Klometiazol till natten vid demenssjukdom och beteendemässiga och psykiska symtom och sömnstörningar jämfört med frånvaro av åtgärden

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Vad finns?

Beprövad erfarenhet talar för att behandling med klometiazol har positiv effekt i vissa situationer samtidigt som det finns risk för negativa konsekvenser, till exempel toleransutveckling. Se Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2017. Läs riktlinjerna (rad 76)

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Informationen är hämtad från Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2017. Läs riktlinjerna (rad 76)

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här