Samband mellan stöd i arbetet och ryggproblem hos vuxna personer i arbete

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Se Kapitel 8, ”Kunskapsluckor och framtida forskningsområden”, i den systematiska översikten

Mer om vad som behövs för att stärka det vetenskapliga underlaget om ryggproblem och stöd och sociala relationer för dig som forskar eller finansierar forskning inom arbetsmiljö.

Vad finns?

Resultaten i den systematiska översikten visade att det fanns ett samband mellan stöd från arbetsledningen och ryggbesvär. Resultaten beskrev frågeställningen ur två perspektiv. De visade för det första ett samband mellan lågt stöd från arbetsledningen och ryggbesvär. För det andra fanns det även ett samband mellan befintligt stöd från arbetsledningen och lägre förekomst av ryggbesvär. 

Resultaten visade även att det fanns ett samband mellan stöd på arbetsplatsen och ryggbesvär. Resultaten beskrev frågeställningen ur två perspektiv. De visade för det första ett samband mellan lågt stöd på arbetsplatsen och ryggbesvär. För det andra fanns det även ett samband mellan befintligt stöd på arbetsplatsen och lägre förekomst av ryggbesvär, se översikten.

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

SBU. Arbetsmiljöns betydelse för ryggproblem. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2014. SBU-rapport nr 227. ISBN 978-91-85413-68-3. Mer om översikten

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här