Strukturerad uppföljning i öppen vård jämfört med sedvanlig uppföljning vid stroke eller transitorisk ischemisk attack (TIA)

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Vad finns?

Tillståndet har en måttlig till stor svårighetsgrad. Åtgärden minskar risken för att återinsjukna i stroke, annan hjärt-kärlhändelse eller död. Åtgärden leder dessutom till ökat fysiskt och psykiskt välmående och ökad livskvalitet samt ökar förutsättningarna för att patienten ska få rätt och individanpassade åtgärder. Det vetenskapliga underlaget för åtgärden är otillräckligt, men åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet enligt ett systematiskt konsensusförfarande. Kommentar: Åtgärden utesluter inte annan vårdkontakt innan den strukturerade uppföljningen. Se Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid stroke 2018. Läs riktlinjerna (rad G01)

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Informationen är hämtad från:

  • Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid stroke 2018. Läs riktlinjerna (rad G01)
  • SBU. Vetenskapligt underlag till Socialstyrelsens nationella riktlinjer för strokesjukvård. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2016. SBU Bereder nr 269. Läs rapporten
Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här