Inläggning på strokeenhet som första vårdenhet med snabb utredning och tidigt insatt sekundärpreventiv behandling jämfört med omhändertagande inom öppenvården inklusive hälsocentral vid akut transitorisk ischemisk attack (TIA)

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Vad finns?

Tillståndet har en stor svårighetsgrad. Åtgärden leder till minskad risk för stroke inom 90 dagar, jämfört med omhändertagande inom öppen vård. Det vetenskapliga underlaget för åtgärden är otillräckligt, men åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet enligt ett systematiskt konsensusförfarande. Kommentar: Åtgärden rör patienter med akut TIA och insjuknande under den senaste veckan. Se Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid stroke 2018. Läs riktlinjerna (rad E16)

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Informationen är hämtad från:

  • Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid stroke 2018. Läs riktlinjerna (rad E16)
Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här