Individuella psykosociala stödprogram för anhöriga till personer med demenssjukdom avseende livskvalitet, utmattning, social aktivitet, tillfredsställelse, tilltro till egna möjligheter

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Vad finns?

Åtgärden har ingen säkerställd effekt på upplevd belastning och depression hos anhöriga. Det finns otillräckligt vetenskapligt underlag på flera viktiga utfallsmått men enligt experters bedömning har åtgärden effekt. Se Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2017. Läs riktlinjerna (rad 86)

För ett eller flera andra utfall än de som listas ovan finns minst begränsat vetenskapligt underlag. Se Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2017. Läs riktlinjerna (rad 86)

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Informationen är hämtad från Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2017. Läs riktlinjerna (rad 86)

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här