Arbetsinriktat hälsostöd för arbetslösa med försörjningsstöd

Arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholm erbjuder ett program med arbetsinriktat hälsostöd i syfte att öka aktivitetsnivån hos personer med försörjningsstöd, som ett steg mot arbete. Programmet består av individuellt anpassade livsstils- och hälsoråd, exempelvis att komma igång med avslappningsövningar och träning. Frågan som ställts till upplysningstjänsten gäller vilket vetenskapligt stöd denna verksamhet har för att få deltagarna i aktivitet och förbättra deras möjligheter att komma i arbete.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Finns det vetenskapligt stöd för att arbetslivsinriktat hälsostöd, givet individuellt eller i grupp, ökar aktivitetsnivån eller möjligheterna till anställning hos personer som uppbär eller ansöker om försörjningsstöd på grund av arbetslöshet?

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

Upplysningstjänsten fann inte någon studie som undersökt den typ av arbetslivsinriktat hälsostöd som används i Sverige av Arbetsmarknadsförvaltningen. Däremot identifierades en randomiserad studie från 2011 som undersökt effekterna av JOBS, ett gruppundervisningsprogram med syfte att genom att öka självkänsla och problemlösning stödja arbetslösa i processen att finna ett arbete. Författarnas slutsats i denna studie är att JOBS-programmet tycks vara bättre än kontrollbehandlingen för att främja deltagarnas möjlighet att få arbete.

SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom vi inte har bedömt de enskilda studiernas kvalitet eller vägt samman resultaten. Här redovisar vi därför endast de enskilda författarnas slutsatser.

Referenser

  1. Mörk E. Från försörjningsstöd till arbete – Hur kan vägen underlättas? IFAU Rapport 2011:6. Uppsala; 2011.
  2. Kommissionen för jämlik hälsa. Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa. SOU 2017:47; 2017.
  3. Brenninkmeijer V, Blonk RW. The effectiveness of the JOBS program among the long-term unemployed: a randomized experiment in the Netherlands. Health Promot Int 2012;27:220-9.
  4. Audhoe SS, Hoving JL, Sluiter JK, Frings-Dresen MH. Vocational interventions for unemployed: effects on work participation and mental distress. A systematic review. J Occup Rehabil 2010;20:1-13.
  5. Proudfoot J, Guest D, Carson J, Dunn G, Gray J. Effect of cognitive-behavioural training on job-finding among long-term unemployed people. Lancet 1997;350:96-100.
  6. Schuring M, Burdorf A, Voorham AJ, der Weduwe K, Mackenbach JP. Effectiveness of a health promotion programme for long-term unemployed subjects with health problems: a randomised controlled trial. J Epidemiol Community Health 2009;63:893-9.
Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Strukturerad litteratursökning som besvarar fråga från vården eller socialtjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig. Kvalitetsgranskning av primärstudier görs inte.

Publicerad: 2017-10-02
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
https://www.sbu.se/ut201716

Litteratursökning

Projektgrupp

Detta svar är sammanställt av Per Lytsy och Miriam Entesarian Matsson vid SBU.

Sidan publicerad