KBT-baserad vägledd självhjälp jämfört med väntelista vid hetsätningsstörning avseende body mass index (BMI), livskvalitet och biverkningar

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Då det saknas långtidsuppföljningar saknas data på effekten av självhjälp över tid, se Kapitel 7 i den systematiska översikten. Se även Kapitel 11 ”Överväganden för forskning, policy och praktik” i den systematiska översikten

Vad finns?

Resultaten visar att KBT-baserad vägledd självhjälp är mer effektivt än väntelista avseende andelen patienter i remission (måttligt starkt vetenskapligt underlag), antalet hetsätningsdagar (begränsat vetenskapligt underlag) och specifik psykopatologi av ätstörningar (måttligt starkt vetenskapligt underlag). Se den systematiska översikten

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

  • SBU. Behandling av hetsätningsstörning. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2016. SBU-rapport nr 248. ISBN 978-91-85413-91-1. Mer om översikten

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här