Effekt av perkutan tibial nervstimulering (PTNS) vid överaktiv blåsa

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Perkutan tibial nervstimulering (PTNS), även benämnd tibialisstimulering, används för att behandla överaktiv urinblåsa. PTNS är en så kallad neuromodulerande teknik som utförs genom perkutan elektrisk stimulering av den bakre tibialisnerven i foten. Överaktiv blåsa (OAB) är ett vanligt problem och innebär att man ofta känner att man behöver kissa. Det är mycket vanligt med sådana besvär hos både män och kvinnor och de blir vanligare när man blir äldre. Även barn och ungdomar kan ha en överaktiv blåsa.

Fråga till SBU:s Upplysningstjänst

Vilken effekt har perkutan tibial nervstimulering vid behandling av överaktiv blåsa och kronisk smärta i bäckenet?

Sammanfattning av Upplysningstjänstens svar

Upplysningstjänsten har identifierat två systematiska översikter och tre randomiserade kontrollerade studier som handlar om vilken effekt PTNS har vid överaktiv blåsa och kronisk smärta i bäckenet. Studierna har jämfört PTNS-behandling med kontrollbehandling hos patienter med OAB, patienter med och utan neurogen OAB (förorsakat av neurologiska sjukdomar eller skador) och patienter med kronisk bäckensmärta. Studierna har bara inkluderat patienter där det inte finns hinder i urinvägarna, som till exempel njursten.

I en systematisk översikt som utvärderar effekten av PTNS hos patienter med icke-neurogen OAB drar författarna slutsatsen att PTNS på kort sikt är effektiv, dock inte effektivare än läkemedelsbehandling.

En systematisk översikt och ytterligare en randomiserad kontrollerad studie undersöker effekten av PTNS hos patienter med neurogen OAB. I översikten drar författarna slutsatsen att PTNS kan ha en positiv effekt hos patienter med multipel skleros (MS), Parkinsons sjukdom och hos patienter med neurologiska skador. Författarna påpekar dock att resultaten inte är statistiskt signifikanta på grund av att de inkluderat för få deltagare. Författarna till den randomiserade kontrollerade studien drar slutsatsen att PTNS är en effektiv behandling hos patienter med ryggmärgsskador. Effekten motsvarar den som fås vid läkemedelsbehandling. Dock ingår endast 100 deltagare i studien.

Två randomiserade kontrollerade studier undersöker effekten av PTNS hos patienter med kronisk bäckensmärta. I bägge publikationerna drar författarna slutsatsen att PTNS-behandling leder till högre livskvalitet och mindre smärta. Totalt ingår endast 57 kvinnor i studierna. 

SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom studiernas kvalitet inte har bedömts. Här redovisas därför endast de enskilda författarnas slutsatser.

Referenser

 1. Haylen BT, De Ridder D, Freeman RM, Swift SE, Berghmans B, Lee J, et al. An international urogynecological association (IUGA)/international continence society (ICS) joint report on the terminology for female pelvic floor dysfunction. Neurourology and Urodynamics 2010;29:4-20.
 2. Schneider MP, Gross T, Bachmann LM, Blok BFM, Castro-Diaz D, Del Popolo G, et al. Tibial nerve stimulation for treating neurogenic lower urinary tract dysfunction: A systematic review. European Urology 2015;68:859-867.
 3. Läkemedelsverket. Behandling av urinträngningar och trängningsinkontinens – överaktiv blåsa. https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso---sjukvard/Behandlings--rekommendationer/Behandlingsrekommendation---listan/Urintrangningar-och-trangningsinkontinens--overaktiv-blasa/. Behandlingsrekommendation 2011 (besökt oktober 2015);22:12-21.
 4. Milsom I, Altman D, P H, al e. Epidemiology of urinary (UI) and faecal (FI) Incontinence and pelvic organ prolapsed (POP). In: Incontinence, Editors Abrams, Cardozo, Kouhry and Wein. Health Publications Ltd, Paris 2009.
 5. Bulletins-Gynecology ACoP. ACOG Practice Bulletin No. 51. Chronic pelvic pain. Obstet Gynecol. 2004;103:589-605.
 6. Jamieson DJ, Steege JF. The prevalence of dysmenorrhea, dyspareunia, pelvic pain, and irritable bowel syndrome in primary care practices. Obstetrics and Gynecology 1996;87:55-58.
 7. Istek A, Gungor Ugurlucan F, Yasa C, Gokyildiz S, Yalcin O. Randomized trial of long-term effects of percutaneous tibial nerve stimulation on chronic pelvic pain. Archives of Gynecology and Obstetrics 2014;290:291-298.
 8. Wibisono E, HE R. Effectiveness of Short Term Percutaneous Tibial Nerve Stimulation for Non-neurogenic Overactive Bladder Syndrome in Adults: A Meta-analysis. Acta Med Indones 2015;47:188-200.
 9. McGuire EJ, Shi Chun Z, Horwinski ER, Lytton B. Treatment of motor and sensory detrusor instability by electrical stimulation. Journal of Urology 1983;129:78-79.
 10. Chen G, Liao L, Li Y. The possible role of percutaneous tibial nerve stimulation using adhesive skin surface electrodes in patients with neurogenic detrusor overactivity secondary to spinal cord injury. International Urology and Nephrology 2015;47:451-455.
 11. Gokyildiz S, Kizilkaya Beji N, Yalcin O, Istek A. Effects of percutaneous tibial nerve stimulation therapy on chronic pelvic pain. Gynecologic and Obstetric Investigation 2012;73:99-105.
Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Systematisk litteratursökning som besvarar fråga från vården eller socialtjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig. Systematisk kvalitetsgranskning görs inte.

Publicerad: 2016-02-25
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
https://www.sbu.se/ut201604

Projektgrupp

Detta svar är sammanställt av Katrine Frønsdal (Kunnskapssenteret for helsetjenesten i Folkehelseinstituttet, Oslo), Göran Bertilsson, Jessica Dagerhamn, Anna Edemo och Jan Liliemark vid SBU.

Sidan publicerad