Selekterade eller indikerade skolbaserade program för att förebygga självskadebeteende inklusive suicidförsök (Uppdatering pågår)

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Det behövs randomiserade kontrollerade studier som utvärderar selekterade respektive indikerade skolbaserade program med tillräcklig uppföljningstid och med suicidförsök, fullbordat suicid eller annan självskada som effektmått. I SBU:s rapport (se nedan) utvärderades fyra insatser: Question, Persuade, Refer (QPR); Screening for Professionals (ProfScreen); Counselors Care: Assess, Respond, Empower (C-Care); Coping and Support Training (CAST)). Dessa bedömdes dock ha ett otillräckligt vetenskapligt underlag.

Vad finns?

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

SBU. Skolbaserade program för att förebygga självskadebeteende inklusive suicidförsök. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2015. SBU-rapport nr 241. ISBN 978-91-85413-85-0. Mer om översikten

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här