Praktisk handledning och träning för närstående till en person som haft stroke jämfört med ingen praktisk handledning och träning avseende aktivitetsförmåga, upplevd delaktighet, livskvalitet, aktiviteter i dagliga livet (ADL) och gångförmåga

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Vad finns?

  • För ett eller flera andra utfall än de som listas vid ”Utfall” ovan finns minst begränsat vetenskapligt underlag.
  • Tillståndet har en stor svårighetsgrad. Åtgärden har effekt på aktivitetsförmåga, delaktighet eller livskvalitet för de flesta patienter vars närstående fått träning/handledning. Det vetenskapliga underlaget för åtgärden är otillräckligt för relevanta effektmått, men åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet enligt ett systematiskt konsensusförfarande.

Se Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid stroke 2018. Läs riktlinjerna (rad F36)

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Informationen är hämtad från:

  • Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid stroke 2018. Läs riktlinjerna (rad F36)
  • SBU. Uppdatering av underlag till Socialstyrelsens nationella riktlinjer för strokesjukvård. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2018. SBU Bereder nr 283. Läs rapporten
Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här