Läkarbedömning med ställningstagande till fortsatt vårdform vid eventuellt strokeinsjuknande hos multisjuk med stort omvårdnadsbehov inom hemsjukvård eller särskilt boende, jämfört med ingen läkarbedömning avseende fortsatt vårdform

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Vad finns?

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad och åtgärden innebär ett värdigare omhändertagande, minskad risk för försämring och obehag i form av bland annat förvirring för de patienter där nyttan med en transport till och vård på sjukhus inte överväger de risker som detta också innebär. Dessutom ökar åtgärden patientens möjlighet att vara delaktig i sin egen vård. Det vetenskapliga underlaget för åtgärden är otillräckligt, men åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet enligt ett systematiskt konsensusförfarande. Se Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid stroke 2018. Läs riktlinjerna (rad B08)

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Informationen är hämtad från:

  • Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid stroke 2018. Läs riktlinjerna (rad B08)
  • SBU. Vetenskapligt underlag till Socialstyrelsens nationella riktlinjer för strokesjukvård. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2016. SBU Bereder nr 269. Läs rapporten
Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här