Dagverksamhet anpassad för personer med demenssjukdom vid mild till måttlig demenssjukdom jämfört med frånvaro av åtgärden

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Vad finns?

Beprövad erfarenhet talar för positiv effekt av åtgärden. Åtgärden bidrar till bibehållna funktioner genom en meningsfull vardag. Åtgärden är också en viktig del av den personcentrerade vården och omsorgen och kan förbättra de anhörigas situation. Se Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2017. Läs riktlinjerna (rad 51)

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Informationen är hämtad från Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2017. Läs riktlinjerna (rad 51)

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här