Strukturerade insatser med musik, sång och dans vid måttlig till svår demenssjukdom jämfört med frånvaro av åtgärden

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Vad finns?

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2017:
Det vetenskapliga stödet för åtgärden är otillräckligt, men enligt beprövad erfarenhet kan åtgärden ha effekt på sociala, psykiska och fysiska förmågor och upplevd livskvalitet, samtidigt som det enligt ett personcentrerat arbetssätt är viktigt att kunna erbjuda ett brett utbud av vård- och omsorgsinsatser. Se Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2017. Läs riktlinjerna (rad 42)

Musikbaserade terapeutiska insatser för personer med demenssjukdom, SBU Kommenterar nr 2020:02:
SBU har sammanfattat och kommenterat en systematisk översikt om effekten av musikbaserade terapeutiska insatser för personer med demenssjukdom (van der Steen JT et al. Music-based therapeutic interventions for people with dementia, publicerad 2018). Enligt denna översikt finns visst vetenskapligt underlag för flera utfall för musikbaserade insatser som genomförs i ett tydligt terapeutiskt syfte. Den visar till exempel att musikbaserade terapeutiska insatser efter minst fem tillfällen troligen minskar depressiva symtom och beteendeproblem hos personer med demenssjukdom (måttlig tillförlitlighet). SBU har även genomfört en sökning och granskning av primärstudier som tillkommit efter sökningen i den systematiska översikten. Läs mer här

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Informationen är hämtad från Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2017. Läs riktlinjerna (rad 42)

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här