Gipsbehandling med sluten reposition jämfört med ingen reposition vid fraktur i handleden (distala radius) hos äldre

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Generellt: Framtidens forskning bör bland annat inriktas mot metodologiskt väl genomförda interventionsstudier. Studier där populationen är tydligt beskriven gällande till exempel ålder, kön, benkvalitet och svårhetsgrad av fraktur. Studierna bör också ha tillräckligt antal studiedeltagare (det vill säga tillräcklig power) så att eventuella skillnader kan ses mellan de randomiserade grupperna. Att studien har en tillräckligt lång uppföljningstid och väljer att mäta utfallet med validerade och relevanta metoder är också av stor betydelse för att studierna ska kunna bidra till nytt evidensläge. All ingående behandling, där även omvårdnad, rehabilitering samt uppföljning i vårdkedjan ingår, bör tydligt redovisas för att man ska kunna göra adekvata jämförelser mellan olika behandlingsjämförelser. För mer information om framtida forskningsbehov, se Kapitel 11 i översikten, ”Överväganden för forskning, policy och praktik”.

Vad finns?

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

  • SBU. Behandling av armfraktur hos äldre. En systematisk översikt och utvärdering av medicinska, hälsoekonomiska, sociala och etiska aspekter. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2017. SBU-rapport nr 262. ISBN 978-91-88437-04-4. Mer om översikten

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här