Litteraturunderlag till utvärdering av tandvårdsstöden

Syfte

Syftet med detta projekt är att bereda ett vetenskapligt litteraturunderlag för delar av tandvårdsstöden genom att sammanställa en referenslista med vetenskapliga studier, i första hand systematiska översikter, som är relevanta för att besvara följande övergripande frågor:

 • Finns det ett vetenskapligt underlag för ett samband mellan de sjukdomar och tillstånd som ingår i tandvårdsstöden och oral ohälsa?
 • Finns det ett vetenskapligt underlag för medicinsk, teknisk eller farmakologisk utveckling som påverkar behovet av tandvård i de patientgrupper som omfattas av de olika tandvårdsstöden?

Bakgrund

Socialstyrelsen har fått ett regeringsuppdrag där olika tandvårdsstöd ska utvärderas. Uppdraget omfattar följande tandvårdsstöd:

 • Särskilt tandvårdsbidrag (STB)
 • Tandvård som ett led i sjukdomsbehandling
 • Tandvård för personer med stora behov på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning
 • Oralkirurgiska åtgärder
 • Tandvård för extremt tandvårdsrädda patienter
 • Utbyte av tandfyllningar
 • Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård för äldre och funktionshindrade.

Statligt särskilt tandvårdsbidrag regleras i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd, medan de landstingsfinansierade tandvårdsstöden regleras i tandvårdslagen (1985:125). De kriterier, patientgrupper och tandvårdsåtgärder som omfattas av de olika stöden är liksom bestämmelser om huruvida förhandsprövning måste ske specificerade i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd respektive tandvårdsförordningen (1998:1338) samt i föreskrifter från olika myndigheter.

I Socialstyrelsens uppdrag att utvärdera de olika tandvårdsstöden ingår en analys av de patientgrupper som omfattas av författningarna samt en analys av eventuella behov av förändringar av grupper med hänsyn till ny kunskap eller medicinsk, teknisk eller farmakologisk utveckling. I den här rapporten har SBU sammanställt ett vetenskapligt litteraturunderlag till Socialstyrelsen för sambandet mellan en del av de sjukdomar och tillstånd som ingår i tandvårdsstöden och oral ohälsa, samt om medicinsk, teknisk eller farmakologisk utveckling som påverkar behovet av tandvård för dessa grupper.

Bilagor

Ladda ner rapport

SBU Bereder Beredning av frågor för andra myndigheters eller uppdragsgivares verksamhet eller beslut, exempelvis till nationella riktlinjer. Vetenskapligt kunskapsunderlag tas fram av medarbetare på SBU i samarbete med ämnessakkunniga. Arbetsprocessen för att ta fram underlaget varierar beroende på frågeställning och behov.

Publicerad: 2017-12-20
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Rapportnr: 270
https://www.sbu.se/270

Projektgrupp

SBU

 • Maria Ahlberg (projektadministratör)
 • Helena Domeij (biträdande projektledare)
 • Irene Edebert (projektledare)
 • Sally Saad (informationsspecialist)
 • Sofia Tranæus (avdelningschef)

Socialstyrelsen

 • Alfheidur Astvaldsdottir (projektledare för litteratur- och kunskapsunderlag)
 • Kristina Lindholm (projektledare för Regeringsuppdraget)
 • Elisabeth Wärnberg Gerdin (avdelningschef)
Sidan publicerad