Fosterdiagnostik med Next generation sequencing på invasiva prover i jämförelse med karyotypering eller mikroarray för att påvisa kromosomavvikelse hos fostret

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Vad finns?

Studier av medelhög kvalitet finns, men utfallen förekommer inte i tillräcklig utsträckning för att sensitivitet och specificitet ska gå att beräkna (se den systematiska översikten).

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

  • SBU. Fosterdiagnostik med Next-generation sequencing (NGS). Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2016. SBU-rapport nr 247. ISBN 978-91-85413-90-4. Mer om översikten

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här

Sidan uppdaterad