Prostanoidanaloger jämfört med placebo vid pulmonell arteriell hypertension avseende dödlighet

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

För prostanoidanaloger vid PAH saknas information om långtidseffekter och studier av tillräcklig storlek och duration för analys av effekt på överlevnad. Det saknas också studier som undersöker betydelsen av dessa substanser som tillägg till annan behandling (endotelinreceptorantagonister och 5 fosfodiesterashämmare). Se Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2015. Läs riktlinjerna (rad D23.03)

Vad finns?

För ett eller flera andra utfall än de som listas ovan finns minst begränsat vetenskapligt underlag. Se Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2015. Läs riktinjerna (rad D23.03)

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Informationen är hämtad från Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2015. Läs riktlinjerna (rad D23.03)

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här

Liknande kunskapsluckor

Sök fler kunskapsluckor inom samma område: