Metakognitiv träning (MCT) för personer i rättspsykiatrisk vård

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Större studier och mer forskning på MCT som behandling i rättspsykiatrisk vård. Se den systematiska översikten

Vad finns?

Det finns några små studier med lågt deltagarantal och ofta icke-signifikanta resultat. Risken för snedvridning i dessa studier bedöms vara hög och överförbarheten begränsad. Se den systematiska översikten

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

  • SBU. Psykologiska behandlingar och psykosociala insatser i rättspsykiatrisk vård. Systematiska översikter av effektstudier, patientupplevelser och ekonomiska aspekter, samt en etisk analys. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2018. SBU-rapport nr 287. ISBN 978-91-88437-29-7. Mer om översikten

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här