Vetenskap & Praxis

SBU:S TIDNING

Forskningen flyttar in i vardagen

Forskare intresserar sig alltmer för data som har samlats in för andra ändamål än forskning. Uppgifter från journaler, register och bärbara sensorer kan bearbetas med avancerad statistik för att söka mönster, samband och trender. Men så kallad real world data öppnar inte bara möjligheter. Det finns också risk för dolda felkällor och övertolkning av resultat.

Senaste artiklarna från Vetenskap & Praxis

 1. Så kan forskningen ge mer tillförlitliga resultat

 2. Samlade resultat om utsatta barn och unga i enkelt format

 3. Antikroppar mot RSV: kostnaden per QALY varierar stort

 4. Påvisar förvirring hos patienter på sjukhus

 5. Risk- och behovsbedömning av unga kriminella kan vägleda

 6. Ojämnt med kunskap om insatser för bättre funktion

 7. KBT, SSRI och terapi med ögonrörelse kan hjälpa efter traumatisk stress

 8. Terapi kan minska risken för depression efter förlossning

 9. ”Samband” behöver inte betyda ”orsak”

 10. Mer och bättre samlad kunskap skulle stärka äldreomsorgen

 11. Musik gör troligen gott inom vård vid demens

 12. Könsdysfori: Vetenskapligt oklart hur unga mår på sikt

 13. Unga: Ovisst hur öppenvården bäst hindrar nya ungdomsbrott

 14. Tillägg av konstgjord lunga räddar fler vuxna med livshotande andnöd

 15. Möjligt att fysisk aktivtet lindrar svår menssmärta

 16. Rehab: Kan förbättra hälsa och livskvalitet efter hjärnskakning

 17. Helsäker men inte riktigt klok

 18. Om hjälpen hölls ihop

 19. Grundläggande frågor om kliniska riktlinjer

 20. Sjuksköterskor startar studiecirklar om evidens

 21. Så beskrivs begreppet HTA

 22. Oklart vilken metod att operera halsmandlarna som är mest skonsam

 23. Vetenskapligt ovisst hur psykiatrin kan slippa tvång

 24. Beröm och logik ingår i program som dämpar barns utagerande

 25. Screening kan upptäcka våld hemma – men oklart om bra hjälp finns

 26. Patienter och personal beskriver vilka studier som de helst vill se – och varför

 27. Kärnfrågor för patienter och personal ska sporra forskare och finansiärer

 28. Så granskar man om ett test ger tillförlitliga svar

 29. Gallsten: Möjligt att tidig åtgärd är bättre vid akut pankreatit

 30. Ätstörning – patienter och personal har olika fokus

 31. Smärta  – onödigt ytlig kunskap om hjälp vid långvariga besvär

 32. Nu kartlägger SBU forskningen om insatser för bättre funktion

 33. Så graderas tillförlitligheten i det samlade vetenskapliga underlaget

 34. Terapier kan hjälpa barn mot stressyndrom efter trauma

 35. Spel: Möjligt att vissa insatser kan dämpa spel om pengar

 36. Tvivelaktiga jämförelser i viktiga forskningsstudier

 37. Otillräckliga argument för ”lovande” men oprövade metoder

 38. Läkemedel mot smärta efter operation

 39. Ont om studier av insatser vid hedersrelaterat våld och förtryck

 40. Översikter om ketamin mot långvarig smärta

 41. Vag analys av counselling vid depression

 42. Möjligt att terapimetod lindrar symdrom efter krig och tortyr

 43. Varför spretar forskningsresultaten?

 44. Knapphändig kunskap om kronisk trötthet efter infektion

 45. Otillräcklig kunskap om ny 3D-mammografi

 46. Riskfyllt sova med mask vid störd andningsreglering

 47. Stöd till barn och unga i familjer med psykisk ohälsa eller missbruk

 48. Många frågor är obesvarade om missbruk och beroende

 49. Så ser ensamkommande barn och unga på sin tillvaro

 50. Bronkvidgare kan vara ett bättre tillägg än kortison för lungsjuka

 51. Tillfälligt andningsstöd kan rädda liv vid akut försämrad KOL

 52. Så snabbt åldras tekniken

 53. När ingen längre är fullt frisk

 54. Viktigt att belysa osäkerhet även i fråga om kostnader

 55. SBU har nya riktlinjer för personuppgifter

 56. Nya metoder för att bekräfta hjärndöd är fortfarande omogna

 57. Värdebaserad vård – kunskapen brister

 58. Brist på kunskap om insatser för självförsörjning

 59. Personlig samordnare kan minska hemlöshet

 60. Psoriasis: Fler blir klart bättre med biologiska läkemedel

 61. Rättspsykiatri – Vården spretar för dömda med multiproblem

 62. Indirekt jämförelse av psykoterapier vid depression bör tolkas försiktigt

 63. Epilepsi: Fler svåra fall kan ha nytta av kirurgi

 64. Barn – Unga i samhällets vård får inte hjälp med sin hälsa

 65. Endometrios: Patienter vill ha kunnigare och snabbare hjälp

 66. Tekniken ska upp till bevis

 67. Forskningen flyttar in i vardagen

 68. Löpande översikter föreslås på områden som utvecklas snabbt

 69. Tio steg på vägen mot evidens inom medicinen

 70. Tillägg till PSA-test för att finna prostatacancer

 71. Frågor om depression kan vara ett stöd i primärvård

 72. Digital teknik för psykiskt sköra äldre

 73. Multipla, indirekta jämförelser kan slå fel

 74. Psykisk ohälsa: kunskap om samverkan behövs

 75. Elektroder på samma sida skonar minnet när depression behandlas

 76. Önskvärt testa tryckmätare som varnar när hjärtat sviktar

 77. Barn: Bara två insatser har visats minska våld och försummelse

 78. Kritiska frågor om systematiska översikter

 79. Vanliga fällor och fel när forskning citeras

 80. Unga – Lägre kriminalitet med behandlingsfamilj än med institutionsvård

 81. Snyggt förpackat skräp?

 82. Uppkopplad eller bortkopplad

 83. Insatser till föräldrar med depression verkar även hjälpa barnen

 84. Skattar nya läkemedels effekt i vardagligt bruk

 85. Färre fel i nya studier – men metodik ofta dunkel

 86. Wikipedia används – och dess texter om hälsa behöver förbättras

 87. Här behövs det gedigna praktiknära studier

 88. Få välgjorda översikter om äldres munhälsa och tandvård

 89. Forskningen om ekonomiskt bistånd kartläggs

 90. Forskningsrön ger utredaren stöd i bedömningar och beslut

 91. Barn: Stödinsatser kan hjälpa barn i familjehem

 92. Varken önsketänkande eller alarmism ska råda när risker vägs mot nytta

 93. Policy utreds för behandling utanför ordinarie hälso- och sjukvård

 94. Att använda evidens är en grundbult i vår professionalitet

 95. Fullödiga utvärderingar ska belysa etik och ekonomi – inte bara effekt

 96. Effekten ännu oklar av att stråla bröstcancer under operation

 97. Föga känt om metoders nytta och risker inom rättpsykiatrin

 98. Fraktur: Bruten arm kan ofta behandlas lika bra och billigare utan kirurgi

 99. Varför skenet bedrar

 100. Allt viktigare att kunna läsa kritiskt