SBU-rapporter om och för primärvården

Följande kunskapsunderlag kopplat till primärvården finns från SBU:

Kontinuitet i vården

SBU har undersökt hur kontinuitet i vårdrelationen påverkar sjukdomsförlopp, vårdbehov och relaterade kostnader. Resultaten talar för att högre grad av relationskontinuitet, det vill säga att ha kontinuerlig kontakt med en och samma vårdperson, är positivt för de patientgrupper som undersökts. Tillförlitligheten för resultaten varierar på grund av brister i den publicerade forskningens metoder, men trovärdigheten stärks av att alla resultat pekar åt samma håll. Läs rapporten

Behandling vid hypotyreos

Hypotyreos innebär att ämnesomsättningen går ner eftersom sköldkörteln tillverkar för lite av de hormoner som styr ämnesomsättningen. Cirka 100 000 personer i Sverige behandlas med Levaxin® eller Euthyrox® (tyroxin, T4). Kombinationsbehandling med Liotyronin® (trijodtyronin, T3) används i liten utsträckning. Upplysningstjänsten har undersökt om det finns fördelar att behandla hypotyreos med hjälp av kombinationsterapi jämfört med monoterapi. Vi har identifierat två systematiska översikter som jämför behandling med en kombination av T3 och T4 jämfört med behandling med T4 enbart. Sammantaget drar författarna till översikterna slutsatsen att behandling med enbart T4 bör vara förstahandsalternativ. Läs mer

Sjukvården kan bli bättre med hjälp av återkoppling för sjukvårdspersonal

Vad är det mest effektiva för att genomföra förändringar, till exempel nya typer av behandlingar, inom primärvården? SBU:s upplysningstjänst har undersökt om återkoppling som till exempel kurser, konferenser, utbildningsmaterial, föreläsningar eller personlig utbildning kan förbättra vårdkvaliteten. SBU identifierade sju rapporter som bedömdes relevanta. Rapporterna fokuserar på effekten av olika typer av återkoppling. Granskningen visar att viss typ av återkoppling kan ha effekt på vårdkvaliteten. Effekten av återkoppling är tydligast under specifika förutsättningar, till exempel när den som återkopplar är en kollega, eller när återkopplingen innehåller en handlingsplan. Läs mer

Stressrelaterade sjukdomar i fokus

Upplysningstjänsten på SBU har undersökt vilka behandlingar som primärvården kan använda för att lindra stressrelaterade sjukdomar som utmattningssyndrom och anpassningsstörning. När det gäller behandling av utmattningssyndrom finns en ny HTA-rapport från Tyskland. Författarna till den tyska rapporten drar slutsatsen att KBT är effektivt men man kan inte säga hur stor effekten är. Anpassningsstörning innebär känslomässiga störningar eller beteendeförändringar, till följd av stress, som leder till sämre funktionsförmåga. Det finns få studier som undersöker behandling för personer med anpassningssyndrom och fler studier behövs för att kunna kartlägga vilka metoder som har effekt.

Samtalsmetod, ”brief intervention”, vid lindrig depression saknar evidens

Vid lindriga egentliga depressioner är symtomen få och oftast lindriga. I allmänhet klarar personen att utföra vardagssysslor och att arbeta men det finns en viss risk att utveckla medelsvår eller svår depression. Klinisk fokuserad beteendeanalys, så kallad "brief intervention", är en samtalsmetod där sjukvårdspersonal träffar patienten för samtal några få gånger. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma metodens effekt och den finns därför i SBU:s databas över vetenskapliga kunskapsluckor. Depressioner hos vuxna behandlas generellt med olika antidepressiva läkemedel och psykoterapier.

Spindel i nätet förbättrar vården för människor med depression

Rapporten visar att primärvården kan förbättra vården när det gäller depression om man utser en person som fungerar som en spindel i nätet mellan vårdsökande och personal, på engelska kallad ”care manager”. Modellen är kostnadseffektiv enligt amerikansk forskning. Men det behövs svenska studier. SBU:s utvärdering ”Implementering för psykiatrisk evidens i primärvården” granskar metoder för hur man bäst kan stödja primärvården att använda behandling som bygger på bästa tillgängliga kunskap.

Intervjuformulär fångar fler patienter med depression

SBU:s rapport ”Diagnostik och uppföljning av förstämningssyndrom” är en översikt av de cirka 60 formulär som används idag inom sjukvården för att upptäcka förstämningssyndrom. Enligt SBU:s bedömning finns det några formulär som enligt forskningen kan vara ett bra verktyg för att avfärda eller stärka en misstanke om förstämningssyndrom. Två formulär ger läkaren stöd att ställa en tydlig diagnos för depression och mani hos vuxna.

Behandlingstid vid borreliainfektion

Läs rapporten

Tidig upptäckt av symtomgivande cancer

Läs rapporten


SBU är en statlig myndighet som kritiskt granskar sjukvårdens metoder och utvärderar nytta, risker och kostnader. Ladda ner våra rapporter på www.sbu.se. Du som är verksam i vården kan också ställa din fråga direkt till SBU:s upplysningstjänst eller tipsa om metoder som verkar ha oklar effekt till vår databas över vetenskapliga kunskapsluckor. 

Kontaktperson: Jessica Dagerhamn, jesica.dagerhamn@sbu.se