Montreal Cognitive Assessment (MoCA) som en del i den basala demensutredningen för att differentiera mellan olika demenssjukdomar

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Vad finns?

Vid lindrig kognitiv störning har MoCA 89 procents (95-procentigt konfidensintervall: 84–92 procent) sensitivitet och 75 procents (95-procentigt konfidensintervall: 62–85 procent) specificitet (begränsat vetenskapligt underlag). Vid misstänkt demenssjukdom har MoCA 94 procents (95-procentigt konfidensintervall: 87–98 procent) sensitivitet (måttligt starkt vetenskapligt underlag) och 59 procents (95-procentigt konfidensintervall: 53–66 procent) specificitet (begränsat vetenskapligt underlag). Läs riktlinjerna (rad 6)

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Informationen är hämtad från Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2017. Läs riktlinjerna (rad 6)

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här