Särskilt boende anpassat för personer med demenssjukdom vid måttlig till svår demenssjukdom jämfört med frånvaro av åtgärden

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Vad finns?

Beprövad erfarenhet talar för att småskaliga och inkluderande boendemiljöer har positiv effekt på viktiga effektmått såsom beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD), självständighet och social delaktighet för personen med demenssjukdom. Se Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2017. Läs riktlinjerna (rad 95)

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Informationen är hämtad från Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2017. Läs riktlinjerna (rad 95)

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här