskapslucka. Det innebär att en eller flera systematiska översikter visar på osäker effekt alternativt att det saknas systematiska översikter.

Referenser

  1. Högt blodtryck, 1177 Vårdguiden [citerad 2017-10-12]. https://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Hogt-blodtryck/.
  2. Lindholm LH, Ekbom T, Dash C, Isacsson Å, Scherstén B, Author A, et al. Changes in cardiovascular risk factors by combined pharmacological and nonpharmacological strategies: The main results of the CELL study. Journal of Internal Medicine 1996;240:13-22.
  3. Kim Y, Kong KA. Do Hypertensive Individuals Who Are Aware of Their Disease Follow Lifestyle Recommendations Better than Those Who Are Not Aware? PLoS One 2015;10:e0136858.
  4. King DE, Ellis TM, Everett CJ, Mainous AG, 3rd. Medication use for diabetes, hypertension, and hypercholesterolemia from 1988-1994 to 2001-2006. South Med J 2009;102:1127-32.
  5. Neutel CI, Campbell N. Changes in lifestyle after hypertension diagnosis in Canada. Can J Cardiol 2008;24:199-204.
Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Strukturerad litteratursökning som besvarar fråga från vården eller socialtjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig. Kvalitetsgranskning av primärstudier görs inte.

Publicerad: 2017-10-25
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
https://www.sbu.se/ut201719

Litteratursökning

Projektgrupp

Detta svar är sammanställt av Michael Schenkenberg och Miriam Entesarian Matsson vid SBU.

Sidan publicerad