Elektrokemoterapi som cancerbehandling

Elektrokemoterapi är en kombinationsbehandling för cancer och består dels av elektroporering, dels av cytostatikabehandling (cellhämmande läkemedelsbehandling). Elektroporering är en metod för att med hjälp av ett elektriskt fält tillfälligt öppna upp cellmembranet och på så sätt få cellerna att ta upp mer cytostatika. Elektrokemoterapi används i begränsad utsträckning i Sverige och en väsentlig fråga är om det finns evidens för att metoden är effektiv och kostnadseffektiv som cancerbehandling.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Finns det evidens för att elektrokemoterapi är effektiv och kostnadseffektiv som cancerbehandling?

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

Upplysningstjänsten har identifierat tre systematiska översikter och en hälsoekonomisk studie som utvärderar elektrokemoterapi som cancerbehandling. I översikterna studeras hudtumörer samt huvud- och halstumörer. I de systematiska översikterna på hudtumörer skriver författarna att elektrokemoterapi ser ut att vara en effektiv metod för lokal behandling. I den systematiska översikten på huvud- och halstumörer rapporterar författarna att responsen på elektrokemoterapi generellt var god, men att fler stora studier behövs liksom konsensusriktlinjer. I den hälsoekonomiska studien från år 2008 görs en kostnadseffektivitetsanalys av elektrokemoterapi med Cliniporator jämfört med vissa andra metoder för behandling av hudtumörer. Författarna bedömde då att metoden var kostnadseffektiv.

SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom vi inte har bedömt de enskilda studiernas kvalitet eller vägt samman resultaten. Här redovisar vi därför endast de enskilda författarnas slutsatser.

Referenser

  1. Maligna tumörsår, Regionalt vårdprogram. Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland 2015. [citerad 2017-05-09].
  2. Electrochemotherapy for metastases in the skin from tumours of non-skin origin and melanoma. NICE guidance 2013. IPG446.
  3. Aguado-Romeo MJ, Benot-Lopez S, Romero-Tabares A. Electrochemotherapy for the Treatment of Unresectable Locoregionally Advanced Cutaneous Melanoma: A Systematic Review. Actas Dermosifiliogr 2017;108:91-97.
  4. Plaschke CC, Gothelf A, Gehl J, Wessel I. Electrochemotherapy of mucosal head and neck tumors: a systematic review. Acta Oncol 2016;55:1266-1272.
  5. Mali B, Jarm T, Snoj M, Sersa G, Miklavcic D. Antitumor effectiveness of electrochemotherapy: a systematic review and meta-analysis. Eur J Surg Oncol 2013;39:4-16.
  6. Colombo GL, Matteo SD, Mir LM. Cost-effectiveness analysis of electrochemotherapy with the Cliniporatortrade mark vs other methods for the control and treatment of cutaneous and subcutaneous tumors. Ther Clin Risk Manag 2008;4:541-8.
Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Systematisk litteratursökning som besvarar fråga från vården eller socialtjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig. Systematisk kvalitetsgranskning görs inte.

Publicerad: 2017-09-04
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
https://www.sbu.se/ut201713

Publikationer inom samma område

Litteratursökning

Projektgrupp

Detta svar är sammanställt av Miriam Entesarian Matsson och Martin Eriksson vid SBU och Ann-Britt Zakrisson vid HTA-enheten CAMTÖ.

Sidan publicerad