Kunskap och kunskapsluckor inom käkkirurgi

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Denna rapport har kartlagt samt sammanställt systematiska översikter inom 12 prioriterade domäner inom käkkirurgi*. Vidare har rådande kunskap och kunskapsluckor påvisats och sammanställts. Rapporten visar att det finns kunskap om farmakologisk smärtlindring, benbevarande tekniker samt benförlust efter tandextraktion, blödningsprofylax, komplikationer vid implantatinstallation i överkäken (med och utan sinuslift), samt medicinsk bedömning av patient med stor blödningsrisk vid operativ tandextraktion.

Det finns evidens för effekt av artrocentes vid diskrelaterade käkledstillstånd samt att intermaxillär fixation med käkbensförankrade skruvar vid käkfrakturer inte orsakar rotskador på närliggande tänder. Det finns också evidens för att om god information om ingreppet ges till patienter innan operationen, leder detta till ökad kunskap samt minskad ångest hos patienterna. Sammantaget ses dock ett bristande vetenskapligt underlag inom alla viktiga domäner, något som även gäller vanliga och ofta förekommande behandlingar. Denna kartläggning visar att det finns ett stort behov av forskning inom detta område för att säkerställa evidensläget. Detta sammanställda material utgör således ett underlag för forskare samt forskningsfinansiärer.

* Specialiteten heter i Sverige oral kirurgi. Internationellt skiljer man dock på oral surgery (endast dentoalveolär kirurgi) och oral and maxillofacial surgery (käkkirurgi, det vill säga även frakturkirurgi, käkledskirurgi och ortognatkirurgi).

Citera denna rapport: SBU. Kunskap och kunskapsluckor inom käkkirurgi – en systematisk granskning av systematiska översikter. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2015. SBU-rapport nr 239. ISBN 978-91-85413-83-6. 

Ladda ner rapport

SBU Kartlägger Systematiska översikter inom ett fält identifieras och kvalitetsgranskas av ämnessakkunniga samt av oberoende granskare. Syftar till att ringa in områden där det finns evidens och peka på områden där säker kunskap saknas – vetenskapliga kunskapsluckor.

Publicerad: 2015-06-25
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Rapportnr: 239
https://www.sbu.se/239
Sidan publicerad