Vårdarsång jämfört med sedvanlig vård vid måttlig till svår demenssjukdom

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Vad finns?

Det vetenskapliga stödet för åtgärden är otillräckligt, men enligt beprövad erfarenhet kan åtgärden ha effekt på till exempel BPSD, samtidigt som det enligt ett personcentrerat arbetssätt är viktigt att kunna erbjuda ett brett utbud av vård- och omsorgsinsatser. Se Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2017. Läs riktlinjerna (rad 41)

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Informationen är hämtad från:

  • Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2017. Läs riktlinjerna (rad 41)
  • SBU. Vetenskapligt underlag till Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2016. SBU-rapport nr 257. Läs rapporten
Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här