Samband mellan arbetsmiljö och fibromyalgi hos vuxna personer i arbete

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Mer om vad som behövs för att stärka det vetenskapliga underlaget om fibromyalgi och arbetsmiljö för dig som forskar eller finansierar forskning inom arbetsmiljö.

Vad finns?

SBU:s Upplysningstjänst har identifierat tre artiklar som utvärderat betydelsen av arbetsbelastning, möjlighet till kontroll i arbetet respektive repetitivt arbete, för uppkomst eller förvärrande av fibromyalgi. Inga systematiska översikter identifierades som svarade mot frågeställningen. Observera att de tre identifierade studierna inte kan svara på om det föreligger ett samband mellan dessa exponeringar och fibromyalgi. SBU har inte bedömt de enskilda studiernas kvalitet eller vägt samman resultaten. Läs mer här

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Informationen är hämtad från SBU:s Upplysningstjänst. Läs mer här

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här