Bilddiagnostik istället för klinisk obduktion på avlidna för att fastställa dödsorsak

Vad behövs?

Anledningarna till att det inte finns tillräckligt med underlag för att dra några slutsatser om teknikernas tillförlitlighet är att de studier som finns har under­sökt olika populationer, använt olika bilddiagnostiska metoder och analyserat samt presenterat resultaten på olika sätt. Det går därför inte att väga samman resultaten. Vidare har studierna överlag en rad metodologiska problem, till exempel att det i många studier saknas adekvat blindning. I många fall har det på grund av bristfällig rapportering även varit svårt att för­stå hur studierna är upplagda och vad resultaten representerar. För mer information om se rapport.

Fler primärstudier behövs.

Vad finns?

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

SBU. Bilddiagnostik av avlidna. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2015. SBU Alert-rapport nr 2015-01. ISSN 1652-7151. Mer om översikten

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här

Liknande kunskapsluckor

Sök fler kunskapsluckor inom samma område:
Sidan uppdaterad