Organisatoriska modeller som gör att placerade barn och unga får hälso- och sjukvård och tandvård

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Rapporten pekar på att utveckling av nya former för hälso- och sjukvård och tandvård för samhällsvårdade barn och unga är angelägen. Nya metoder och arbetssätt behöver prövas och utvärderas med forskningsbaserad metodik. Några exempel på sådana modeller som skulle kunna prövas och utvärderas tas upp i Kapitel 9 (sid 53–54) i rapporten 

För att kunna utveckla välfungerande modeller för hälso- och sjukvård för placerade barn och unga behövs epidemiologisk forskning om förekomsten av olika hälsoproblem, liksom forskning om de barriärer som leder till att de inte får tillgång till hälso- och sjukvård och tandvård i samma utsträckning som andra barn i det svenska samhället. Hälsodataregister, tandhälsodataregister och kvalitetsregister är av stor vikt för att kunna följa hälsoutvecklingen på ett tillförlitligt sätt, se Kapitel 9 (sid 54–55) i rapporten

Vad finns?

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

  • SBU. Organisatoriska modeller för att barn och unga i familjehem och på institution ska få hälso- och sjukvård och tandvård. En systematisk litteraturöversikt och utvärdering av etiska, sociala och juridiska aspekter. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2018. SBU-rapport nr 289. ISBN 978-91-88437-31-0. Mer om översikten

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här