Insatser för att förebygga missbruk av läkemedel hos barn, ungdomar och unga vuxna

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

De få studier på läkemedel som identifierades gällde substanser med narkotisk effekt och använde skolprogrammet Life Skills Training respektive ett webbaserat program avsett för mödrar och döttrar. Interventioner som riktas mot överanvändning av öppenvårdspreparat som till exempel paracetamol saknas helt.

Vad finns?

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

SBU. Att förebygga missbruk av alkohol, droger och spel hos barn och unga. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2015. SBU-rapport nr 243. ISBN 978-91-85413-87-4. Mer om översikten

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här