Kunskapsläget för bedömning och insatser inom äldreomsorgen

Identifiering av vetenskaplig kunskap och kunskapsluckor utifrån systematiska översikter

Kartläggningen redovisar det vetenskapliga kunskapsläget om äldreomsorg. Det görs utifrån systematiska översikter som undersöker bedömning (utredning och uppföljning) respektive insatser till äldre personer eller deras anhöriga. De studerade bedömningarna och insatserna genomförs, eller kan genomföras i eller på uppdrag av kommunal äldreomsorg inom socialtjänstlagens ram. Insatser som rör fallprevention, rehabilitering och fysisk träning för äldre personer ingår inte. I rapporten beskrivs innehållet i översikterna kortfattat.

Ladda ner rapport

SBU Kartlägger Systematiska översikter inom ett fält identifieras och kvalitetsgranskas av ämnessakkunniga samt av oberoende granskare. Syftar till att ringa in områden där det finns evidens och peka på områden där säker kunskap saknas – vetenskapliga kunskapsluckor.

Publicerad: 2019-12-20
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Rapportnr: 306
Diarienr: SBU 2017/914
https://www.sbu.se/306
Sidan publicerad