Olanzapin jämfört med placebo vid demenssjukdom och kvarvarande psykotiska symtom efter utredning av bakomliggande orsaker och icke-farmakologisk behandling avseende effekter och biverkningar vid långtidsanvändning

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Genomgående saknas evidens för effekter och biverkningar vid långtidsanvändning och för huruvida allvarlighetsgraden av demenssjukdomen och eventuell samsjuklighet påverkar be-handlingsresultatet. Läs riktlinjerna (rad 73A)

Vad finns?

För ett eller flera andra utfall än de som anges ovan finns minst begränsat vetenskapligt underlag. Läs riktlinjerna (rad 73A)

Från rubriken ”Motivering till rekommendation” för rad 73A – åtgärd: ”Andra generationens antipsykotiska läkemedel”: Tillståndet har mycket stor svårighetsgrad och det finns få alternativa behandlingar. Åtgärden har effekt på viktiga utfallsmått. Åtgärden har allvarliga biverkningar, men bättre biverkningsprofil jämfört med första generationens antipsykotiska läkemedel. Kommentar: Behandlingen är olämplig vid Lewykroppsdemens och vid Parkinson med demens. Se Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2017. Läs riktlinjerna (rad 73A)

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Informationen är hämtad från Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2017. Läs riktlinjerna (rad 73A)

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här