Samband mellan krav i arbetet och depressionssymtom hos vuxna personer i arbete

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Se Kapitel 8, ”Kunskapsluckor och angelägna forskningsområden”, i den systematiska översikten

Mer om vad som behövs för att stärka det vetenskapliga underlaget om depressionssymtom och krav för dig som forskar eller finansierar forskning inom arbetsmiljö.

Vad finns?

Resultaten i den systematiska översikten visade att det vetenskapliga underlaget var otillräckligt för att avgöra om det fanns något samband mellan krav – uttryckt som flera olika typer av krav – och depressionssymtom. Resultaten visade även att det vetenskapliga underlaget var otillräckligt för att avgöra om det finns något samband mellan känslomässiga krav och depressionssymtom. Resultaten visade däremot att det fanns ett samband mellan kvantitativa psykologiska krav mätta enligt JCQ (Job Content Questionnaire) och liknande frågeformulär och depressionssymtom, se översikten

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

  • SBU. Arbetsmiljöns betydelse för symtom på depression och utmattningssyndrom. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2014. SBU-rapport nr 223. ISBN 978-91-85413-64-5. Mer om översikten

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här