Postcovid – behandling och rehabilitering vid postinfektiöst tillstånd efter covid-19

Levande evidenskarta

De första resultaten från vårt löpande regeringsuppdrag, att bevaka forskningsutvecklingen på området postcovid – behandling och rehabilitering är nu publicerade. Vi har skapat en levande evidenskarta, med de artiklar vi hittills har bedömt vara både relevanta och tillräckligt bra. Det går att filtrera artiklarna efter hur SBU bedömt risken för systematiska fel, dessutom hittar du en klickbar lista på studier som exkluderats.

Bakgrund

SBU har fått i uppdrag av regeringen att löpande utvärdera det vetenskapliga stödet för behandling och rehabilitering av patienter med långvariga symtom av sjukdomen covid-19.

Resultatet ska publiceras kontinuerligt, vilket innebär att det vetenskapliga underlaget kommer att utvärderas och publiceras kontinuerligt. Projektet ska slutredovisas i augusti 2022.

Vad är postcovid?

Postcovid är ett efterföljande hälsotillstånd utan infektion, till skillnad från en pågående infektion som också kan vara långvarig.

En covid-19-infektion läker vanligen inom några dagar eller veckor, men den kan även pågå under längre tid. Symtom som kvarstår efter infektionen, eller nya symtom som uppstår senare till följd av infektionen, kallas för postcovid.

De flesta symtom avtar successivt, men vissa personer kan drabbas av långvariga och ibland allvarliga symtom. De kan behöva både utredning, behandling och rehabilitering.

Läs mer i Socialstyrelsens kunskapsstöd.

Frågeställning

Efter en dialog om uppdraget med Socialstyrelsen har vi formulerat följande fråga:

  • Vilka behandlings- och rehabiliteringsinsatser är effektiva för patienter med postcovid?

Resultat

Hittills har SBU inkluderat fyra artiklar om behandling och rehabilitering vid postcovid som bedömts ha låg eller måttlig risk för systematiska fel. Artiklarna presenteras i evidenskartan nedan och beskrivs även i tabeller. Dessa återfinns under den gula knappen "Se studier och tabeller".

Vi har även identifierat fyra artiklar som bedömts ha hög risk för systematiska fel. På grund av risken för systematiska fel finns inte dessa studier beskrivna i tabell, men presenteras i evidenskartan.

SBU har ännu inte identifierat några vetenskapliga behandlingsstudier som utförts på barn med postcovid.

Under "Se studier och tabeller" listas även:

  • Artiklar som inte bedöms vara relevanta vid fulltextgranskning.
  • Översiktsartiklar som använts för att identifiera ytterligare relevanta primärstudier.

Flödesschema över artikelgranskning

Besök vår evidenskarta

SBU Bereder Beredning av frågor för andra myndigheters eller uppdragsgivares verksamhet eller beslut, exempelvis till nationella riktlinjer. Vetenskapligt kunskapsunderlag tas fram av medarbetare på SBU i samarbete med ämnessakkunniga. Arbetsprocessen för att ta fram underlaget varierar beroende på frågeställning och behov.

Publicerad: 2021-08-25
Uppdaterad: 2021-11-23
Rapportnr: 328
Diarienr: 2021/137
https://www.sbu.se/328

Liknande rapporter